THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018

27 Tháng Mười Hai, 2018 Bài viết nổi bật, Thông Báo

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC

Số: 561/TB-HĐTD-VKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2018


THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức

ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018

 

Thực hiện Kế hoạch số 450/KH-VKS ngày 10/10/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên về tuyển dụng công chức nghiệp vụ ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018.

Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển công chức vào ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018, như sau:

  1. Thời gian xét tuyển

– Từ 7 giờ 30 phút, ngày 12/01/2019.

– Địa điểm: Tại Hội trường tầng 6, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

– Địa chỉ:Số 9, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

  1. Lưu ý:

– Yêu cầu các thí sinh tham dự xét tuyển có mặt đầy đủ, đúng giờ để nghe phổ biến nội quy, quy chế xét tuyển;

– Thí sinh dự xét tuyển phải mang theo Thông báo kết quả sơ tuyển của Hội đồng tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.

(Kèm theo Thông báo này là danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2018)./.

Nơi nhận:

– Các thí sinh xét tuyển;

– Các thành viên HĐTD;

– Ban Giám sát;

– Ban Kiểm tra sát hạch;

– Lưu VT, P15.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Lý Văn Huấn


CÁC BẠN VUI LÒNG TẢI FILE THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CÔNG CHỨC NĂM 2018:

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại