Tag Archives: Phạm Thu Trâm

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP ĐƠN VỊ CẤP PHÒNG THUỘC VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

19 Tháng Hai, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Hướng dẫn số 37/HD-VKSTC ngày 28/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh vàQuyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Sáng ngày 12/02/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập đơn vị cấp phòng.

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Ngọc Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Quyết định điều động cán bộ. Theo đó VKSND tỉnh Thái Nguyên sáp nhập như sau:

– Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông với Văn phòng tổng hợp; tên đợn vị mới là: Văn phòng tổng hợp.

– Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra; tên đơn vị mới là: Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; gọi tắt là: Thanh Tra – Khiếu tố.

– Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với Phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tên đơn vị mới là: Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án; gọi tắt là: Phòng Kiểm sát giam, giữ và thi hành án; ký hiệu là: P8.

Như vậy, sau sáp nhập, VKSND tỉnh Thái Nguyên có 09 đơn vị cấp phòng.

205

Đồng chí Phùng Đức Tiến phát biểu chỉ đạo Hội ngị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh việc sáp nhập phòng và sắp xếp, điều động cán bộ nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức bộ máy làm việc cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Mỗi cán bộ ở cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Viết bài: Phạm Thu Trâm

Phòng 15: NGÀNH KIỂM SÁT THÁI NGUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

6 Tháng Mười, 2019 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, vì chất lượng cán bộ là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả công tác. Do vậy, trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC, ngày 04/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 115/KH-VKSTC ngày 16/9/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 – 2020.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch số 358/VKSTN-P15 ngày 12/10/2016 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn của ngạch công chức, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chọn, cử những cán bộ có đủ điều kiện tham gia các lớp đào tạo cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.Từ năm 2016 đến nay, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã cử 07 đ/c đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 10 đ/c đi học lớp trung cấp lý luận chính trị; 10 đ/c đi học lớp Cao học Luật; 02 đ/c đi học lớp Cao học quản lý kinh tế; 01 đ/c đi học lớp Chuyên viên cao cấp; 05 đ/c đi học lớp Chuyên viên chính; 29 đ/c đi học lớp Chuyên viên; 02 đ/c đi học lớp nghiệp vụ thống kê; 26 đ/c đi học lớp nghiệp vụ Kiểm sát; 07 đ/c tham gia lớp Quốc phòng – an ninh đối tượng 3; hàng năm cử hàng trăm lượt Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Bên cạnh việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đại học thì Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKS tỉnh luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo tại chỗ, phân công Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm; thường xuyên, tăng cường tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, triển khai các chuyên đề nghiệp vụ, sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực của công chức,cụ thể:

Thực hiện chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa” theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW,VKSND và TAND tỉnh Thái Nguyên đã ký Quy chế phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. Căn cứ Quy chế liên ngành của cấp tỉnh, 9/9 đơn vị VKS và TAND cấp huyện đã ký Kế hoạch thực hiện Quy chế về phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; VKS hai cấp đã phối hợp tổ chức xét xử 1.005 phiên tòa (năm 2016: 127; năm 2017: 358; năm 2018: 344; 9 tháng năm 2019: 176) rút kinh nghiệm về lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính (trong đó có 74 phiên tòa do Lãnh đạo VKS hai cấp trực tiếp thực hành quyền công tố).

15

Ảnh phiên tòa rút kinh nghiệm

Chuyên đề của các phòng nghiệp vụ cũng là một trong những hình thức đào tạo tại chỗ có hiệu quả đối với đội ngũ cán bộ, công chức; trong thời gian qua VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xây dựng được 16 Chuyên đề và tổ chức Hội nghị trực tuyến đến VKS hai cấp. Nội dung các chuyên đề đã đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, giúp cho mỗi cán bộ, Kiểm sát viên nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về những quy định mới của Luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Luật vào thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm hay để nâng cao chất lượng công tác.

16

  Ảnh Hội nghị Chuyên đề

Từ năm 2016 đến nay, VKSND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức được nhiều lớp bồi dưỡng tại chỗ, cụ thể:

Năm 2016:Nhằm tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên, từ đó triển khai áp dụng các quy định của pháp luật hình sự, dân sự vào thực tiễn đạt hiểu quả cao; lan tỏa đến mọi người hiểu được trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nền pháp chế XHCN. Đặc biệt, thông qua cuộc thi nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. VKSND tỉnh phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên và có 13 đơn vị với 39 Kiểm sát viên ở hai cấp tham gia; VKSND tỉnh Thái Nguyên đã cử 04 Kiểm sát viên tham gia cuộc thi do VKSND tối cao tổ chức.

