Phòng 1

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

Phòng 1 thông tin về nhiệm vụ, chức năng hiện nay như sau:

1. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, kinh tế và tham nhũng, chức vụ (gọi tắt: Phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ thuộc tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, hoạt động theo sự Lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

2. Về chức năng, nhiệm vụ:

– Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự do Cơ quan An ninh điều tra (PA 09), Cơ quan Cảnh sát điều tra bao gồm Phòng Cảnh sát kinh tế (PC 03) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04) – Công an tỉnh Thái Nguyên trực tiếp điều tra.

– Thực hành quyền công tố,  kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án do Vụ 1, Vụ 3, Vụ 4 và Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử.

– Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, thành phố, thị xã về án hình sự thuộc các tội phạm mà Phòng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm.

– Theo dõi, quản lý, kiểm tra và xây dựng các chuyên đề của VKS hai cấp tỉnh Thái Nguyên: Án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; Thực trạng bắt, tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố; Thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; Án đình chỉ, án ma túy đình chỉ theo Hướng dẫn số 33 ngày 30/11/2018 của VKSD tối cao.

– Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

3. Về cơ cấu tổ chức: 

Hiện nay, biên chế của Phòng 1 có 08 đồng chí, bao gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 03 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 01 Chuyên viên. Số lượng cán bộ, Kiểm sát viên của Phòng do Viện trưởng quyết định theo từng giai đoạn và nhu cầu công tác.

 *Địa chỉ liên hệ: Phòng 1 – VKSND tỉnh Thái Nguyên – Số 9 đường Cách mang tháng Tám, Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

–  Địa chỉ Email: phonganmt.vkstn@gmail.com

– Số điện thoại liên hệ: 0208.3851.033.

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15(Phòng tổ chức cán bộ) (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng tổng hợp (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)