HƯỚNG DẪN Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019

23 Tháng Một, 2019 Bài viết nổi bật, Văn Bản

VKSND TỐI CAO

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

Số: 50 /HD-VKSTN-P12

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18  tháng 01  năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

trong hoạt động tư pháp năm 2019

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 11/01/2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên; Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 11/01/2019 của VKSND tối cao hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019;

VKSND tỉnh Thái Nguyên (Phòng 12) hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019 như sau:

 1. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG
 2. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định tại các văn bản mới về kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

– Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019;

– Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/4/2018, quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

– Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo;

– Quyết định số 546/QĐ-VKSTC ngày 03/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

– Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 11/01/2019 của VKSND tối cao hướng dẫn công tác Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019.

– Hiện VKSND tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì xây dựng xong dự thảo Quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục THADS tỉnh về công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, dự kiến sẽ ký xong trong Quý I. Sau khi cấp tỉnh ký xong Quy chế, VKS cấp huyện cần chủ trì xây dựng và ký quy chế phối hợp ở cấp huyện như hướng dẫn tại văn bản số 333 ngày 13/11/2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

 1. Công tác tiếp công dân và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Thực hiện tốt việc tiếp công dân theo đúng Quy chế của Ngành và quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, có dấu hiệu oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới theo quy định.

Đảm bảo các chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Xác định khâu công tác đột phá năm 2019 là Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, trọng tâm là kiểm sát việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

 1. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

VKSND hai cấp thực hiện đúng quy định tại Quy chế số 51 về việc phân công trách nhiệm đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc tham mưu giúp Viện trưởng VKSND cấp mình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02 và Quy trình số 546 của Ngành.

Đối với trường hợp khiếu nại về oan, sai, có tính chất phức tạp, lãnh đạo Viện cần tổ chức đối thoại với người khiếu nại để việc giải quyết đảm bảo tính khách quan, toàn diện, có căn cứ, đầy đủ nội dung và đúng pháp luật. Vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết cần báo cáo thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp để chỉ đạo giải quyết, hạn chế khiếu kiện vượt cấp.

 1. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SÁT
 2. Các biện pháp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

Theo quy định tại Điều 34,35 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016, Điều 31,32 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016  của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, tố tụng hành chính về khiếu nại, tố cáo, Viện kiểm sát nhân dân áp dụng các biện pháp kiểm sát gồm:

1.1. Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án cùng cấp và Tòa án cấp dưới ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo;

1.2. Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án cùng cấp kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án cấp mình và Tòa án cấp dưới;

1.3. Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án cùng cấp và Tòa án cấp dưới cung cấp hồ sơ, tài liệu về giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Trường hợp có căn cứ xác định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tòa án, người có thẩm quyền không đúng pháp luật thì VKS kiến nghị với Tòa án cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm; trường  hợp Tòa án không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ yêu cầu, kiến nghị thì VKS có quyền kiến nghị với Tòa án cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày (trường hợp phức tạp thì Tòa án có văn bản thông báo lý do và trả lời cho VKS trong thời hạn 30 ngày) kể từ ngày nhận được kiến nghị Tòa án phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho VKS biết.

 1. Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo HĐTP trong tố tụng hình sự

Theo quy định tại các Điều 13 đến 17, TTLT số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo quy định:

– Về phạm vi: Viện kiểm sát tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự từ khi tiếp nhận, thụ lý khiếu nại, tố cáo cho đến khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại, tố cáo.

– Về thẩm quyền: Khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, VKS có thẩm quyền tiến hành các hoạt động, biện pháp theo quy định của BLTTHS có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo.

– Về các biện pháp kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự, có 04 biện pháp sau:

2.1. Yêu cầu ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo: Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo trong trường hợp Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo kèm theo tài liệu chứng minh việc cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo không ban hành văn bản giải quyết khi đã hết thời hạn hoặc khi có văn  bản yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có căn cứ khác xác định đã hết thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo không ban hành văn bản giải quyết  theo quy định của pháp luật. Việc ban hành văn bản yêu cầu được thực hiện trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát nhận được thông tin về vi phạm. Biện pháp yêu cầu ra văn bản giải quyết có thể áp dụng đối với một việc khiếu nại, tố cáo, cũng có thể áp dụng đối với nhiều việc khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Viện kiểm sát, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản (khoản 1 Điều 15 TT02/2018).

