Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031

12-05-2022 16:48

Thực hiện Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC ngày 25/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 572/KH-VKS ngày 10/5/2022 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, tạo sự chủ động trong xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; bảo đảm tính kế thừa và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ. Quy hoạch là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu công tác rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền theo quy định hiện hành của Đảng về công tác cán bộ và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phải đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch với các nội dung: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, năng lực, sở trường công tác và kết quả, hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, uy tín cán bộ trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ hằng năm của cấp có thẩm quyền, chiều hướng và triển vọng phát triển là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chức vụ quy hoạch.

Thời gian rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện kiểm sát nhân dân hai cấp xong trước ngày 30/6/2022./.

Phạm Thu Trâm
Phòng 15

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1863023