Tag Archives: Thanh tra-Khiếu tố

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

16 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ đạo của VKSND tối cao và Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; trong thời gian qua, Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Trong thời điểm từ 01/12/2020- 28/02/2021, Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp 17 lượt công dân; tiếp nhận và phân loại, xử lý xong 95 đơn các loại; thụ lý và giải quyết xong 02 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; kiểm tra lại và ban hành 01 kết luận kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; ban hành 01 hướng dẫn đối với VKS cấp huyện về công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Nhìn chung, tình hình khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng không có gì đột biến, không có khiếu kiện đông người xảy ra. Đơn VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận chủ yếu là đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nội dung liên quan đến việc giải quyết tin báo về tội phạm, các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và việc thi hành án. Các đơn đã tiếp nhận đều được phân loại, xử lý, thụ lý giải quyết, kiểm sát việc giải quyết hoặc kiểm tra lại việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn có một số đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài, đã được các cơ quan có thẩm quyền có quyết định giải quyết, nhưng do người dân chưa nhận thức đúng về pháp luật nên vẫn khiếu nại, tố cáo tiếp, gây phức tạp tình hình.

Thời gian tới sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Viện, phối hợp với các cơ quan hữu quan, làm tốt công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin: Hoàng Văn Lập, Thanh tra – Khiếu tố

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05

3 Tháng Ba, 2021 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (sau đây viết tắt là Chỉ thị 05);

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05. Báo cáo tổng kết của VKSND tỉnh nêu rõ: Trong thời điểm từ năm 2016-2020, tình hình khiếu nại, tố cáo về tư pháp trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn định, không xảy ra điểm nóng. Tuy nhiên, còn có một số đơn khiếu nại, tố cáo kéo dài, tuy đã được các cơ quan có thẩm quyền có quyết định giải quyết đúng pháp luật, nhưng vẫn khiếu nại, tố cáo tiếp.

Trong kỳ VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã tiếp trên 800 lượt công dân; tiếp nhận trên 4.000 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các loại. Đơn VKSND hai cấp tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận chủ yếu là đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nội dung liên quan đến việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính và việc thi hành án. Các đơn đã tiếp nhận đều được Viện kiểm sát hai cấp phân loại, xử lý, thụ lý giải quyết, kiểm sát việc giải quyết hoặc kiểm tra lại việc giải quyết theo quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh đã ban hành hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp trên địa bàn xây dựng và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 như: Quy chế phối hợp số 108/2019/QCLN, ngày 19/4/2019 quy định phối hợp liên ngành (Công an tỉnh, Viện kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục Thi hành án dân sự) trong giải quyết khiếu nại tố cáo; Quy định số 172 QĐ-VKSTN-P12, ngày 27/5/2019 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu VKSND hai cấp trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân; Quy định số 175/QĐ-VKSTN-P12, ngày 29/5/2019 quy định về mối quan hệ trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc nội bộ của ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên…; Ban hành 18 văn bản rút kinh nghiệm và chỉ đạo, đôn đốc công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của VKSND cấp huyện.

Viện kiểm sát hai cấp đã mở 39 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan tư pháp; Ban hành 23 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới về công tác giải quyết đơn; 05 văn bản yêu cầu các cơ quan tư pháp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết đơn; ban hành 31 bản kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Do thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 và các quy định của pháp luật nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên đạt kết quả tốt. Các vụ việc kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, lãnh đạo các cấp đã tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết cũng chỉ rõ còn một số tồn tại trong công tác này như: Số đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hàng năm vẫn cao; Tình trạng khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp vẫn còn khá phổ biến và có xu hướng ngày càng phức tạp, lan truyền trên các mạng xã hội; Chất lượng, hiệu quả, thời hạn giải quyết một số vụ việc cụ thể chưa đáp ứng yêu cầu, gây bức xúc trong nhân dân.

Để phát huy các thành tích đã đạt được, khắc phục các tồn tại, báo cáo tổng kết đề ra các giải pháp như:

– Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; lấy hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng; chất lượng, hiệu quả giải quyết các vụ, việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền nói chung; tăng cường phối hợp xử lý theo thẩm quyền, giải quyết dứt điểm những vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm sát; công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng.

Tin: Hoàng Văn Lập, Thanh tra – Khiếu tố

                                                                

Tập huấn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

28 Tháng Chín, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong các ngày từ 21/9/2020 đến 24/9/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển nguồn lực địa phương thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, mở lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho 417 học viên là cán bộ, công chức đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và UBND cấp tỉnh, thành phố, thị xã, các phường, xã trong tỉnh.

Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên đã cử 2 đồng chí cán bộ tham gia lớp tập huấn. Quá trình học tập, các học viên đã được nghe các Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ của các cơ quan trung ương truyền thụ các kiến thức pháp luật về đất đai, về lao động, về bảo hiểm xã hội, về môi trường và bảo vệ môi trường, về xử lý vi phạm hành chính, về ưu đãi người có công và các kỹ năng trong việc tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

25

Các đ/c được khen thưởng về thành tích học tập, nghiên cứu tại lớp tập huấn

Kết thúc khóa bồi dưỡng, 12 học viên đã được khen thưởng vì có thành tích tốt trong học tập và nghiên cứu, trong đó có 1 đồng chí là cán bộ viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên.

Với những kiến thức đã được tiếp thu qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, khi áp dụng vào thực tiễn công tác, sẽ nâng cao hiệu quả của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

                                                           Người viết bài

                                                      Nguyễn Mạnh Thúy

THANH TRA VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI VKSND HUYỆN ĐẠI TỪ

2 Tháng Bảy, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020; Quyết định số 123/QĐ-VKS-Ttra ngày 28/5/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc Thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 09/6/2020, Đoàn thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã công bố Quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra gồm: Việc chấp hành pháp luật và quy định của ngành về quản lý, sử dụng công chức, người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công chức, người lao động; việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí;việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Sau thanh tra, Đoàn ghi nhận nhiều ưu điểm và một số tồn tại trong lĩnh vực thanh tra.

498

Đ/c Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tiếp đó, ngày 30/6/2020, Đoàn thanh tra tiến hành công bố, niêm yết Kết luận thanh tra tại VKSND huyện Đại Từ. Đến dự và chỉ đạo buổi công bố có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng, cùng các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể Lãnh đạo, cán bộ, KSV VKSND huyện Đại Từ.

Sau khi nghe đồng chí Lý Hòa – Phó Chánh thanh tra, Phó Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Kết luận thanh tra, đồng chí Vũ Thị Bích Hường, Viện trưởng VKSND huyện Đại Từ thay mặt đơn vị đã tiếp thu, nhất trí đối với những tồn tại, vi phạm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra, đồng thời đơn vị sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục toàn bộ vi phạm.

499

Đ/c Lý Hòa – Phó Chánh Thanh tra công bố Kết luận thanh tra

Kết thúc buổi công bố, VKSND huyện Đại Từ đã tiến hành niêm yết công khai Kết luận thanh tra tại đơn vị theo đúng quy định./.

Tin: Quỳnh Anh –Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh

NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH HAM HỌC HỎI

21 Tháng Năm, 2020 Cuộc thi chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên

Đồng chí Hoàng Văn Lập, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên là một người như thế.

Tháng 4 năm 1981, khi đang học lớp 9 phổ thông (nay là lớp 11 THPT), nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ,bảo vệ biên giới tại tuyến lửa Cao Bằng. Vượt qua những khó khăn, vất vả, hy sinhở miền biên ải, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối năm 1984, đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự.Vốn là người ham học hỏi, trong các năm quân ngũ, đồng chí vẫn miệt mài đèn sách. Sau khi xuất ngũ, bằng sự quyết tâm, ý chí và lòng kiên trì, đồng chí đã học tiếp hết chương trình phổ thông, thi đỗ và trở thành sinh viên hệ chính quy của trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là trường Đại học Luật Hà Nội). Sau khi ra trường, năm 1991 đồng chí được tuyển dụng vào làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên).

Từ đó đến nay, gần 30 năm gắn bó với ngành Kiểm sát Thái Nguyên, trải qua nhiều nhiệm vụ, vị trí công tác khác nhau từ Chuyên viên đến Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, Trưởng phòng 12 và đến nay là Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và là một cựu chiến binh gương mẫu.

Trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên, khi nhắc tới đồng chí là nhắc tới một tấm gương ham học hỏi. Sau khi vào Ngành, trong quá trình công tác, đồng chí đã tiếp tục tham gia học tập và tốt nghiệp nhiều khóa học, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị như: Năm 1998 đồng chí tốt nghiệp Cử nhân kinh tế tại Viện Đại học Mở Hà Nội; năm 2004 tốt nghiệp Thạc sỹ Luật tại Đại học Luật Hà Nội; năm 2007 tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khu vực I. Đồng chí cũng tự học và sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ cho công tác chuyên môn.

451

Đồng chí Hoàng Văn Lập điều hành cuộc họp của phòng Thanh tra – Khiếu tố

Đồng chí luôn động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện để các đồng chí, đồng nghiệp, cán bộ dưới quyền của mình được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đến nay hàng chục cán bộ được đồng chí đào tạo đã trở thành các cán bộ chuyên môn nòng cốt của ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Gia đình đồng chí cũng là một gia đình hiếu học tiêu biểu: Vợ đồng chí là Phó giáo sư – Tiến sỹ sử học, giảng viên cao cấp của Đại học Thái Nguyên. Con trai của đồng chí cũng vừa tốt nghiệp Cử nhân Luật, trình độ IELTS quốc tế 7.0 và đang theo học chương trình sau đại học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại London, Vương quốc Anh.

452

Hình ảnh đồng chí Hoàng Văn Lập phát biểu tại một cuộc họp

Với sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được trong công tác, đồng chí đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen trong các đợt thi đua do đơn vị và ngành Kiểm sát phát động. Nói về đồng chí, chúng tôi không chỉ ngưỡng mộ tinh thần học hỏi, mà còn khâm phục tinh thần vượt khó vươn lên, một nghị lực mạnh mẽ, một người luôn tràn đầy nhiệt huyết với công việc.

Đến nay, mặc dù tuổi tác đã cao (đồng chí Hoàng Văn Lập sinh năm 1963), nhưng đồng chí vẫn luôn gương mẫu, tận tâm với công việc và nỗ lực học hỏi để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.Đồng chí thường nhắc nhở những cán bộ trẻ chúng tôi là: Kết quả công việc là trách nhiệm, danh dự của người cán bộ kiểm sát. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi người phải học hỏi không ngừng, học tập suốt đời.

Đồng chí là tấm gương về tinh thần học tập để chúng tôi noi theo.

Trần Thị Quỳnh Anh

Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh

THÔNG BÁO Rút kinh nghiệm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

13 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát ND cấp huyện, thành phố, thị xã (thời điểm từ 01/12/2019 đến 30/4/2020), Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên thấy Viện kiểm sát ND cấp huyện, thành phố, thị xã đã có nhiều cố gắng trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Các đơn vị đã kịp thời giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện bức xúc, kéo dài, trở thành “điểm nóng”. Các đơn vị Viện kiểm sát ND cấp huyện, thành phố, thị xã đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật và của ngành về công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát, công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên thấy vẫn còn một số tồn tại, vi phạm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, cụ thể:

 1. Về hình thức Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo

Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNN ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát ND Tối cao, Tòa án ND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gọi tắt là thông tư số 02/2018) đã quy định về việc sử dụng mẫu văn bản trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong tố tụng hình sự: “Việc ban hành các văn bản trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự được thực hiện theo 11 mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này”; trong đó mẫu số 09 là mẫu QUYẾT ĐỊNH giải quyết khiếu nại (tố cáo) và Mẫu số 10 là mẫu QUYẾT ĐỊNH đình chỉ việc giải quyết khiếu nại (tố cáo). Mặc dù Thông tư số 02/2018 đã quy định các mẫu cụ thể, nhưng trong quá trình thực hiện công tác giải quyết đơn khiếu nại, vẫn còn 1 số đơn vị ban hành Quyết định chưa đúng theo mẫu, cụ thể:

1.1.Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKS-KN-KT ngày 26/01/2020 của Viện kiểm sát ND thành phố Thái Nguyên:

– Phần nội dung khiếu nại: Không ghi tóm tắt nội dung vụ việc bị khiếu nại; chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm (4) Hướng dẫn sử dụng Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018.

