Đoàn thanh niên

14 Tháng Tám, 2015 Đoàn thanh niên

dtn

1. Giới thiệu chung

Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên là một trong những Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên và là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên do Đảng ủy cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – VKSND tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ tập hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên thanh niên;

– Chi đoàn phối hợp cùng các Chi bộ Đảng giúp đỡ những đoàn viên ưu tú rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên;

– Tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản của Ngành và của Đoàn cấp trên cho đoàn viên. Vận động đoàn viên tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, nghiên cứu khoa học…nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành trong tình hình mới;

– Xây dựng tổ chức đoàn và tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng. Đoàn thanh niên là đội dự bị tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng;

– Thực hiện các phong trào hành động cách mạng của thanh niên như tình nguyện vì cộng đồng, phong trào đền ơn đáp nghĩa phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng…;

– Cùng với các tổ chức đoàn thể khác tham mưu cho Đảng ủy, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

3. Cơ cấu tổ chức

Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên gồm 23 đồng chí.

Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ 2014-2017 gồm 5 đồng chí:

  • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh
  • Phó Bí thư: Đ/c Trần Thị Quỳnh Anh
  • Ủy viên: Các Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Hồng Hạnh, Vũ Văn Huy

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại