THÔNG BÁO Rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án hành chính

14 Tháng Chín, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chỉ thị số: 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện trưởng VKSNDTC về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện VKSND tối cao về “Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018” và Chương trình công tác năm 2018 của Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tỉnh Thái Nguyên;

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hành chính (THAHC) và báo cáo của VKS cấp huyện trong 3 năm (2015 – 2017) theo yêu cầu của VKSND tối cao. Qua theo dõi công tác kiểm sát THAHC và căn cứ kết quả kiểm tra tại hai đơn vị VKS cấp huyện. Phòng 11, VKSND tỉnh đã tham mưu Lãnh đạo viện ban hành thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án hành chính với những nội dung như sau:

  1. Về số liệu báo cáo

Một số đơn vị số liệu báo cáo, thống kê chưa chính xác, không đúng theo yêu cầu. Theo báo cáo VKSND Thành phố S trong 3 năm đã thụ lý kiểm sát 20 hồ sơ THAHC, kiểm tra thực tế xác định: 20 hồ sơ trên không thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC mà chỉ lập hồ sơ kiểm sát THADS theo Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (lý do Tòa án bác đơn yêu cầu khởi kiện của đương sự).

Tại VKSND thành phố T, theo báo cáo số liệu THAHC 3 năm đã thụ lý 16 hồ sơ kiểm sát THAHC, kiểm tra thực tế xác định: Chỉ có 03/16 hồ sơ thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC, còn lại 13 hồ sơ chỉ kiểm sát THADS theo Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm (lý do Tòa án bác đơn yêu cầu khởi kiện của đương sự).

  1. Kết quả công tác kiểm sát

Trong 03 hồ sơ thuộc diện phải lập hồ sơ kiểm sát THAHC, VKSND thành phố T chưa thực hiện công tác kiểm sát THAHC theo quy định của pháp luật mà chỉ lập hồ sơ kiểm sát THADS đối với 16 Quyết định thi hành án chủ động phần tài sản, án phí của Bản án, quyết định hành chính của Tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm.

Ví dụ: Bản án số 10/HCST ngày 23/12/2015 của TAND thành phố T; Bản án số 07/HCPT ngày 24/ 6/2016 của TAND tỉnh T Quyết định: Chấp nhận toàn bộ đơn khởi kiện của Ông Nguyễn Xuân Chiến và bà Dương Thị Huyền, trú tại: Xóm Nam Thái, Xã Tân Cương, thành phố T:

Quyết định: Hủy một phần Quyết định số 3180/QĐ-UBND Ngày 25/3/2014 của UBND thành phố T, đối với phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa 1862, tờ bản đồ số 07, diện tích 100m2 đất ONT, 1258 m2 đất LNK và thửa 298 tờ bản đồ 07 diện tích 95 m2 đất HNK cho ông Nguyễn Đức Hoàng.

Hủy một phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 177983, do UBND thành phố T cấp 25/3/2014, mang tên Nguyễn Đức Hoàng đối với thửa 1862, tờ bản đồ 07 diện tích 1358m2.

Hủy một phần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BP 177984, do UBND thành phố T cấp 25/3/2014, mang tên Nguyễn Đức Hoàng đối với thửa 289 tờ bản đồ 07 diện tích 95m2.

Ngoài ra bản án còn tuyên buộc Nguyễn Đức Hoàng nộp án phí hành chính phúc thẩm.

Trong trường hợp trên người phải thi hành án hành chính: Là UBND thành phố T, VKS phải thụ lý và lập hồ sơ kiểm sát THAHC theo quy định và công tác kiểm sát thi hành án hành chính được bắt đầu ngay sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 71/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định: “1. Người phải thi hành án có trách nhiệm thi hành bản án, quyết định của Tòa án trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính.

  1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn tự nguyện thi hành án quy định tại khoản 2 Điều 311 Luật tố tụng hành chính, cơ quan phải thi hành án phải thông báo bằng văn bản tình hình, kết quả thi hành án cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp”.

Tuy nhiên kể từ ngày Bản án có hiệu lực thi hành 24/6/2016 cho đến ngày kiểm tra (ngày 20/8/2018), VKSND thành phố T mới chỉ thực hiện kiểm sát việc thi hành phần án phí (quyết định thi hành án chủ động) theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về Thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính quy định: “1. Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính quy định tại Điều 309 Luật này được thực hiện như sau:

  1. h) Quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật về THA dân sự”.

Bên cạnh đó còn nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền của VKS theo quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 và Điều 315 Luật tố tụng hành chính năm 2015 về Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Khi người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án, không thực hiện việc thông báo kết quả thi hành án… VKS chưa kiểm sát được nội dung này và chưa thực hiện được công tác kiểm sát THAHC theo quy định.

Điểm b khoản 2 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định: “2. Thời hạn tự nguyện thi hành án được xác định như sau:

  1. b) Người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a,b,c,d và đ khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án”.

Điều 315. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định:Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định kịp thời, đầy đủ, đúng Pháp Luật.

Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính và cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức phải chấp hành bản án, quyết định của Tòa án để có biện pháp tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án”.

Để thống nhất về nhận thức và áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát THAHC trong toàn tỉnh, theo quy định tại Điều 23 Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC-V11 ngày 20/12/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính. Khi thực hiện công tác kiểm sát THA hành chính cần kiểm sát những nội dung sau:

  1. Đối với Quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật về THA dân sự theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 311 Luật tố tụng hành chính. Khi kiểm sát nội dung này, VKSND có nhiệm vụ, quyền hạn như kiểm sát việc thi hành án, quyết định dân sự quy định tại Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
  2. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính theo quy định tại Điều 311 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
  3. Kiểm sát việc Tòa án ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; quyết định đôn đốc thi hành án hành chính của Cơ quan THADS và trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc của Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án theo quy định tại Điều 312 Luật tố tụng hành chính năm 2015.
  4. Khi tiếp nhận Quyết định thi hành án dân sự của bản án hành chính (theo điểm h, khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính) do Chi cục Thi hành án dân sự chuyển đến, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THA dân sự ngoài việc thực hiện chức năng Kiểm sát THADS còn phải nghiên cứu phần Quyết định của bản án về hành chính nếu thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính thì phải thụ lý và lập hồ sơ kiểm sát THAHC theo quy định.

Sau xét xử đối với những bản án, quyết định của Tòa án về hành chính (thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1, Điều 311 Luật tố tụng hành chính), khi nhận được bản án Kiểm sát viên phải photo bản án chuyển cho bộ phận Kiểm sát THADS để thực hiện chức năng kiểm sát THAHC theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát viên khi được phân công kiểm sát THA hành chính, phải thực hiện chức năng kiểm sát Cơ quan thi hành án dân sự trong viêc thực hiện chức năng nhiêm vụ theo Điều 14 Nghị định số 71/2016/ NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án, theo dõi việc thi hành án hành chính, quyết định buộc thi hành án hành chính.

                         Đỗ Thị Ánh Vân – Phòng 11 VKSND Tỉnh Thái Nguyên

Các Bài Viết Cùng Thể Loại