– Phần QUYẾT ĐỊNH: Tại Điều 2 không ghi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hay quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, mà chỉ ghi về quyền khiếu nại; chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm (8) Hướng dẫn sử dụng Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018.

1.2. Quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS-KN-KT ngày 07/4/2020 của Viện kiểm sát ND thành phố Thái Nguyên:

– Phần QUYẾT ĐỊNH: Tại Điều 2 không ghi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hay quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, mà chỉ ghi về quyền khiếu nại; chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm (8) Hướng dẫn sử dụng Mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018.

1.3. Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKSVN ngày 24/12/2019 của Viện kiểm sát ND huyện Võ Nhai:

Phần QUYẾT ĐỊNH: Tại Điều 2 lại ghi thêm dòng quyết định này là quyết định giải quyết cuối cùng; chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm (6) Hướng dẫn sử dụng Mẫu 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018.

 1. Về việc ghi không đúng thời gian trong Quyết định

Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKSPY  ngày 10/01/2020 của Viện kiểm sát ND thị xã Phổ Yên được ban hành ngày 10/01/2020, nhưng tại dòng thứ 13 trang 1 từ trên xuống của Quyết định lại ghi “Xét đơn khiếu nại ghi ngày 30 tháng 01 năm 2020 của bị can Dương Văn Quang…”. Như vậy, Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKSPY được ban hành trước khi có khiếu nại.

 1. Việc gửi Quyết định giải quyết khiếu nại

Luật khiếu nại năm 2011 quy định cụ thể về thời hạn gửi Quyết định giải quyết khiếu nại như sau:

Điều 32. Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

“Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại…

Điều 41. Gửi, công bố định giải quyết khiếu nại

“1.Trong thời hạn 07, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại…”.

Tuy nhiên, trong thời gian qua còn một số Viện kiểm sát ND các huyện, thành phố, thị xã gửi Quyết định giải quyết khiếu nại về Thanh tra-Khiếu tố Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên chưa đảm bảo thời gian quy định, ảnh hưởng đến việc theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo, báo cáo thống kê và đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, cụ thể:

3.1. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKS-KN-KT ngày 26/01/2020 của Viện kiểm sát ND thành phố Thái Nguyên ban hành ngày 26/01/2020, đến ngày 07/02/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên mới nhận được.

3.2. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01/QĐ-VKSPY ngày 10/01/2020 của Viện kiểm sát ND thị xã Phổ Yên ban hành ngày 10/01/2020, đến ngày 12/02/2020 Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên mới nhận được.

Các dạng vi phạm ở điểm 1 và 3 đã được Phòng 12 Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên rút kinh nghiệm tại Thông báo số 50/HD-VKSTN-P12 ngày 18/01/2019 gửi Viện kiểm sát ND các huyện, thành phố, thị xã; nhưng đến nay vẫn còn một số Viện kiểm sát ND các huyện, thành phố, thị xã chưa tiếp thu, sửa chữa, khắc phục, vẫn tiếp tục vi phạm. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay.

 1. Việc hướng dẫn công dân khiếu nại đúng pháp luật

Vừa qua VKSND tỉnh nhận được một số khiếu nại vượt cấp do chưa được VKSND cấp huyện giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền:

– Khiếu nại của ông ĐồngVăn Lượng và bà Dương Thị Ngân (cùng trú tại xóm Trung Thành, xã Dương Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) đối với Quyết định tạm đình chỉ vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình. VKSND huyện Phú Binh có công văn số 22/TLĐ-VKSPB ngày 27/3/2020 trả lời đơn, không tiến hành giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Ông Đồng Văn Lượng và bà Dương Thị Ngân không nhất trí, gửi khiếu nại vượt cấp đến VKSND tỉnh Thái Nguyên;

– Khiếu nại của bà Xuân Thị Hồng đối với Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 166 ngày 15/8/2018 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPTN. Kiểm sat viên mời bà Hồng lên lập biên bản làm việc, giải thích, không tiến hành giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Bà Hồng không nhất trí, gửi khiếu nại vượt cấp đến VKSND tỉnh Thái Nguyên;

