VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG HỶ NÂNG CAOCHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP.

19-10-2021 16:01

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên hiện có cơ cấu tổ chức có 03 bộ phận công tác, tổng số cán bộ, công chức gồm 13 biên chế, 03 hợp đồng lao động, trong đó: Viện trưởng, 01 Phó Viện trưởng là Kiểm sát viên trung cấp; 01 Phó Viện trưởng là kiểm sát viên sơ cấp, 04 kiểm sát viên sơ cấp, 02 kiểm tra viên, 03 chuyên viên, 01 phụ trách kế toán. Có 02 đồng chí trình độ Thạc sỹ Luật, có 13 đồng chí có trình độ cử nhân, có 01 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, 07 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Có 01 tổ chức công đoàn cơ sở, 01 chi đoàn (ghép) thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong đơn vị có 12/16 cán bộ công chức đã đứng trong hàng ngũ của Đảng.Là một đơn vị có rất nhiều cán bộ công chức trẻ vì vậy, Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là thực hiện giải pháp đào tạo tại chỗ. Trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm là “Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.” và Kế hoạch số 01-KH-VKS ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành về Kế hoạch công tác của ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên năm 2021 xác định một trong các nhiệm vụ quan trọng công tác cán bộ là khâu đột phá, trong đó chú trọng tự học, tự đào tạo tại đơn vị và đào tạo thông qua phân công công việc để đảm bảo nâng chất lượng đội ngũ công chức và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của đơn vị cũng như của Ngành đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Đảng ta nhiều lần khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng". Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra quan điểm chỉ đạo trong thời gian tới, trong đó có xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng, các khiếu kiện, tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động có số lượng ngày càng tăng và phức tạp, đa dạng hơn dẫn đến đòi hỏi đối với các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân ngày càng cao. Viện kiểm sát nhân dân với chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước những yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứcngành Kiểm sát đáp ứng với tình hình và nhiệm vụ mới, cần có những giải pháp cơ bản để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứcngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm, trú trọng và đặc biệt thường xuyên quán triệt các quy định Ngành Kiểm sát nhân dân, các quy định, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Kiểm sát đủ đức, đủ tài, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân,  bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất và góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

            Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷluôn coi trọng công tác xây dựng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong đơn vị, các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị luôn am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên trao đổi, bồi dưỡng về trình độ nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện về bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho các cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của ngành cũng như theo tinh thần của cải cách tư pháp.

Với những áp lực rất lớn về trách nhiệm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm của ngành Kiểm sát, khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. Mặc dù số vụ việc, vụ án có chiều hướng giảm nhưng lại diễn biến phức tạp, các đối tượng có nhiều thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi hơn, trong khi đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứcngành Kiểm sát nói chung và cán bộ công chức tại đơn vị nói riêng để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp thì cần xác định những mục tiêu, giải pháp cụ thể như sau:

1.Nâng cao nhận thức về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trước yêu cầu cải cách tư pháp là yêu cầu tất yếu, là chủ trương lớn được Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện, với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứcKiểm sát trong sạch, trung thành với Đảng, tận tụy với công vụ, có đức tính “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, có năng lực đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chứccả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

3. Một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong đơn vị đó là công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Với chức năng, nhiệm vụ là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp, pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, mỗi cán bộ kiểm sát phải được đào tạo và rèn luyện để “giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật”. Bên cạnh các chương trình đào tạo chung theo chỉ đạo của Ngành, các lớp bồi dưỡng chuyên đề được tổ chức tập trung thì công tác đào tạo tại chỗ của các cán bộ kiếm sát có ý nghĩa quan trọng để phát triển năng lực cán bộ trẻ. Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ, công tác này được Lãnh đạo viện đặc biệt quan tâm và là nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị triển khai thực hiện. Các cán bộ chuyên viên, kiểm tra viên được phân công giúp việc cho Kiểm sát viên, Lãnh đạo viện tất cả các loại án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình…Khi đăng ký các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm tất cả các cán bộ, công chức làm nghiệp vụ, kiểm sát viên đều tham dự và đóng góp ý kiến.Lãnh đạo viện thường phân công cho các chuyên viên, kiểm tra viên cùng tham gia vào các khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực, và các khâu công tác như: tham gia cùng kiểm sát viên kiểm sát hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tham gia hỏi cung bị can, đối chất, nhận dạng.

          4. Lãnh đạo đơn vị luôn tăng cường công tác quản lý cán bộ,công chức trong đơn vị về cả số lượng và chất lượng, nắm chắc từng người về các mặt: tư tưởng lập trường, trình độ năng lực, mối quan hệ trong công tác, ưu điểm, khuyết điểm, hoàn cảnh gia đình... có kế hoạch phân công công việc đảm bảo cho các cán bộ trong đơn vị phát huy được hết khả năng của mình.

5. Bên cạnh việc chú trọng công tác nâng cao chất lượng về công tác chuyên môn và tăng cường đào tạo, Lãnh đạo đơn vị còn quan tâm, trú trọng đến việc các cán bộ trong đơn vị phải thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.Chi ủy Chi bộ luôn quan tâm, tao điều kiện cho các quần chúng ưu tú phát huy hết khả năng của mình, hàng năm chi bộ đều có ít nhất 01 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị để nâng cao trình độ cũng được quan tâm hàng đầu. Khi có các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị do địa phương tổ chức, đơn vị đã cử các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức trong đơn vị tham gia.

6. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm đối với cán bộ công chức trong đơn vị, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện những quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của công chức. Các Kiểm sát viên, cán bộ, công chức trong đơn vị  luôn có tác phong làm việc dân chủ, khoa học, thận trọng, đề cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Mỗi cán bộ, công chức,Kiểm sát viên luôn tự rèn luyện nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật của ngành. Cần thực hiện nghiêm túc lời dạycủa Bác Hồ đối với người cán bộ Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn", coi đây là nội dung quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứcKiểm sát viên trong đơn vị trong sạch, vững mạnh.

 

                                                                         

Nhữ Như Nhung
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Hỷ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1841270