NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THAM MƯU CHO BAN CÁN SỰ ĐẢNG, LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

29 Tháng Chín, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Ngành Kiểm sát Thái Nguyên có 09 phòng nghiệp và tương đương, 09 VKSND cấp huyện; được giao 204 biên chế và 29 hợp đồng lao động; có 01 Kiểm sát viên cao cấp, 60 Kiểm sát viên trung cấp, 76 Kiểm sát viên sơ cấp. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý: Lãnh đạo VKS tỉnh gồm có đồng chí Viện trưởng và 03 đồng chí Phó Viện trưởng; 09 đồng chí Trưởng phòng; 15 đồng chí Phó Trưởng phòng; 09 đồng chí Việntrưởng và 19 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện.

Qua đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm còn thấytinh thần trách nhiệm của một số ít cán bộ, công chức chưa cao, chưa tận tụy với công việc được giaonên ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn;chất lượng một số chỉ tiêu nghiệp vụ chưa cao.Từ việc đánh giá đúng nguyên nhân của tồn tại, hạn chế,PhòngTổ chức cán bộ đã tích cực, chủ động tham mưu nhiều giải pháp đồng bộ cho Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Năm 2019, tham mưu xây dựng 06Kế hoạch, 02 Nghị quyết;6 tháng đầu năm 2020 đã tham mưu xây dựng04 Nghị quyết, 02 Kế hoạch, 01 Chương trình, 01 Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng vànhiều văn bản chỉ đạo về công tác của ngành Kiểm sát Thái Nguyên trong đó có công tác cán bộ.

Phòng đã tham mưu tập trung đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chú trọng việc luân chuyển, điều động để đào tạo cán bộ và phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Tham mưu thực hiện xong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp phòng theo chủ trương của Đảng, của Ngành; tăng cường nhân lực cho các khâu công tác kiểm sát việc giải quyết án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án dân sự, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; cử cán bộ tham gia nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng các chuyên đề nghiệp vụ, các hội nghị tập huấn và thông báo rút kinh nghiệm trong toàn Ngành; thực hiện nghiêm quy trình đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ công chức bảo đảm khách quan, thực chất, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ; đối với các trường hợp công chức vi phạm kỷ luật, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế thì phân loại đúng mức Hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ bình xét thi đua và thực hiện tinh giản biên chế. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý VKS 2 cấp đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan và công khai.

28

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2021

Đặc biệt trong năm 2019, Phòng đã tham mưu xây dựng Nghị quyết số 74-NQ/BCSĐ ngày 18/7/2019 của Ban cán sự đảng về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong đó Ban cán sự đảng đã chỉ đạo nhiều giải pháp mạnh mẽ về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Năm 2020 tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các Quy định về nêu gương và Quy chế hoạt động của Ban cán sự đảng.

Tham mưu xây dựng Nghị quyết của Ban cán sự đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực chủ động rà soát nhân sự, giới thiệu lãnh đạo VKSND cấp huyện tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay đồng chí Viện trưởng, Bí thư Đảng bộ VKSND tỉnh đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, 08 đồng chí Viện trưởng và 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện đã được bầu vào Ban Chấp hành Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Có thể nói rằng, năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 công tác cán bộ ở VKS 2 cấp tỉnh Thái Nguyên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là Thủ trưởng các đơn vị đã được nâng lên, khắc phục cơ bản những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra trong những năm trước.

Thực hiện Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác đã đề ra, với chức năng nhiệm vụ là đơn vị tham mưu, trong 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, Phòng 15 đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

– Thứ nhất:Phòng tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKS tỉnh trong công tác cán bộ, từng bước đổi mới, củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp, sử dụng, điều động, luân chuyển nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

-Thứ hai: Tiến hành rà soát tổng thể về thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với rà soát, đánh giá lại khối lượng, tính chất công việc của toàn ngành Kiểm sát Thái Nguyên và từng đơn vị cấp phòng, VKS cấp huyện để có sự tham mưu sắp xếp, điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị, kiện toàn tổ chức bộ máy hợp lý, tương xứng; sắp xếp bố trí hợp lý hơn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng như cơ cấu, tỷ lệ Kiểm sát viên, tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ, tỷ lệ nam- nữ; quan tâm chú trọng đến sự kế cận, tiếp nối giữa các thế hệ trong 1 đơn vị.

Thứ ba: Tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKS tỉnhtăng cường công tác điều động đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên giữa các đơn vị để thử thách, đào tạo, bồi dưỡng về kinh nghiệm thực tiễn đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của VKS hai cấp. Theo đó, sẽ rà soát, điều động Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên công tác ở các Phòng VKS cấp tỉnh về công tác ở VKS cấp huyện, đồng thời điều động Kiểm sát viên sơ cấp của VKS cấp huyện về công tác tại Phòng thuộc VKS cấp tỉnh để tạo nguồn bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, trung cấp cho VKS hai cấp.

– Thứ tư: Quan tâm chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, Kiểm sát viên theo chương trình, kế hoạch của VKSND tối cao. Xác định coi trọng công tác tự đào tạo, nâng cao chất lượng các chuyên đề nghiệp vụ; công chức mới được tuyển dụng yêu cầu các đơn vị phân công cử Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác trực tiếp hướng dẫn tập sự. Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức các cuộc thi nâng cao về kỹ năng của Kiểm sát viên, qua đó tạo không khí tự học cho Kiểm sát viên trong toàn ngành, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

– Thứ năm: Phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chú trọng đào tạo, thử thách và rèn luyện đối với cán bộ quy hoạch như: Cán bộ nằm trong quy hoạch phải trải qua thực hiện nhiệm vụ ở các khâu công tác với phương châm “Giỏi một việc, biết nhiều việc”; phân công các vụ, việc khó, phức tạp… để thử thách cũng như tạo điều kiện để cán bộ quy hoạch có cơ hội tự khẳng định mình. Bên cạnh đó quan tâm phát hiện đội ngũ công chức trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức, ý thức thức trách nhiệm cao để đào tạo bồi dưỡng tạo nguồn kế cận.

– Thứ sáu: Phối hợp chặt chẽ với Thanh tra, Thủ trưởng các đơn vị để có sự nghiêm túc, khách quan, tránh hình thức nể nang, né tránh trong việc xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm, đánh giá phân loại công chức; việc nhận xét đánh giá chặt chẽ đúng với trình độ năng lực, dựa trên hiệu quả công việc, bảo đảm tính công bằng, không đánh đồng. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức hàng năm phải được xem là căn cứ quan trọng có tính quyết định để xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

Phạm Thu Trâm- Phòng 15

(Bài viết đã được Trưởng phòng duyệt)

Các Bài Viết Cùng Thể Loại