Đối với 02 trường hợp nêu trên, VKSND tỉnh lại phải chuyển đơn về cấp huyện, do Khiếu nại của công dân chưa được giải quyết lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, làm cho việc giải quyết khiếu nại kéo dài, gây phiền hà cho nhân dân. Yêu cầu VKSND cấp huyện sau khi nhận được đơn khiếu nại của công dân phải phân loại chính xác: Nếu khiếu nại của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của mình mà công dân viết đơn chưa đúng, hình thức chưa đảm bảo, quá hạn…, phải hướng dẫn công dân viết lại đơn khiếu nại hoặc làm rõ nguyên nhân quá hạn…, và tiến hành giải quyết theo thẩm quyền, không ban hành công văn trả lời đơn hay lập biên bản làm việc, giải thích như các trường hợp nêu trên.

Trên đây là một số tồn tại, vi phạm trong công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát ND tỉnh Thái Nguyên thông báo đến Viện kiểm sát ND các huyện, thành phố, thị xã biết và nghiêm túc rút kinh nghiệm, để công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành đạt hiệu quả cao hơn.

                                                               Thanh tra-Khiếu tố VKSND tỉnh.

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết án đình chỉ,   tạm đình chỉ

4 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Vừa qua, Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành thanh tra chuyên đề án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2); VKSND huyện Đồng Hỷ; VKSND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Qua công tác thanh tra thấy, công tác thực hành quyền công tố (THQCT), kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ còn một số tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

 1. Về công tác thiết lập, quản lý hồ sơ kiểm sát

Một số hồ sơ thiếu các tài liệu tố tụng, tài liệu điều tra như biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm tử thi, kết luận giám định, quyết định xử lý vật chứng, các lời khai… thực hiện chưa đúng Quyết định số 590/QĐ-VKSTC-V3 ngày 05/12/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự (gọi tắt là Quyết định 590). Theo đó, hồ sơ kiểm sát án hình sự giúp cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên thực hiện tốt chức năng THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong quá trình thực hiện chức năng kiểm sát.

Điều 2 Quyết định 590 quy định “Hồ sơ kiểm sát án hình sự phải phản ánh đầy đủ, chính xác trình tự tố tụng của vụ án; nội dung và kết quả điều tra, truy tố, xét xử và thẩm định hồ sơ án tử hình; các hoạt động của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và việc lãnh đạo, chỉ đạo trong quá trình giải quyết vụ án”. Do đó, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên khi THQCT, kiểm sát việc giải quyết vụ án cần xác định, thu thập đầy đủ, chính xác các tài liệu về thủ tục tố tụng, tài liệu điều tra cũng như những tài liệu khác có liên quan theo từng giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án (quy định cụ thể tại Điều 4, Điều 5 Quyết định 590). Khi kết thúc mỗi giai đoạn tố tụng, phải xác nhận những tài liệu đã có trong hồ sơ kiểm sát, đánh số thứ tự, ghi mục lục hồ sơ và sắp xếp các tài liệu theo quy định tại Điều 9 Quyết định 590.

 1. Về việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc đình chỉ điều tra

Một số Quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra áp dụng sai hoặc thiếu căn cứ của BLTTHS, cụ thể:

Vụ án có bị can là cá nhân, tuy nhiên Quyết định đình chỉ điều tra vụ án lại áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 443 BLTTHS (thuộc Chương XXIX: Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân).

Quyết định đình chỉ điều tra do đã hết thời hiệu truy cứ TNHS nhưng không căn cứ khoản 5 Điều 157 BLTTHS;

Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định đình chỉ điều tra vụ án lại áp dụng căn cứ là Điều 34 “Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng”, 164 BLTTHS “Nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan của Bộ đội biên phòng…”

Một số phiếu đề xuất của Kiểm sát viên kiểm sát quyết định đình chỉ còn sơ sài hoặc đề xuất sai căn cứ pháp luật, cụ thể: vụ án có căn cứ để đình chỉ điều tra do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tuy nhiên đề xuất không đánh giá tội phạm trong vụ án là loại tội phạm gì theo quy định tại Điều 9 BLHS về phân loại tội phạm, để từ đó xác định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 27 BLHS; đề xuất không đánh giá việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, việc xử lý vật chứng của Cơ quan điều tra; đề xuất nêu căn cứ đình chỉ áp dụng Điều 443 BLTTHS…

