Các bài viết trong danh mục: Văn Bản

QUY ĐỊNH Về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 172 /QĐ-VKSTN-P12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày... Chi tiết

QUY ĐỊNH Về mối quan hệ phối hợp trong công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát Thái Nguyên

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN   Số: 175 /QĐ-VKSTN-P12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày... Chi tiết

Luật an ninh mạng

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 24/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018   LUẬT AN NINH MẠNG Căn cứ Hiến pháp nước... Chi tiết

Page 2 of 41234