HƯỚNG DẪN Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020

22 Tháng Một, 2020 Văn Bản

VIỆN KSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 51 /HD-VKSTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

trong hoạt động tư pháp năm 2020

 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 28/7/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Chỉ thị số 04); Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 06/01/2020 của VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 13/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên;

VKSND tỉnh Thái Nguyên (Phòng 12) hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2020 như sau:

  1. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn

Phòng 12 chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tham mưu cho lãnh đạo Viện về công tác tiếp công dân, gắn công tác tiếp công dân với trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, các quy chế, quy định của Ngành và Quy định số 172/QĐ-VKSTN-P12 ngày 27/5/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Viện trưởng VKSND cấp huyện: Mở sổ theo dõi việc tiếp công dân đầy đủ; tiếp nhận, xử lý, quản lý vào một đầu mối các các loại đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của Ngành; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc và các vụ việc khác khi xét thấy cần thiết, Viện trưởng VKSND cấp huyện phải trực tiếp tiếp công dân và giải quyết, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

  1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền

Phòng 12 và các phòng nghiệp vụ có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Viện giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo Quy định về mối quan hệ trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (Quy định số 175/QĐ-VKSTN-P12 ngày 28/5/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên). Viện trưởng VKSND cấp huyện giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02 và Quy trình số 546 của Ngành.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền của VKSND hai cấp phải đạt 80 % số việc đã thụ lý trở lên, phấn đấu giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, VKSND cần chỉ ra các dạng vi phạm của cán bộ tiến hành tố tụng để kiến nghị, yêu cầu rút kinh nghiệm chung.

Đối với trường hợp khiếu nại về oan, sai, có tính chất phức tạp, lãnh đạo Viện cần tổ chức đối thoại với người khiếu nại để việc giải quyết đảm bảo tính khách quan, toàn diện, có căn cứ, đầy đủ nội dung và đúng pháp luật. Vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện cần báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát tỉnh để được chỉ đạo giải quyết, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nếu phát hiện dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, cần phải hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại (nếu là giải quyết lần 2), hủy bỏ hoặc yêu cầu hủy bỏ quyết định tố tụng trái pháp luật để giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời khắc phục ngay vi phạm.

  1. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Phòng 12 và các phòng nghiệp vụ phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cấp tỉnh theo Quy định về mối quan hệ trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (Quy định số 175/QĐ-VKSTN-P12 ngày 28/5/2019 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên).

VKSND hai cấp thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 02 và Quy trình số 546 của Ngành, hoàn thành các chỉ tiêu về kiểm sát trực tiếp và kiểm sát vụ việc theo quy định.

Mỗi cấp kiểm sát phải kiểm sát từ 70% trở lên số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết; kết thúc việc kiểm sát phải ban hành văn bản thể hiện quan điểm của Viện kiểm sát về vụ việc được kiểm sát và đảm bảo thời hạn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02.

Viện trưởng VKSND cấp huyện cần có biện pháp chỉ đạo để các bộ phận nghiệp vụ liên quan phối hợp chặt chẽ với Phòng 12 VKSND tỉnh trong việc tiếp nhận thông tin về việc thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp, đồng thời cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận văn bản thông báo về thụ lý và văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do các cơ quan tư pháp cùng cấp gửi đến VKSND cấp mình để thực hiện việc kiểm sát.

Đối với kiến nghị, kháng nghị đã ban hành, Viện kiểm sát đã kiến nghị, kháng nghị phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện của cơ quan được kiểm sát theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Quy chế số 51.

  1. Công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật

Phòng 12 chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của  Viện kiểm sát cấp huyện theo Điều 14 Quy chế số 51 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSNDTC.

Qua kiểm tra nếu phát hiện dấu hiệu oan, sai, bỏ lọt tội phạm, quyết định giải quyết khiếu nại thiếu căn cứ, cần phải hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và yêu cầu hủy bỏ quyết định tố tụng trái pháp luật để giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

  1. Công tác kiểm tra, báo cáo

Phòng 12 phối hợp và đôn đốc các cơ quan cấp tỉnh; VKSND cấp huyện phối hợp và đôn đốc các cơ quan hữu quan cùng cấp thực hiện việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01, kịp thời cung cấp có số liệu đảm bảo chính xác, phục vụ việc xây dựng báo cáo Quốc hội của Viện trưởng VKSND tối cao hoặc các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  1. Tổ chức thực hiện

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, VKSND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Hướng dẫn số 06/HD-VKSTC ngày 06/01/2020 của Vụ 12 VKSND tối cao và Hướng dẫn này.

Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thực hiện theo văn bản số 52/CTr- VKS-P12 ngày 14/01/2020 của VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Phòng 12 VKSND tỉnh để được hướng dẫn, giải đáp.

          Email: phòng 12vksthainguyen@gmail.com.

          Điện thoại: 0208 3 854 315

 

Nơi nhận:

 

TL.VIỆN TRƯỞNG

– Vụ 12 VKSND tối cao (để b/c);

– Lãnh đạo viện (để b/c);

– VKSND cấp huyện (thực hiện);

– Các Phòng nghiệp vụ (để p/h);

– Văn phòng (phối hợp);

– KSV, KTV Phòng 12;

– Lưu: VT, P12

TRƯỞNG PHÒNG

 KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG

HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

(Đã kí)

 

Hoàng Văn Lập

Các Bài Viết Cùng Thể Loại