Như vậy, khi THQCT, kiểm sát việc đình chỉ điều tra, Kiểm sát viên thực hiện chưa đúng khoản 1, Điều 41 Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy chế tạm thời công tác THQCT, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố (gọi tắt là Quyết định 03) như sau:

“1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận được quyết định đình chỉ điều tra kèm theo hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên phải kiểm tra tính có căn cứ và hợp pháp của quyết định đình chỉ điều tra, việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế, trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có), việc xử lý vật chứng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định tại Điều 230 và Điều 234 Bộ luật Tố tụng hình sự, báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện giải quyết như sau:

 1. a) Nếu quyết định đình chỉ điều tra có căn cứ thì ra văn bản trả lại hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền điều tra để giải quyết theo thẩm quyền;
 2. b) Nếu quyết định đình chỉ điều tra không có căn cứ và trái pháp luật thì ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan có thẩm quyền điều tra và yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền điều tra phục hồi điều tra theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Tố tụng hình sự.”
 3. Về thời hạn tạm đình chỉ điều tra

Vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án số 82 ngày 24/10/2017 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh; Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án số 05 ngày 09/01/2018 của VKSND tỉnh, gia hạn 03 tháng kể từ ngày 27/01/2018 đến ngày 27/4/2018. Tuy nhiên, ngày 26/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra QĐ tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Vụ án theo Quyết định khởi tố vụ án số 28 ngày 06/8/2018 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai; Quyết định gia hạn thời hạn điều tra vụ án hình sự lần thứ nhất số 01 ngày 03/12/2018 của VKSND huyện Võ Nhai, thời hạn 04 tháng kể từ ngày 06/12/2018 đến ngày 06/4/2019. Tuy nhiên, ngày 31/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Võ Nhai đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

02 vụ án trên, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án khi chưa hết thời hạn điều tra vụ án, vi phạm quy định tại Điều 172 BLTTHS về thời hạn điều tra, Điều 229 BLTTHS về tạm đình chỉ điều tra.

 1. Về việc đề ra và thực hiện yêu cầu điều tra

Qua thanh tra thấy, một số vụ án phức tạp, chưa xác định được bị can, tuy nhiên Kiểm sát viên THQCT, kiểm sát điều tra vụ án không ra yêu cầu điều tra; hoặc đã có yêu cầu điều tra nhưng Kiểm sát viên chưa đôn đốc Cơ quan điều tra thực hiện yêu cầu điều tra, là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ án phải đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 26 Quyết định 03 về đề ra yêu cầu điều tra:

“1. Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, khi cần làm rõ về tội phạm, người phạm tội và những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hoặc để hoàn thiện thủ tục tố tụng, Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra. Yêu cầu điều tra có thể được thực hiện nhiều lần, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Văn bản yêu cầu điều tra được đưa vào hồ sơ vụ án và lưu hồ sơ kiểm sát…

 1. Nội dung yêu cầu điều tra phải cụ thể, rõ ràng, sát với nội dung vụ án, định hướng thu thập chứng cứ để làm rõ cấu thành tội phạm, những vấn đề phải chứng minh trong vụ án theo quy định tại Điều 85, Điều 441 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 2. Kiểm sát viên chủ động phối hợp, yêu cầu Điều tra viên, Cán bộ điều tra thực hiện đầy đủ nội dung yêu cầu điều tra. Nếu Điều tra viên, Cán bộ điều tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu điều tra, thì tùy từng trường hợp, Kiểm sát viên báo cáo, đề xuất lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện kiến nghị bằng văn bản với Thủ trưởng, Cấp trưởng Cơ quan có thẩm quyền điều tra hoặc yêu cầu thay đổi Điều tra viên, Cán bộ điều tra…”

(Nay Quyết định số 03/QĐ-VKSTC ngày 29/12/2017 đã được thay thế bằng Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao).

