Tag Archives: phòng 8

VKSND tối cao ban hành Quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự

9 Tháng Tư, 2021 Văn Bản

 

Ngày 22/3/2021, Viện trưởng VKSND tối cao ký quyết định số 94/QĐ-VKSTC ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Nội dung: Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới (gồm: trực tiếp kiểm sát của Viện KSND tối cao đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp tỉnh đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; trực tiếp kiểm sát của Viện KSND cấp huyện đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện) và quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Về đối tượng áp dụng, bao gồm: Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp tỉnh, Viện KSND cấp huyện áp dụng quy định này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cấp mình; Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác được giao nhiệm vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Về nguyên tắc khi tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính: Tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các quy định pháp luật khác có liên quan; các quy chế, quy định, hướng dẫn của Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đúng phạm vi, kế hoạch kiểm sát; đồng thời, bảo đảm sự vô tư, khách quan, toàn diện và đầy đủ khi tiến hành hoạt động, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của chủ thể bị kiểm sát.

Về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại cơ quan thi hành án dân sự gồm các nội dung: Tham mưu, đề xuất lựa chọn cơ quan thi hành án dân sự để trực tiếp kiểm sát; xây dựng dự thảo quyết định trực tiếp kiểm sát và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; gửi quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát;

Điểm mới: Các cuộc trực tiếp kiểm sát phải có sự phối hợp tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam .

Việc xây dựng nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần lưu ý một số vấn đề sau: Căn cứ vào Chỉ thị công tác năm của ngành, hướng dẫn của Viện KSND cấp trên và kế hoạch, chương trình công tác năm của đơn vị mình, nội dung của kế hoạch trực tiếp kiểm sát có thể xác định kiểm sát toàn diện tất cả các lĩnh vực thi hành án dân sự hoặc chỉ lựa chọn một hoặc một số nội dung trọng tâm; tùy thuộc vào việc trực tiếp kiểm sát thường kỳ hay đột xuất; trực tiếp kiểm sát cơ quan thi hành án dân sự ngang cấp hay cấp dưới; yêu cầu của thực tiễn hoạt động thi hành án dân sự và kiểm sát  thi hành án dân sự ở địa phương tại thời điểm tiến hành kiểm sát… Trong nội dung kế hoạch trực tiếp kiểm sát cần có yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, báo cáo bằng văn bản về hoạt động thi hành án dân sự theo nội dung, thời điểm đã nêu trong kế hoạch trực tiếp kiểm sát…

Quyết định 94/QĐ-VKSTC còn quy định về công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát; tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trong quá trình trực tiếp kiểm sát; công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát; các việc cần làm sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát…

Về quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính bao gồm: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phân công xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu nội dung đơn và tài liệu kèm theo để đề xuất xử lý đơn; kiểm sát hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo; lập hồ sơ kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thẩm quyền ký các loại văn bản và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý báo cáo kết quả kiểm sát của Viện kiểm sát cấp dưới hoặc thông báo kết quả tự kiểm tra của cơ quan thi hành án dân sự.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo có cùng nội dung, cùng đối tượng với đơn đã thụ lý trước đó thì được coi là đơn có nội dung trùng. Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý báo cáo, đề xuất lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự về các đơn trùng; việc thụ lý và giải quyết các đơn trùng tùy thuộc vào kết quả giải quyết đơn thụ lý ban đầu. Sau khi đã có kết luận kiểm sát đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng Viện kiểm sát vẫn tiếp tục nhận được đơn khiếu nại, tố cáo mà không có nội dung mới so với trước thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức được phân công thụ lý kiểm sát đề xuất, báo cáo lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo đơn vị kiểm sát thi hành án dân sự xếp “lưu đơn” đối với các đơn này. Việc xếp lưu đơn được thực hiện khi có bút phê đồng ý của người có thẩm quyền hoặc theo quyết định của người có thẩm quyền./.

                                                     Luân Thị Thanh Huyền- Phòng 8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Định Hóa

5 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ-KSTGTG&THA và Kế hoạch số: 02/KH-KSTGTG&THA ngày 01/03/2021 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Sau 05 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 01/4/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo kết luận.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên-Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; đồng chí Chu Văn Hiện, PhóTrưởng đoàn; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ Chi cục THADS huyện Định Hóa.

71

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn kiểm sát công bố dự thảo Kết luận kiểm sát

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn thông qua bản Dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát: Phần nội dung bản dự thảo đã đánh giá những kết quả, thành tích đạt được của đơn vị, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Định Hóa đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm sát phát hiện những vi phạm như: Chưa thực hiện đúng quy định về thông báo và thời hạn thông báo quyết định thi hành án cho đương sự; vi phạm trong việc lập biên bản giao quyết định thi hành án; vi phạm thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm thời hạn ban hành Quyết định chưa có điều kiện thi hành án…

Kết thúc Hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Quý- Chi cục trưởng THADS huyện Định Hóa đã tiếp thu toàn bộ nội dung bản dự thảo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục để không xẩy ra vi phạm trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, phòng 8

 

 

 

 

 

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên

5 Tháng Tư, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện quyết định Kiểm sát trực tiếp số 57/QĐ-VKS-P8 ngày 25/2/2021, ngày 26/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên.

Dự và chỉ đạo buổi công bố dự thảo kết luận có đồng chí Dương Văn Duy- Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đồng chí trong đoàn kiểm sát trực tiếp, về phía Trại tạm giam công an tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam, các đồng chí Phó giám thị, đội trưởng chuyên môn.

69

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn kiểm sát thông qua dự thảo Kết luận

Dự thảo kết luận kiểm sát nêu rõ, trong thời điểm kiểm sát (từ 01/11/2020 đến ngày 28/2/2021), Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý, phân loại quản lý người tạm giữ, tạm giam, cập nhật kịp thời các loại sổ sách theo dõi; thực hiện tốt các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù như chế độ ăn uống, sinh hoạt, đồ dùng, gửi nhận quà, khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid- 19 được thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định của pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đã làm được, đoàn trực tiếp kiểm sát đã phát hiện những vi phạm như:  Diện tích chỗ nằm tối thiểu cho người bị tạm giam chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật; vẫn còn xảy ra 01 trường hợp người bị tạm giam đánh nhau trong cùng buồng; hệ thống KSAN có một số camera hình ảnh mờ khó quan sát.

Đồng chí Dương Văn Duy – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phát biểu ghi nhận kết quả đã đạt được của Trại tạm giam đồng thời chỉ đạo Trại tạm giam thực hiện nghiêm túc hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 16/3/2021 của VKSND Tối cao về hướng dẫn một số nội dung công tác kiểm sát bảo đảm quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ.

70

Đ/c Đặng Kiên Cường- Giám thị phát biểu tiếp thu

Kết thúc buổi Hội nghị đồng chí Đặng Kiên Cường- Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã tiếp thu toàn bộ nội dung bản dự thảo kết luận của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời trong thời gian tới sẽ chỉ đạo đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp nhằm khắc phục những mặt còn thiếu sót, vi phạm trên đảm bảo nâng cao chất lượng công tác quản lý, người bị tạm giữ, tạm giam và giáo dục người chấp hành án phạt tù./.

Dương Thị Mai Hạnh – Phòng 8

Công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

25 Tháng Ba, 2021 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao về công tác của Ngành kiểm sát năm 2021; Nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế”. Ngày 08/3/2021 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 01; Kế hoạch số 02 về việc Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. (thời điểm kiểm sát từ 01/3/2020 đến 28/02/2021). Ngày 17/3/2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa.

Thành phần tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và Thi hành án (Phòng 8)- Trưởng đoàn cùng toàn thể các Thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát; Đơn vị được kiểm sát gồm: Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, Cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

1

Đ/c Đỗ Thị Ánh Vân- Trưởng đoàn kiểm sát phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Trưởng đoàn Trực tiếp kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát; đ/c Nguyễn Đức Quý, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Định Hóa trình bày báo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong công tác thi hành án và những đề xuất kiến nghị; Đồng chí Dương Văn Duy phát biểu quán triệt và giao cho đồng chí Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện đảm bảo về nội dung kiểm sát và thời hạn đề ra, tiếp đó Đoàn trực tiếp kiểm sát tiến hành kiểm sát ngay hồ sơ tài liệu, tổng hợp dự thảo Kết luận hoàn thành trong tháng 3 năm 2021.

Thông qua hoạt động kiểm sát nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật.

                                                               Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phòng 8

HỘI NGHỊ Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

28 Tháng Mười Hai, 2020 Bài viết nổi bật, Đảng đoàn thể, Slider

Thực hiện Hướng dẫn số: 26-HD/ĐUK, ngày 22/11/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019. Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, ngày 28/12/2020 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

z2250938888580_1b9ad7487239707298b493f33b543ab6

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong BCH Đảng uỷ cùng toàn thể 76 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Thị Ánh Vân, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng ủy.

z2250938897865_11772feda829a6e5ec90ba55a4830437

Hội nghị đã nghe 03 tham luận của các Chi bộ trực thuộc và phát biểu chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và công tác đoàn thể…trong năm 2020: Đã triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng Kế hoạch của Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên để tổ chức thực hiện. Quy định số 205-QD/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”….và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, kế hoạch công tác, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức, lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát được nâng lên. Năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên xác định phương châm hành động: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả“Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao” là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất;nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác” là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu bám sát chỉ đạo của Viện trưởng VKSND Tối cao và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Toàn Ngành đã triển khai nhiều biện pháp bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của Ngành và nhiệm vụ chính trị địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt 93,6% (vượt chỉ tiêu 3,6%); Tỷ lệ án giải quyết án của VKS đạt 100%; Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 100%;  Không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của VKS; không có trường hợp VKS truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; án trả hồ sơ để điều tra bổ sung chiếm tỷ lệ 0,53%; Đã chủ trì xác định được 6 vụ án trọng điểm, tổ chức 68 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác xét xử của Kiểm sát viên tại phiên toà. Ban hành 04 bản kiến nghị đối với CQĐT; 03 kiến nghị đối với Tòa án và 03 bản kiến nghị phòng ngừa phòng ngừa; 8 bản thông báo rút kinh nghiệm.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường kiểm sát các bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm, đã ban hành 05 Kháng nghị phúc thẩm, 03 Kiến nghị, 29 thông báo rút kinh nghiệm và 05 báo cáo đề nghị VKS cấp trên kháng nghị theo thẩm quyền.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định, ra quyết định THA của cơ quan THAHS, THADS, triển khai 13 cuộc trực tiếp kiểm sát và 08 cuộc kiểm sát thực hiện kiến nghị trong công tác THAHS, THADS, ban hành 21 Kiến nghị được chấp nhận; kiểm sát hồ sơ, tham gia xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 3.301 trường hợp (không chấp nhận 29 do không đủ điều kiện); kiểm sát hồ sơ, tham gia xét tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 48 trường hợp (không chấp nhận 01 do không đủ điều kiện); kiểm sát THA tử hình đối với 01 người bị kết án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Ngành. Tổ chức triển khai 55 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 16 kết luận, thông báo rút kinh nghiệm.

Đã phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức 02 Hội nghị triển khai chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát nhóm tội phạm xâm hại phụ nữ trẻ em” và chuyên đề “Một số giải pháp hạn chế các Quyết định hành chính bị khởi kiện, bị Tòa án xét xử hủy do ban hành trái pháp luật” được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Tổ chức thành công cuộc thi “Xây dựng bài Phát biểu của KSV tại phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình” trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ kinh phí hoạt động của toàn ngành, thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện nghiêm túc quy chế về thông tin báo cáo, thống kê trong ngành, thực hiện tốt quy định về tập huấn công tác do VKS tối cao tổ chức; Duy trì trang thông tin điện tử đã đăng tải 369 bài viết phản ánh hoạt động của ngành và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh KSV”; tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng năm 2020); tham gia cuộc thi “Tìm hiểu 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân”.

Công tác thi đua khen thưởng của Đảng bộ: Đã hưởng ứng các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động “thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020)” và phong trào thi đua xây dựng người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động 2 phong trào thi đua ngắn hạn nhằm động viên tinh thần lao động của cán bộ, đảng viên tạo đà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020, đã có 63 cá nhân và 14 tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen; 03 tập thể và 04 cá nhân được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác.

Đánh giá chung: Năm 2020 Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập thể BCH luôn đoàn kết thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân, tạo ra sức mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Cá nhân các đồng chí trong BCH không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra. Theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (tổng số 130 chỉ tiêu phải thực hiện, đã hoàn thành vượt: 42 chỉ tiêu = 32,3%; đạt: 71 chỉ tiêu = 54,6%; không phát sinh: 17 chỉ tiêu = 13,1%, chỉ tiêu không đạt: không), cụ thể: Đã kiểm sát 100% việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; quyết định truy tố đúng thời hạn 100% số vụ án HS đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (vượt 10% chỉ tiêu Quốc hội); truy tố bị can đúng tội đạt 100% (vượt 5% chỉ tiêu Quốc hội); (5) tỷ lệ các kháng nghị phúc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 89,5% (vượt 19,5% chỉ tiêu Quốc hội); tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100% (vượt 20% chỉ tiêu Quốc hội).

Tổng kết phong trào thi đua năm 2020: Đã có 03 tập thể lao động xuất sắc (trong đó 02 tập thể được tặng Cờ thi đua Viện trưởng VKSND tối cao), 02 tập thể được Viện trưởng VKSND tỉnh tặng giấy khen, 04 tập thể lao động tiên tiến, 16 đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 08 đồng chí được đề nghị tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao …VKSND tỉnh Thái Nguyên được công nhận Tập thể lao động xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao.

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Phùng Đức Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh đã nhấn mạnh trong năm 2020, Đảng ủy VKSND tỉnh đã triển khai được nhiều nhiệm vụ quan trọng và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng thời chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong năm 2021, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chuyên môn được Đảng bộ Khối công nhận xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 20% Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; với 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

z2250938887630_24611fbd89ecda1136368640ec98206b

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng năm 2020.

z2250938888581_4af40bac4472112d1237f776dcd03739

z2250938928097_80f9ff3b5824478e7fb3025bb2c995a0

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của tập thể và cá nhân Ban chấp hành Đảng ủy VKSND tỉnh quyết định khen thưởng 02 Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 15 Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xét công nhận Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

                                                                              Đỗ Thị Ánh Vân

                                                                Đảng bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

 

Thực hiện phúc tra Kết luận kiến nghị tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

15 Tháng Mười, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-VKS-P8 và kế hoạch số: 03/KH/VKS-P8 ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phúc tra việc thực hiện Kết luận kiến nghị số: 02/KL-KSTHADS ngày 10/5/2019 qua công tác trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên.

Thông qua công tác phúc tra nhằm đánh giá kết quả khắc phục những vi phạm đã được chỉ ra; đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công tác của cán bộ, Chấp hành viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn trong thời gian tiếp theo.

Ngày 09/10/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố Quyết định và Kế hoạch phúc tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Thành phần đoàn phúc tra có đồng chí: Chu Văn Hiện, Phó trưởng phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án- Trưởng đoàn và các Thành viên đoàn phúc tra.

Đơn vị được phúc tra có đồng chí:  Hoàng Nguyên Khang, Chi cục Trưởng, các đ/c lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ và kế toán của đơn vị.

Qua trực tiếp kiểm tra các hồ sơ vi phạm được nêu trong bản kết luận kiến nghị, kết quả: Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo, đôn đốc Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị khắc phục ngay vi phạm như: kịp thời thi hành vụ việc được phân công; thông báo, gửi quyết định về thi hành án cho đương sự; xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; xử lý tài sản tạm giữ để đảm bảo thi hành án; chi trả tiền thi hành án đúng thời hạn; tiêu hủy vật chứng; lưu trữ tài liệu trong hồ sơ theo quy định; in đầy đủ sổ kế toán và ký nhận đầy đủ các chứng từ còn thiếu chữ ký; Đối với việc sử dụng biểu mẫu không đúng quy định đã nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

Trong quá trình làm việc đơn vị đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, xây dựng báo cáo phúc tra theo đúng quy định; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành kế hoạch phúc tra theo đúng kế hoạch đã đề ra.

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy– Phòng 8

 

 

NGỌN LỬA ĐAM MÊ, CỐNG HIẾN

1 Tháng Mười, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng là huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường Cao đẳng kiểm sát Hà Nội năm 1994, đồng chí trở về quê hương Thái Nguyên và được tuyển dụng làm việc tại Viện KSND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên từ đó đến nay, hơn 25 năm gắn bó với ngành Kiểm sát, qua nhiều vị trí khác nhau từ Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp… đến Trưởng phòng KS tạm giữ, tạm giam và thi hành án bây giờ đối với đồng chí chính là khoảng thời gian quý báu để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm  và tự khẳng định mình. Dù được phân công ở bất cứ nhiệm vụ nào, đồng chí vẫn giữ ngọn lửa đam mê, cống hiến hết khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo ngành tin tưởng giao phó.

“Đồng chí ấy với vẻ mặt hiền từ và phúc hậu”, đó là điều mà hầu như ai cũng có thể cảm nhận khi lần đầu tiên tiếp xúc với đồng chí Triệu Văn Tiếp Kiểm sát viên trung cấp – Trưởng phòng KS tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật, năm 1994  đồng chí Triệu Văn Tiếp được nhận vào công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Là cán bộ trẻ với lòng nhiệt huyết và tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đối với ngành Kiểm sát nhân dân, đồng chí đã nỗ lực hết mình cho việc nghiên cứu, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm các anh chị đi trước, các đồng chí, đồng nghiệp để nâng cao kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm. Đồng chí Tiếp đã được giao đảm nhận qua tất cả các khâu công tác kiểm sát; ở khâu công tác nào hàng năm đồng chi đều được lãnh đạo và tập thể đánh giá cao về năng lực và tinh thần tổ chức kỷ luật. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, đồng chí luôn thận trọng, bám sát quá trình điều tra, thu thập chứng cứ của Điều tra viên, chủ động nắm tình hình và phối hợp chặt chẽ Điều tra viên trong quá trình giải quyết vụ án. Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên Tòa, đồng chí luôn thể hiện được bản lĩnh của người Kiểm sát viên với những luận cứ tranh luận thuyết phục, luôn được Hội đồng xét xử chấp nhận, bảo vệ thành công cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Đồng chí đã khẳng định được mình qua tiến độ và chất lượng giải quyết công việc được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị, được lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng. Đối với công tác KS xét xử dân sự, HNGGD đồng chí  kiểm sát chặt chẽ quá trình tranh tụng giữa các bên đương sự, nắm vững các tình tiết khách quan của vụ án, phát biểu ý kiến về việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, đầy đủ và chính xác; kiểm sát việc áp dụng pháp luật nội dung để giải quyết vụ án, bảo đảm các quyết định của Toà án và Hội đồng xét xử phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án đã được làm sáng tỏ qua quá trình tranh luận giữa các bên đương sự tại phiên toà. Đồng thời Kiểm sát viên thực hiện tốt vai trò của mình trước, trong và sau phiên toà.

Tháng 01 năm 2018, đồng chí được bổ nhiệm Trường phòng  Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự – VKSND tỉnh Thái Nguyên.  Đồng chí nhận thức được chức năng của phòng là Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính mạng, tài sản, danh dự nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam người chấp hành án và các quyền khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng; kiểm sát thi hành án hình sự nhằm bảo đảm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Với chức năng nhiệm vụ của mình năm 2018, 2019 đồng chí  đã trực tiếp tham mưu giúp lãnh đạo Viện thực hiện nhiệm vụ cụ thể phối hợp với UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên kiểm sát thường kỳ, định kỳ Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên, Trại giam Phú Sơn 4- Bộ công an, Nhà tạm giữ Công an cấp huyện kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, KS đột xuất tại Trại tạm giam và Trại giam Phú Sơn đã ban hành  17 bản kết luận, kiến nghị. Phối hợp liên ngành (CA-VKS) kiểm tra công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án Công an cấp huyện và cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự tại các xã ban hành 08  kết luận kiến nghị. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện về công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự khi có vướng mắc.

Với những kết quả đạt được trong quá trình công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen trong các đợt thi đua của ngành Kiểm sát.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, đồng chí còn tích cực, năng động trong tất cả các hoạt động của của cơ quan; chủ động tham mưu thực hiệu có hiệu quả nhiều phong trào thi đua do Ngành, cơ quan phát động. Cùng với đó đồng chí luôn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp, nhất là đối với  đồng nghiệp trẻ mới bước vào ngành.

Kiểm sát viên Triệu Văn Tiếp xứng đáng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo năm chữ vàng Bác Hồ đã trao tặng cho cán bộ ngành Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, kiêm tốn”.

Được công tác cùng đồng chí đối với thế hệ trẻ chúng tôi thật sự là một điều may mắn, “Thông minh, chan hòa, giản dị, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc, tích cực trong các hoạt động đoàn thể”… Đó là nhận xét và cảm nhận của nhiều người khi nói về anh –Triệu Văn Tiếp trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) Viện KSND tỉnh Thái Nguyên hiện nay.

Dương Thị Mai Hạnh- Phòng 8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

24 Tháng Chín, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số: 02/QĐ-KSTHA-P8 và Kế hoạch số: 03/KH-KSTHA-P8 ngày 12/6/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên về trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Sau 20 ngày tiến hành trực tiếp kiểm sát, ngày 21/9/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

 Dự và chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên- Trưởng đoàn trực tiếp kiểm sát; đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí trong Đoàn trực tiếp kiểm sát, các đồng chí Lãnh đạo và các Chấp hành viên, cán bộ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Triệu Văn Tiếp- PhóTrưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận, đánh giá những kết quả công tác đạt được của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, đơn vị đã tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao, tỷ lệ án xong về việc đạt: 71%; tỷ lệ thi hành án xong về tiền đạt: 15,5%. Đoàn trực tiếp kiểm sát đã nghiên cứu 554 hồ sơ thi hành án, việc thụ lý ra Quyết định thi hành án, các việc có liên quan đến tổ chức tín dụng; vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho Nhà nước, các biện pháp bảo đảm thi hành án về biện pháp áp dụng cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản; kiểm sát công tác giải quyết đơn khiếu nại tố cáo; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án hành chính; việc giao nhận, bảo quản và xử lý tài sản, vật chứng; thu nộp chi trả tiền thi hành án; Quá trình tổ chức thi hành án cơ bản đúng quy định của Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ. Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh đã tăng cường chỉ đạo thi hành các bản án, quyết định của Toà án đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những vi phạm cần khắc phục như: Không thông báo quyết định về thi hành án cho đương sự; chậm xác minh định kỳ, chưa xác minhcụ thể điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; chậm ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án; một số sổ sách chưa ghi chép đầy đủ cột mục…

Đồng chí Nguyễn Xuân Tùng Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên thống nhất với nội dung dự thảo kết luận và nêu những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm trong công tác thi hành án dân sự, đồng thời chỉ đạo đơn vị nghiêm túc tiếp thu, đề ra các biện pháp khắc phục các vi phạm trong bản kết luận nêu ra trong thời gian tới./.

                                                          Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phòng 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công bố Quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

13 Tháng Bảy, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác kiểm sát Thi hành án dân sự,  thi hành án hành chính năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm sát Thái Nguyên là “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát việc cưỡng chế kê biên, bán đấu giá, thu hồi tài sản trong thi hành án dân sự, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế”. Ngày 12/6/2020 đồng  chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Quyết định số: 02/QĐ/VKS -P8; Kế hoạch số: 03/KH/VKS-P8 về viêc trực tiếp kiểm sát trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên (thời điểm kiểm sát từ ngày 01/6/2019 đến ngày 31/5/2020).

Ngày 07/7/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát đối với Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Thái Nguyên. Tới  dự  và  chỉ  đạo Hội  nghị  có: Đồng chí Dương Văn Duy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên- Trưởng Đoàn trực tiếp kiểm sát; cùng toàn thể các Thành viên trong đoàn trực tiếp kiểm sát. Đơn vị  được  kiểm sát Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên có các đ/c Lãnh đạo; Chấp hành viên, Kế  toán Trưởng và Cán bộ có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Thái Nguyên, các thành phần tham gia Hội nghị thảo luận, đồng chí Dương Văn Duy phát  biểu chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái nguyên và giao nhiệm  vụ cho đồng chí: Triệu Văn Tiếp, Trưởng phòng 8- Phó Trưởng đoàn cùng các Thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát, đơn vị được kiểm sát bố trí phân công tổ chức thực hiện cuộc kiểm sát đúng nội dung, thời hạn, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Quá trình thực hiện phải đảm bảo hoạt động thi hành án của Cục Thi hành án vẫn được tiến hành theo quy định. Đại diện Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Duy và sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn trực tiếp kiểm sát để tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung cuộc kiểm sát đề ra.

Cuộc trực tiếpkiểm sát hoạt động thi hành án dân sự  tại  Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiến hành trong thời gian là 25 ngày kể từ ngày công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát và ban hành Kết luận trong tháng 8 năm 2020.

                                                               Nguyễn Thị Thanh Thủy- Phòng 8

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai,tỉnh Thái Nguyên

5 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Quyết định số: 01/QĐ/KSTHADS và Kế hoạch số: 02/KH/KSTHADS ngày 27/02/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, ngày 29/5/2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiến hành công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Triệu văn Tiếp Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên-Trưởng đoàn chủ trì và toàn thể các thành viên đoàn trực tiếp kiểm sát. Tham dự công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát còn có các đồng chí Lãnh đạo phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên;Tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, cán bộ của Chi cục Thi hành án dân sự huyệnVõ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn trực tiếp kiểm sát, đồng chí Chu Văn Hiện- Phó Trưởng đoàn thông qua toàn bộ nội dung Dự thảo kết luận về hoạt động tổ chức thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai trong thời điểm trực tiếp kiểm sát. Nội dung dự thảo kết luận đã đánh giá những kết quả, thành tích đạt được trong thời điểm kiểm sát như: Việc thụ lý, ra Quyết định, tổ chức thi hành án đã được thực hiện cơ bản đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra công tác nghiệp vụ thi hành án; Đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu công tác được giao.

Tuy nhiên thông qua trực tiếp kiểm sát còn phát hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai có những tồn tại, thiếu sót vi phạm cần phải khắc phục như:

Vi phạm của Chấp hành viên chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, xử lý tài sản của người phải thi hành án để thi hành án dẫn đến để kéo dài chưa được giải quyết: 01 việc;

Vi phạm trong việc tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án. Đơn không có ngày, tháng, năm, không có chữ ký đóng dấu của người, cơ quan được thi hành án;

Vi phạm về việc giao nhận bản án, quyết định với Tòa án. Khi giao nhận không có chữ ký giữa người giao và người nhận; Một số loại Sổ như: Sổ quản lý tài sản tang vật, sổ quỹ tiền mặt ghi chưa đầy đủ nội dung tại một số cột mục theo quy định; Thiếu chứng từ phiếu chi xuất quỹ thanh toán tiền thi hành án theo quy định. Đồng thời qua Trực tiếp kiểm sát phát hiện Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai vi phạm về thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai

Tại buổi làm việc, các thành phần tham dự đã hoàn toàn nhất trí với nội dung dự thảo kết luận đã nêu.Căn cứ vào kết quả kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ ban hành kết luận chính thức về hoạt động tổ chức thi hành án và ban hành Kiến nghị yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót vi phạm của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Võ Nhai đối với những vi phạm nêu trên.

                                                                         Nguyễn Thị Thanh Thủy – phòng 8

 

 

 

 

 

 

Page 1 of 41234