2.2. Yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp mình và cấp dưới khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo và có căn cứ xác định cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chưa đủ căn cứ kết luận vi phạm hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Biện phạm yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có thể áp dụng đối với một việc khiếu nại, tố cáo hoặc nhiều việc khiếu nại, tố cáo trong một thời điểm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản.

2.3. Yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu: Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo hoặc nhận được kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo mà phát hiện thấy cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan được kiểm sát phải thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát. Trường hợp có lý do khách quan cần kéo dài thời hạn, cơ quan được kiểm sát phải thông báo rõ lý do bằng văn bản, thì thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản.

2.4. Trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới khi Viện kiểm sát nhận được đơn khiếu nại, tố cáo mà phát hiện thấy cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo đơn khiếu nại, tố cáo hoặc có căn cứ xác định cơ quan, người có thẩm quyền có dấu hiệu vi phạm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Như vậy, khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong BLTTHS, ngoài 03 biện pháp kiểm sát như trong tố tụng dân sự và tố tụng hành chính nêu trên, Viện kiểm sát còn có thẩm quyền Kiểm sát trực tiếp đối với Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Tòa án cùng cấp và cấp dưới.

 1. Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo HĐTP trong tạm giữ, tạm giam

Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tạm giữ, tạm giam được quy định từ Điều 56 đến 61 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Theo các quy định này, VKS là cơ quan có thẩm quyền duy nhất giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực này. Đơn vị chủ trì là Phòng 8 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KSGG (ở cấp huyện), đơn vị phối hợp là Phòng 12 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KS giải quyết khiếu nại, tố cáo (ở cấp huyện).

 1. Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo HĐTP trong thi hành án hình sự

Luật thi hành án hình sự (Điều 152, 168) quy định nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện,…). Điều 142 quy định các biện pháp Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự như sau:

4.1. Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Toà án, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự.

4.2. Khi kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án hình sự, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu Toà án, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự cùng cấp và cấp dưới:

 1. a) Ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Chương XIII của Luật này;
 2. b) Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và của cấp dưới; thông báo kết quả giải quyết cho Viện kiểm sát;
 3. c) Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cho Viện kiểm sát.

Đơn vị chủ trì là Phòng 8 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KSGG (ở cấp huyện), đơn vị phối hợp là Phòng 12 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KS giải quyết khiếu nại, tố cáo (ở cấp huyện).

 1. Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoạt động tư pháp trong thi hành án dân sự, hành chính

Theo quy định tại Điều 142, 157 Luật THADS năm 2014, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo trong THADS thuộc về thủ trưởng CQTHADS các cấp và Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 159 quy định Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị đối với cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới, cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm để bảo đảm việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng pháp luật.

Đơn vị chủ trì là Phòng 11 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KSTHADS (ở cấp huyện), đơn vị phối hợp là Phòng 12 (ở cấp tỉnh) và bộ phận KS giải quyết khiếu nại, tố cáo (ở cấp huyện).

 1. Kiểm sát và giải quyết khiếu nại theo Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành tại Tòa án nhân dân

Theo quy định tại Điều 30 của pháp lệnh, người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người chưa thành niên có quyền khiếu nại quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị thuộc về Tòa án cấp trên trực tiếp theo trình tự, thủ tục do Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở các Kế hoạch công tác năm 2019 của VKSND tỉnh Thái Nguyên, và các hướng dẫn nêu trên, Viện trưởng VKSND cấp huyện căn cứ thẩm quyền tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đảm bảo thực hiện đúng đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và của Ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị VKSND cấp huyện liên hệ với Phòng 12 VKSND tỉnh qua địa chỉ mail phong12vksthainguyen@gmail.com hoặc số điện thoại: 0208 3.854315 để được hướng dẫn, giải đáp.

  Nơi nhận:

 

– Vụ 12 VKSND tối cao (để b/c);

– Lãnh đạo viện (để b/c);

– VKSND cấp huyện (thực hiện);

– Các Phòng nghiệp vụ (để p/h);

– Văn phòng (phối hợp);

– KSV, KTV Phòng 12;

– Lưu: VT, P12.

TL. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

(Đã ký)

Hoàng Văn Lập

Các Bài Viết Cùng Thể Loại