QUY ĐỊNH Về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

6 Tháng Sáu, 2019 Văn Bản

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 172 /QĐ-VKSTN-P12

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 27  tháng  5  năm 2019

 

QUY ĐỊNH

Về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát

nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại

 trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

  Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao); Nội quy tiếp công dân của Viện kiểm sát (ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-VKSTC-V12 ngày 17/5/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao);

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân như sau:

Điều 1. Nguyên tắc chung

 1. Người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng các quy định hiện hành, nhất là những trường hợp có dấu hiệu oan sai, được dư luận quan tâm, những vụ việc nếu không được chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
 2. Việc tiếp công dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân; dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền; trình tự, thủ tục đơn giản, tạo thuận lợi cho công dân; bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kết quả tiếp công dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phải được gửi cho công dân biết.

Điều 2. Hình thức tiếp công dân

 1. Tiếp công dân định kỳ:
 2. a) Thời gian: Định kỳ mỗi tháng Viện trưởng tiếp công dân ít nhất 01 ngày vào thứ 5 của tuần thứ nhất hoặc tuần thứ 3 trong tháng;
 3. b) Viện trưởng tiếp công dân định kỳ đối với các trường hợp:

– Vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng công dân đề nghị kiểm tra lại;

– Vụ việc công dân đã gửi đơn nhiều lần, có dấu hiệu oan, sai, được dư luận quan tâm nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

 1. Tiếp công dân đột xuất:
 2. a) Thời gian: Tùy tình hình thực tế;
 3. b) Tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:

– Vụ việc liên quan đến hành vi công vụ của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát; vụ việc có tính chất phức tạp, công dân khiếu kiện gay gắt, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

– Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến khiếu kiện tập chung đông người, hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 1. c) Theo yêu cầu nội dung phản ánh của công dân, Phó Viện trưởng phụ trách khâu công tác được Viện trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định này.

Điều 3. Thành phần và địa điểm tiếp công dân

 1. a) Thành phần tiếp công dân:

– Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

– Phó Viện trưởng phụ trách khối;

– Trưởng phòng 12; Cán bộ tiếp công dân của Phòng 12 VKSND tỉnh;

– Lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị có liên quan đến giải quyết vụ việc;

– Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, người được ủy quyền hoặc người đại diện (đối với đoàn đông người).

 1. b) Địa điểm tiếp công dân: Phòng tiếp công dân VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc tiếp công dân của Viện trưởng

 1. a) Trách nhiệm của Phòng 12:

– Định kỳ lập danh sách công dân được tiếp để trình Viện trưởng chỉ đạo và gửi các đơn vị liên quan để chuẩn bị nội dung;

– Thực hiện hoặc đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu của Viện trưởng liên quan đến việc tiếp công dân;

– Ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm tra gửi công dân đối với những vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp cần được kiểm tra lại;

– Tham gia việc tiếp công dân của Viện trưởng; ghi biên bản tiếp công dân;

– Thông báo kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo khác của Viện trưởng trong việc tiếp công dân;

– Hoàn thiện hồ sơ tiếp công dân, các tài liệu có liên quan trước, trong và sau khi tiếp công dân.

 1. b) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

– Nghiên cứu và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc Viện trưởng tiếp công dân theo danh sách do Phòng 12 gửi;

– Có quan điểm bằng văn bản về nội dung công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi Viện trưởng trước khi tiếp công dân;

– Cử lãnh đạo đơn vị và Kiểm sát viên tham gia việc tiếp công dân của Viện trưởng khi được thông báo;

– Thực hiện các yêu cầu của Viện trưởng hoặc đề nghị của Phòng 12 liên quan đến việc tiếp công dân.

 1. c) Trách nhiệm của Văn phòng:

– Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh nơi tiếp công dân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất phục vụ việc tiếp công dân của Viện trưởng;

– Quản lý về công tác thông tin, báo chí liên quan đến việc tiếp công dân của Viện trưởng (nếu có).

Điều 5. Chương trình tiếp công dân

 1. Đại diện Phòng 12 giới thiệu thành phần tham dự buổi làm việc; phổ biến quyền và nghĩa vụ của người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo;
 2. Đ/c Viện trưởng quán triệt và chủ trì buổi tiếp công dân;
 3. Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, người được ủy quyền hoặc người đại diện (đối với đoàn đông người) trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo;
 4. Đ/c Viện trưởng trực tiếp trả lời hoặc phân công cán bộ, Kiểm sát viên báo cáo, giải thích, trao đổi, hướng dẫn pháp luật, tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giải quyết đối với các vấn đề liên quan đến nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân;
 5. Sau khi nghe Viện trưởng hoặc cán bộ, Kiểm sát viên được phân công trả lời, người kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo tiếp tục trao đổi, phát biểu ý kiến;
 6. Đ/c Viện trưởng kết luận những nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nêu tại buổi làm việc; những nội dung đã được giải quyết; đối với những nội dung chưa được giải quyết hoặc phát sinh mới, giao cho các phòng nghiệp vụ hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả đến Viện trưởng.

Điều 6. Xử lý công việc sau khi tiếp công dân

 1. a) Phòng 12 thông báo kết luận của Viện trưởng tại buổi tiếp công dân; hoàn thiện hồ sơ tiếp công dân;
 2. b) Nếu vụ việc do các đơn vị đang thụ lý xem xét, khi có văn bản giải quyết gửi công dân thì phải gửi Phòng 12 một bản để theo dõi, quản lý chung;
 3. c) Nếu vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật nhưng thuộc trường hợp cần được kiểm tra lại, sau khi kết thúc kiểm tra, các đơn vị báo cáo Viện trưởng kết quả kiểm tra bằng văn bản và gửi Phòng 12 để thông báo cho công dân;
 4. d) Phòng 12 và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo khác của Viện trưởng đối với các vụ việc.

Điều 7. Tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

Thực hiện theo Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của người đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

 1. Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có các quyền sau đây:
 2. a) Trình bày nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo;
 3. b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của mình;
 4. c) Nhận thông báo về kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo;
 5. d) Trường hợp người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền nhờ người phiên dịch;

đ) Được bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn;

 1. e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
 2. Người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:
 3. a) Nêu rõ họ, tên, địa chỉ và xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có);
 4. b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;
 5. c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan về nội dung phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;
 6. d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ) Trường hợp nhiều người cùng phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về một nội dung thì phải cử người đại diện trình bày;

 1. e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

 1. Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định này;
 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện căn cứ quy định này tổ chức tiếp công dân phù hợp với tình hình đơn vị;
 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi, kịp thời phản ánh về Phòng 12 để tổng hợp, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

– Vụ 12 (để báo cáo);

– Ban Nội chính Tỉnh ủy (để báo cáo);

– Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên;

– Các Phòng thuộc VKSND tỉnh Thái Nguyên;

– Các VKSND cấp huyện;

– Lưu: VT, VP, P12.

VIỆN TR­ƯỞNG

 

 Phùng Đức Tiến

Các Bài Viết Cùng Thể Loại