Thanh tra – Khiếu Tố

14 Tháng Tám, 2015 Uncategorized

  1. Giới thiệu chung

Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Viết tắt là Thanh tra – Khiếu tố) trước đây là 02 đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Thái Nguyên là: Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh và Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Phòng 12). Thanh tra – Khiếu tố được sáp nhập từ hai đơn vị trên theo Quyết định số 20/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng thanh tra:

– Thanh tra về hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (gọi chung là Thanh tra nghiệp vụ).

– Thanh tra về hoạt động công vụ, nội vụ, việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và việc thực hiện Quy chế dân chủ của Viện kiểm sát nhân dân theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Thanh tra hành chính).

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của công chức, người lao động trong Ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên (gọi chung là Giải quyết khiếu nại, tố cáo).

 – Quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Viện kiểm sát nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng; Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh TháiNguyên

 – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao.

2.2 Chức năng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

– Tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác về tội phạm từ các nguồn gửi đến VKSND tỉnh Thái Nguyên thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cao trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

– Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và khiếu nại về hành vi của người có thẩm quyền trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

– Phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp để tham mưu với Viện trưởng VKSND tinh kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng báo cáo Quốc hội, các cơ quan, cấp có thẩm quyền về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

– Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên giao.

  1. Cơ cấu tổ chức

Thanh tra – Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên có 07 biên chế, gồm 03 Kiểm sát viên trung cấp, 03 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Kiểm tra viên.

Chánh thanh tra: Đ/c Hoàng Văn Lập.

  1. Thông tin liên hệ

–  Địa chỉ: Phòng 103,104, 604 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên – Số 9, đường Cách mạng tháng Tám, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Email: phong12vksthainguyen@gmail.com; thanhtra.vksthainguyen@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại