Văn phòng tổng hợp

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở Quyết định số 16/QĐ-TC ngày 02/01/1997 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngày 31/01/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 20/QĐ-VKSTC về việc sáp nhập các đơn vị cấp Phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; theo đó, sáp nhập Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin sáp nhập với Văn phòng tổng hợp, tên gọi mới là “Văn phòng tổng hợp”.

Như vậy, sau khi sáp nhập, Văn phòng tổng hợp (sau đây gọi tắt là Văn phòng) gồm có 21 biên chế công chức, người lao động (trong đó bao gồm đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 01 Chánh Văn phòng; 03 Phó Chánh Văn phòng; 02 công chức làm công tác tham mưu – tổng hợp, thi đua – khen thưởng; 02 công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin; 01 Kế toán trưởng và 01 công chức kế toán; 01 Thủ quỹ cơ quan; 01 công chức cơ yếu; 01 công chức văn thư kiêm lưu trữ, phô-tô; 07 Nhân viên hợp đồng), được chia thành 08 bộ phận công tác như sau: (1) Bộ phận Tham mưu – Tổng hợp; (2) Tổ Quản lý án hình sự; (3) Bộ phận Thống kê và Công nghệ thông tin; (4) Bộ phận Kế toán; (5) Bộ phận Cơ yếu; (6) Bộ phận Văn thư – Lưu trữ, Phô-tô; (7) Bộ phận Lái xe; (8) Bộ phận Bảo vệ – Tạp vụ. Về trình độ: Có 04 Thạc sỹ, 15 Cử nhân, 01 Trung cấp. Về lý luận chính trị: Có 02 đồng chí có trình độ Cao cấp, 01 đồng chí có trình độ Cử nhân, 04 đồng chí có trình độ Trung cấp và 01 đồng chí đang học Trung cấp lý luận chính trị. Về chức danh tư pháp: Có 01 Kiểm sát viên cao cấp; 01 Kiểm sát viên trung cấp; 04 Kiểm sát viên sơ cấp; 01 Kiểm tra viên.

Về vị trí pháp lý, Văn phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên; có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Văn phòng làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Văn phòng tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là VKS tỉnh) thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên xây dựng Kế hoạch công tác hằng năm của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên và Kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm của cơ quan VKS tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành và các Kế hoạch công tác của VKS tỉnh; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.
 2. Thực hiện công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; xây dựng các báo cáo công tác, báo cáo thống kê của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên theo quy định tại Quy chế về chế độ thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong Ngành và các báo cáo khác theo chỉ đạo của Viện trưởng VKS tỉnh.
 3. Tham mưu giúp Viện trưởng VKS tỉnh về kế hoạch, nhiệm vụ công tác; về quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; các biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót và thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.
 4. Theo dõi, đôn đốc, tham mưu kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Kế hoạch công tác của VKS tỉnh trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; tham gia kiểm tra kết quả công tác tại các đơn vị VKS hai cấp.
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm diễn biến tình hình tội phạm trong toàn tỉnh và các địa bàn trọng điểm; quản lý, theo dõi việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và quản lý án hình sự trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; nhập phần mềm quản lý án hình sự tại VKS tỉnh và đăng ký số các Lệnh, Quyết định do VKS tỉnh ban hành.
 6. Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên khi Viện trưởng phân công.
 7. Tham dự cuộc họp của Lãnh đạo VKS tỉnh và các đơn vị VKS hai cấp có liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chung trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; thông báo các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo VKS tỉnh đến các đơn vị VKS hai cấp để tổ chức thực hiện.
 8. Thực hiện nhiệm vụ Ủy viên và Thư ký Hội đồng Thi đua – Khen thưởng VKS tỉnh, tham mưu cho Hội đồng về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.
 9. Chịu trách nhiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên có liên quan đến công tác và phục vụ công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; quản lý hoạt động trang thông tin điện tử (website) của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên.
 10. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, quản lý, lưu trữ và kiểm tra về thể thức, kỹ thuật trình bày các văn bản hành chính do VKS tỉnh ban hành; tổ chức quản lý việc in sao, phô-tô văn bản, tài liệu của VKS tỉnh; ban hành các loại bản sao văn bản theo yêu cầu của Lãnh đạo VKS tỉnh sao gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan; thực hiện công tác cơ yếu và thông tin liên lạc của VKS tỉnh.
 11. Trực tiếp hướng dẫn về công tác tham mưu – tổng hợp, thi đua – khen thưởng, thống kê, công nghệ thông tin, tài chính – kế toán, hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, cơ yếu đối với các đơn vị VKS hai cấp.
 12. Tiếp nhận, phân bổ, theo dõi, kiểm tra và thanh, quyết toán, công khai việc sử dụng kinh phí; quản lý các dự án đầu tư cơ sở vật chất của VKS tỉnh và VKS cấp huyện; bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho công chức, người lao động tại cơ quan VKS tỉnh… theo đúng quy định. Quản lý quỹ tiền mặt của cơ quan VKS tỉnh, chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước về quản lý quỹ.
 13. Thực hiện công tác về hành chính, quản trị, nghi lễ, khánh tiết; quản lý, theo dõi, mua sắm, cấp phát việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí của VKS hai cấp, phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng VKS tỉnh và công tác của các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên.
 14. Lập dự trù kinh phí hằng năm việc đặt mua, cấp phát báo chí, bản tin, lịch, sổ nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân và in phong bì, danh thiếp…; mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động cơ quan VKS tỉnh theo nhiệm vụ, quyền hạn.
 15. Xây dựng lịch trực nghiệp vụ, bảo đảm việc tổ chức thực hiện quy định về trực nghiệp vụ tại cơ quan VKS tỉnh. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở; nội quy, quy định về trật tự nội vụ của VKS tỉnh. Thường trực bảo vệ tại cơ quan VKS tỉnh 24/24 giờ, bảo vệ tài sản của cơ quan theo các quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Nhà nước; phối hợp với Công an khu vực trong việc bảo đảm an toàn trụ sở của cơ quan VKS tỉnh.
 16. Phối hợp với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý thiết bị phòng cháy, chữa cháy của cơ quan VKS tỉnh.
 17. Tham mưu tổ chức công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về các vấn đề có liên quan đến các đơn vị VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Phối hợp với các đơn vị VKS hai cấp theo dõi, quản lý các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội… có liên quan trực tiếp đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên; đôn đốc thực hiện, theo dõi tiến độ, kết quả xử lý và trả lời của các đơn vị đối với các thông tin đó.
 18. Tham mưu cho Lãnh đạo Viện duy trì và giữ mối quan hệ với cấp Ủy, chính quyền, các cơ quan liên quan trong và ngoài tỉnh.
 19. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKS tỉnh giao.

Hằng năm, tập thể Văn phòng VKS tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn với các chỉ tiêu cụ thể của phong trào thi đua. Từng bộ phận công tác đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo VKS tỉnh trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của ngành Kiểm sát Thái Nguyên, đồng thời đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của toàn ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên. Từ năm 2011 đến năm 2019, đơn vị đã có thành tích 07 năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (các năm: 2011; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018) và 04 năm liền được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối (các năm: 2015; 2016; 2017; 2018)./.

Thông tin liên hệ:
Điện thoại cố định:  02083.650010
FAX: 02083.856068

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)