Năm 2017: Nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác hỏi cung bị can của Kiểm sát viên và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác hỏi cung bị can; từ đó, tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng của khâu công tác hỏi cung bị can để làm tốt hơn nữa trong công tác thực hành quyền công tác, kiểm sát điều tra án hình sự, VKSND tỉnh phối hợp với Học viện cảnh sát Hà Nội tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về hỏi cung bị can cho 105 Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên.

18

Bên cạnh việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ VKSND tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức cho 44 học viên là Kiểm sát viên, công chức và người lao động của VKS tỉnh và 14 Cán bộ, Chuyên viên, công chức và người lao động của Sở ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên học lớp Quốc phòng – an ninh đối tượng 4 với mục đích thông qua lớp học này, nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng chó cán bộ, công chức và người lao động.

Ảnh lớp bồi dưỡng quốc phòng-an nhinh đối tượng 4

Năm 2018: Toàn ngành Kiểm sát xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ đối với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật và Luật, VKSND tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính tại VKSND tỉnh Thái Nguyên cho 109 đồng chí là Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên.

19

Ảnh lớp tập huấn bồi dưỡng dân sự, hành chính

Năm 2019: Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quyết định số 564/QĐ-VKSTC ngày 24/11/2014 “Về việc áp dụng phần mềm Hệ thống thông tin quản lý và thống kê án hình sự trong ngành Kiểm sát nhân dân”, VKSND tỉnh phối hợp với VKSND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý án hình sự cho VKS hai cấp.

20 21

Kết quả hiện nay VKSND tỉnh Thái Nguyên có 33 đ/c có trình độ Thạc sỹ Luật (đạt 16%); 01 đ/c có trình độ thạc sỹ Kinh tế: (đạt 0,5%); 155 đ/c có trình độ cử nhân Luật (đạt 75%); 08 đ/c có trình độ đại học khác (đạt 4,3%); 01 đ/ccó trình độ cao đẳng (đạt 0,53%); 08 đ/c có trình độ trung cấp(đạt 4,8%). Có 26 đ/c có trình độ Cử nhân và Cao cấp lý luận chính trị; 85 đ/c  có trình độ Trung cấp Lý luận chính trị.

Việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên trong những năm qua cho thấy chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên đã có nhiều thay đổi, nhận thức ngày càng nâng cao, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật, có trách nhiệm, bản lĩnh và nêu cao lương tâm nghề nghiệp có bản lĩnh vượt khó, dám bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, với các hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền con người, bảo vệ công lý.

Đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực trong học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên quán triệt đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách tư pháp đến cán bộ, công chức để từ đó cán bộ, công chức ngày càng nhận thức đúng vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát trong quá trình thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tư pháp./.

Phạm Thu Trâm

Phòng Tổ chức, cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên

Lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý

5 Tháng Mười, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2020 của ngành Kiểm sát Thái Nguyên.Ngày 01/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với các đồng chí:

– Điều động đồng chí Triệu Văn Tiếp, Kiểm sát viên trung cấp, Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dântỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Trưởng phòng, kể từ ngày 01/10/2018.

– Điều động, bổ nhiệm đồngchí Đỗ Quang Chung, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy (Phòng 1) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Chánh Thanh tra, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/10/2018.

– Điều động, bổ nhiệm đồngchí Chu Văn Hiện, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/10/2018.

– Điều động đồng chí Lưu Thanh Tuấn, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Viện trưởng, kể từ ngày 01/10/2018.

Tham dự lễ công bố có đồng chí Lý Văn Huấn, Ủy viên phụ trách Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Trưởng phòng và tương đương thuộc VKS tỉnh, đại diện cấp ủy huyện Đại Từ cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc Phòng 8, Phòng 12, Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên và VKSND huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Một số hình ảnh Đồng chí Lý Văn Huấn trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng:

214C73F0-F551-41BE-9662-2D2DE4F2148C

DSC01133

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chíLý Văn Huấn, giao nhiệm vụ, chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệmvà tin tưởng rằng, ở đơn vị mới các đồng chí sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành.

