Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ)

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

 Chức năng, nhiệm vụ

Phòng tổ chức cán bộ là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Phòng có những nhiệm vụ sau:

Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý; Giúp việc cho Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xét tuyển người đang công tác trong ngành kiểm sát Thái Nguyên đủ điều kiện dự thi các ngạch kiểm sát viên; Giúp việc cho Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xem xét, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên các ngạch trong Ngành kiểm sát Thái Nguyên; Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

Thực hiện các chính sách,chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề…bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của Ngành;

Giúp việc cho tập thể lãnh đạo, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)