QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

4 Tháng Chín, 2020 Văn Bản

Ngày 25/8/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ký Quyết định số 303/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân. Quy chế này thay thế Quy chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngàng Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo quyết định số 525/VKSTC-QĐ-V9 ngày 10/11/2011 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân gồm 5 chương, 37 điều quy định về hình thức, nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức VKSND. Đối tượng áp dụng là các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh; VKSND cấp huyện; công chức thuộc VKSND các cấp; viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc VKSND tối cao; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ Viện kiểm sát quân sự các cấp được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các quy định tương ứng tại Quy chế này.

Quy chế được ban hành với mục tiêu nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật.

Quy chế đã quy định rõ các điều kiện công chức được cử đi đào tạo đại học, sau đại học và quy định rõ quyền lợi của công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: Đối với công chức được cử đi đào tạo trình độ đại học thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Ngành; điều kiện để công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn bị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, trừ trường hợp theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục; được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật; được biểu dương, khen thưởng về kết quả học tập xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát nhân dân và của đơn vị. Công chức được cử đi học là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi theo quy định trên được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

Đồng thời, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải có trách nhiệm: Tuân thủ chính sách, pháp luật của Việt Nam và nước cử đến đào tạo, bồi dưỡng, quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài; học tập, nghiên cứu, thực tập đúng quy định về thời hạn, cấp học, ngành học và trình độ đào tạo đã được ghi trong quyết định cử đi học; hằng năm, báo cáo tiến độ và kết quả học tập bằng văn bản về đơn vị sử dụng và đơn vị quản lý công chức (đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian trên 12 tháng); báo cáo bằng văn bản kết quả học tập, việc chấp hành chính sách, pháp luật, chế độ kỷ luật trong thời gian học tập kèm theo các văn bằng, chứng chỉ (bản sao có chứng thực) về đơn vị quản lý công chức chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc khóa học đối với trường hợp đi học ở trong nước và chậm nhất là 15 ngày làm việc, kể từ ngày công chức về nước đối với trường hợp đi học ở nước ngoài…Kết thúc chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đi đào tạo, bồi dưỡng, trừ trường hợp có quyết định khác (điều động, chuyển đổi vị trí công tác…) của cơ quan, người có thẩm quyền.

Quy chế đã quy định cụ thể về nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, nội dung đào tạo gồm nghiệp vụ kiểm sát và nghiệp vụ điều tra. Nội dung bồi dưỡng gồm lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, Quy chế này còn quy định vềhình thức, chương trình, kinh phí, xử lý vi phạm, nhiệm vụ quyền hạn của các đơn vị trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

File đính kèm:

https://vksndtc.gov.vn/thong-bao/ban-hanh-quy-che-dao-tao-boi-duong-cong-chuc-vien-chuc-nganh-ksnd-1123.html

                                                          Người viết: Phạm Thị Thu Hiền

Các Bài Viết Cùng Thể Loại