Các bài viết trong danh mục: Trao Đổi Pháp Luật

Việc đánh giá chứng cứ không khách quan Trong quá trình giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm, Dẫn đến quyết định giải quyết vụ án kiện về: “Hợp đồng lao động” không chính xác cần rút kinn nghiệm

I.Nội dung vụ án và kết quả giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm. Bà Trịnh Thị Hà có trình độ chuyên môn trung cấp tin học, ngày... Chi tiết

TỔNG HỢP MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ: THẨM QUYỀN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TTHS NĂM 2015 VÀ LUẬT TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ NĂM 2015 THỰC HIỆN CHỨC NĂNG CỦA VKSND

Hiến pháp năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 6 ngày 28.11.2013, đã thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng về... Chi tiết

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH: VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VKSND TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015 MÀ KIỂM SÁT VIÊN CẦN QUAN TÂM

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII, Ngày 25/11/2015 Quốc Hội đã thông qua Bộ luật tố tụng dân sự với 10 Phần, 42 chương, 517 điều (trong đó bổ sung... Chi tiết

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT CỦA KIỂM SÁT VIÊN TRONG LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH NĂM 2015 VỀ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VKSND

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính với 23 chương, 372 điều (trong đó bổ sung mới 100 điều;... Chi tiết

NHỮNG BẤT CẬP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG THỰC HIỆN PHÁP LỆNH Số 09/2014/UBTVQH13 NGÀY 20.01.2014 quy định về: Trình tự, thủ tục xem xét Quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Như chúng ta đã biết, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20.01.2014 được ban hành và có hiệu thực thi hành kể từ ngày ký, quy định về: Trình tự, thủ... Chi tiết

Page 7 of 7« First...34567