Phòng 10: KIẾN NGHỊ YÊU CẦU KHẮC PHỤC VI PHẠM trong việc Ban hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính Đưa vào cơ sử cai nghiện bắt buộc không đúng pháp luật

4 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong quý III vừa qua, thông qua công tác kiểm sát các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phòng 10- VKSND tỉnh Thái Nguyên nhận thấy có một số Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án nhân dân cấp huyện ban hành có những vi phạm:

  1. Lý do và các căn cứ ra quyết định không đúng pháp luật.

Qua nghiên cứu các Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã phát hiện một số trường hợp, trong hồ sơ thể hiện người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều có nơi cư trú ổn định. Tuy nhiên Tòa án nhân dân cấp huyện khi ban hành Quyết định đã áp dụng quy định đối với người bị đề nghị không có nơi cư trú ổn định, nêu lý do và căn cứ áp dụng không đúng với hồ sơ đề nghị. Việc ban hành Quyết định nêu trên của Tòa án cấp huyện là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 22 Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

  1. Áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc không đúng đối tượng.

Một số trường hợp người bị đề nghị bị Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đều có nơi cư trú ổn định, có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị phát hiện bằng biện pháp sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật “Xét nghiệm chất ma túy” của Trạm Y tế xã. Trong phần nội dung Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án thể hiện các trường hợp nêu trên đều chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Như vậy, Tòa án cấp huyện Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp nêu trên là không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật xử lý vi phạm hành chính; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính Phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiên bắt buộc.

Để thống nhất thực hiện đúng pháp luật quy định về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, Phòng 10 VKSND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kiến nghị đến đơn vị có vi phạm, yêu cầu rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục không để vi phạm tương tự nêu trên xảy ra./.

Lan Anh- Phòng 10

Các Bài Viết Cùng Thể Loại