Trên đây là một số tồn tại, hạn chế thông qua công tác thanh tra chuyên đề đối với các vụ án hình sự có quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ. VKSND tỉnh Thái Nguyên tổng hợp thông báo đến VKSND cấp huyện biết, rút kinh nghiệm chung để trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này./.

Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh

TĂNG CƯỜNG KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ÁN HỦY, ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT, ÁN ĐÌNH CHỈ DO BỊ CAN KHÔNG PHẠM TỘI, TÒA ÁN TUYÊN BỊ CÁO KHÔNG PHẠM TỘI, CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN TẠM GIỮ, TẠM GIAM CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT

5 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm tra chéo, bảo đảm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ trong toàn ngành kiểm sát Thái Nguyên; kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm, thiếu sót để khắc phục, sửa chữa cũng như rút kinh nghiệm chung.
Vừa qua, đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trực tiếp tham dự và chỉ đạo cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của Kiểm sát viên đối với 01 vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm tuyên hủy án để điều tra lại và 01 vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa.
Tại cuộc họp, Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử đối với 02 vụ án trên đã nghiêm túc tự kiểm điểm, xác định nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan dẫn tới việc vụ án bị trả hồ sơ điều tra bổ sung và hủy án để điều tra lại, từ đó kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Lãnh đạo, Kiểm sát viên, cán bộ, công chức VKSND huyện Định Hóa cũng phát biểu nhiều ý kiến thể hiện nhận thức của mỗi người về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Ngành, đảm bảo việc thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo thẩm quyền.
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nêu rõ, cần tăng cường hơn nữa việc kiểm điểm trách nhiệm đối với án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát, án đình chỉ do bị can không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, các trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của Viện kiểm sát, qua đó kịp thời phát hiện các tồn tại, yếu kém, thiếu trách nhiệm của Kiểm sát viên hoặc các nguyên nhân khách quan khác để kịp thời khắc phục, sửa chữa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát. Các vụ án hủy, án trả hồ sơ để điều tra bổ sung thường là những vụ án phức tạp, có nhiều khó khăn trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ, đối tượng không nhận tội… Thông qua họp kiểm điểm cũng là một hình thức giúp cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm, tự học, tự rèn, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm, thiếu sót, thiếu trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Kiểm sát viên, hoàn thành Kế hoạch công tác năm 2020 với kết quả cao nhất.

Tin: Quỳnh Anh –Thanh tra-Khiếu tố VKS tỉnh

THANH TRA ĐỘT XUẤT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TẠI VKSND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

4 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 24/02/2020 vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra đột xuất tại VKSND thành phố Sông Công (Quyết định số 29/QĐ-VKS ngày 18/02/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên).

Đến dự và chỉ đạo buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Dương Văn Duy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra.

Tham dư buổi công bố Quyết định thanh tra còn có các đồng chí thành viên Đoàn thanh tra và tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức, người lao động của VKSND thành phố Sông Công.

Mục đích cuộc thanh tra nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức và người lao động, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên nói chung, tại VKSND thành phố Sông Công nói riêng;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 192/QĐ-VKSTC ngày 15/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn thanh tra sẽ xem xét, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu VKSND thành phố Sông Công trong việc để Kiểm sát viên của đơn vị có hành vi “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án Nguyễn Thế Duy phạm tội “Đánh bạc”.

Kết thúc buổi công bố Quyết định, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo kế hoạch.

Tin: Đặng Quốc Đạt –Thanh tra – Khiếu tố VKSND tỉnh

ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN THAM GIA HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

3 Tháng Ba, 2020 Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên về việc tham gia hiến máu cứu người trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát động phong trào đến toàn thể Đoàn viên Công đoàn trong đơn vị. Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, sáng ngày 29/02/2020, các cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có mặt tại Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020 để kiểm tra sức khỏe và hoàn thành các thủ tục hiến máu.

211

213

212

Một vài hình ảnh tại Ngày hội

Đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm phát huy giá trị truyền thống cao đẹp và quý báu của người Việt Nam trong nghĩa cử hiến máu cứu người, đặc biệt để hỗ trợ đáp ứng lượng máu thiếu hụt trong thời gian phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra.

       Tin: Quỳnh Anh –Thanh tra-Khiếu tố VKS tỉnh