Sau khi nhận Quyết định điều động, bổ nhiệm, các đồng chí Triệu Văn Tiếp, Đỗ Quang Chung, Chu Văn Hiện và Lưu Thanh Tuấn phát biểu nhậnnhiệm vụ vàcảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dântỉnh Thái Nguyên, cấp ủy địa phương cùng sự ủng hộ của các đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị. Trên cương vị ở đơn vị mới, các đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Ảnh: phòng TKTP&CNTT

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp

16 Tháng Năm, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 09/5/2018, VKSND tỉnh Thái Nguyên công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp đợt 2 năm 2017.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Thị Ngọc Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp đối với 05 đồng chí và bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp đối với 13 đồng chí đã vượt qua kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017.

DSC00830

Đ/c Lý Văn Huấn phát biểu giao nhiệm vụ cho các đ/c Kiểm sát viên

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lý Văn Huấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Lý Văn Huấnnhấn mạnh, các đồng chí Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp mới được bổ nhiệm cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tăng cường phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tư pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DSC00827

Các Kiểm sát viên tuyên thệ

Thay mặt các Kiểm sát viên được bổ nhiệm, đồng chí Đinh Văn Trọng, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Ngành giao phó.

Tác giả: Phạm Thu Trâm

Công bố và trao Quyết định luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý đối với 02 Phó Viện trưởng VKS cấp huyện

4 Tháng Tư, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016- 2020của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chiều ngày 30/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức buổi công bốvà trao Quyết định luân chuyển đồng chí Lê Minh Cường, Kiểm sát viên sơ cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Viện trưởng và đồng chí Bùi Đức Nghĩa, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, giữ chức vụ Phó Viện trưởng, kể từ ngày 01/4/2018.

Tham dự buổi công bố có đồng chíHoàng Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí đại diện cấp ủy huyện Phú Lương, huyệnĐịnh Hóa cùngtoàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ thuộc VKSND huyện Phú Lương, VKSND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. 

20180403_090949

 

30073928_1613060888813827_2045031520_o

Đồng chí Hoàng Văn Tiến trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chíHoàng Văn Tiến, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ, chúc mừng đồng chí Lê Minh Cường, đồng chí Bùi Đức Nghĩa và tin tưởng rằng, ở đơn vị mới 02 đồng chí sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành.

Sau khi nhận Quyết định luân chuyển, đồng chí Lê Minh Cường và Bùi Đức Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ vàcảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dântỉnh Thái Nguyên, cấp ủy địa phương cùng sự ủng hộ của các đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị. Trên cương vị ở đơn vị mới, các đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 22/8/2017 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao

2 Tháng Tư, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BCSĐ ngày 22/8/2017 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao về thực hiện Đề án “Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân”. Nhằm xây dựng đội ngũ công chức, người lao động, nhất là những người giữ chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong công tác quản lý công chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống, xử lý nghiêm minh những hiện tượng tiêu cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/BCSĐ ngày 26/3/2018 chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

 1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án trong toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo, chỉ đạo VKS hai cấp tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Đề án và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát; phương hướng, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị, đảng viên, công chức và người lao động trong, ngoài ngành và nhân dân hiểu rõ chủ trương phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Đảng, những đề xuất, kiến nghị về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân; qua đó tạo sự nhận thức thống nhất và xác định rõ trách nhiệm; đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức hữu quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.

 1. Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
 2. a) Quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban cán sự đảng, cấp ủy, lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cần làm tốt công tác phòng ngừa những biểu hiện, hiện tượng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý luận chính trị, quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành cho cán bộ, đảng viên; trong đó, cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục những nội dung liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh.
 3. b) Nâng cao vai trò, trách nhiệm các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu VKSND hai cấp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong hoạt động tư pháp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thật sự coi công tác phòng, chống tiêu cực trong ngành nói chung và ngành Kiểm sát Thái Nguyên nói riêng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan ở VKSND hai cấp phải thực sự gương mẫu và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Đề nghị Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy VKSND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc VKS cấp tỉnh để kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý tổ chức, cán bộ, đảng viên có vi phạm. Kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu đơn vị trong công tác phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành.
 4. c) Thực hiện nghiêm sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện đúng chế độ báo cáo cấp ủy đảng trong quá trình khởi tố, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết các vụ án, vụ việc.
 5. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Ngành nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân.
 6. a) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.
 7. b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả việc thực thi quyền lực trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện phân công, phân cấp bảo đảm quản lý chặt chẽ, phòng ngừa hiệu quả và xử lý nghiêm vi phạm của cán bộ, công chức và người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.
 8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh cá nhân có vi phạm
 9. a) Nâng cao vai trò, trách nhiệm, đổi mới tổ chức và hoạt động Thanh tra VKSND tỉnh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra; lựa chọn những công chức có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn tốt làm công tác Thanh tra. Tăng cường các điều kiện bảo đảm hoạt động của đơn vị thanh tra để thực hiện hiệu quả công tác tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tỉnh thực hiện công tác phòng ngừa tiêu cực xảy ra trong hoạt động tư pháp trong nội bộ Ngành.
 10. b) Đổi mới hoạt động thanh tra hành chính cùng với nâng cao chất lượng thanh tra theo chương trình, kế hoạch. Tăng cường thanh tra đột xuất đối với các khâu công tác, các địa bàn dễ phát sinh tiêu cực trong hoạt động tư pháp; đặc biệt chú trọng thanh tra trách nhiệm công vụ đối với những trường hợp để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.
 11. c) Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chú trọng phát hiện những sai phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; việc chấp hành quy chế, quy trình công tác có dấu hiệu tiêu cực; kịp thời phát hiện hành vi tiêu cực để kiến nghị xử lý nghiêm minh; đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quy định của pháp luật, của Ngành trong lĩnh vực tư pháp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp.
 12. Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức hữu quan; đồng thời, tuân thủ nghiêm chỉnh sự giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan này để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, chống tiêu cực khi thực hiện các hoạt động tư pháp.

Ban cán sự đảng yêu cầu VKS hai cấp xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Đề án theo lộ trình cụ thể của từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, Ban cán sự đảng VKSND tối cao, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Thái Nguyên, các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội đảng lần thứ XII, các quy định của Hiến pháp năm 2013, các đạo luật mới về tư pháp và các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhằm phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương, địa phương và của ngành Kiểm sát nhân dân.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

26 Tháng Hai, 2018 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Nghị quyết số 56-NQ/BCSĐ ngày 16/01/2018 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về tổ chức Tết năm 2018. Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 25-CV/BCSĐ ngày 05/02/2018 chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ nêu trong Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và công văn này; triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động có nhận thức sâu sắc, thống nhất thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, triển khai công tác năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày lễ, truyền thống cần thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Các cơ quan, đơn vị không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên. Thực hiện nghiêm chủ trương cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội; cán bộ, công chức và người lao động ngành Kiểm sát Thái Nguyên không được tổ chức đi lễ chùa trong giờ làm việc.

3. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chủ động thăm hỏi, động viên đối với các đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Bố trí, sắp xếp cho cán bộ, công chức và người lao động nghỉ Tết theo đúng chế độ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; trước khi nghỉ Tết, phân công lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức trực Tết theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngành; triển khai các biện pháp bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo quản tài liệu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trước, trong và sau Tết.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng kịp thời xử lý nghiêm các loại tội phạm dễ xảy ra trong dịp Tết.

Sau nghỉ Tết, các Trưởng phòng và tương đương thuộc VKS tỉnh, Viện trưởng VKS cấp huyện tập trung chỉ đạo đơn vị khẩn trương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

5. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết này. Nơi nào để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm trách nhiệm.

6. Đề nghị Đảng ủy VKSND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí, về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức theo đúng quy định.

7. Giao cho Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Thái Nguyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện công văn này, báo cáo Ban cán sự đảng VKSND tối cao và Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

                                                                    Tác giả: Phạm Thu Trâm

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (P8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

5 Tháng Hai, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Ngày 01/02/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đối với đồng chí Lê Hùng Vỹ theo Quyết định số 02/QĐ-VKSTN ngày 23/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Phó viện trưởng; cùng toàn thể các đồng chí Trưởng phòng và tương đương thuộc VKSND tỉnh Thái Nguyên. 

20180201_100124

Đồng chí Ngô Thanh Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Thanh Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ, chúc mừng đồng chí Lê Hùng Vỹ được bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (Phòng 8) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên và tin tưởng rằng, trên cương vị mới đồng chí Vỹ sẽ phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo phòng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành.

Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, đồng chí Lê Hùng Vỹ phát biểu nhận nhiệm vụ và cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cùng sự ủng hộ của các đồng chí, đồng nghiệp trong đơn vị. Trên cương vị mới, đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

                                                                    Tin, bài: Phạm Thu Trâm