CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN THỰC HIỆN TỐT CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

26-02-2020 00:00

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, với chức năng, nhiệm vụ được quy định Điều 24 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và khoản 2, Điều 12 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung 2014, Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án được đúng pháp luật.  Hiến pháp 1992 khẳng định: “Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan nghiêm chỉnh chấp hành”. Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng theo quy định của pháp luật, điều này không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật mà còn có tác động trực tiếp đến lòng tin của nhân dân đối với pháp luật. Vì vậy, việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương phép nước, củng cố pháp chế và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho quyền lực tư pháp được thực thi trên thực tế.

Xác định công tác kiểm sát thi hành án dân sự có vị trí quan trọng, Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm bố trí cán bộ cho phòng gồm 05 đồng chí đều là Đảng viện, có trình độ cử nhân luật, trong đó 03 đồng chí là Kiểm sát viên trung cấp, 01 đồng chí là Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đồng chí là Kiểm tra viên. Đơn vị là Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí trưởng phòng là Bí thư Chi bộ đồng thời giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng Ủy, phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban nữ công Viện kiểm sát tỉnh, 01 đồng chí phó trưởng phòng là Phó Bí thư Chi bộ.

Hàng năm trên cơ sở Chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm vụ, Kế hoạch công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề ra kế hoạch cho công tác kiểm sát thi hành án dân sự là: “Nâng cao hơn nữa về chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc phân loại các bản án và quyết định dân sự có hiệu lực pháp luật để kiến nghị cơ quan thi hành án thi hành đối với các bản án, quyết định có điều kiện thi hành. Tiếp tục rà soát những bản án, quyết định còn nhận thức khác nhau để kiến nghị có biện pháp khắc phục”. Từ thực tiễn công tác trong những năm qua tập thể phòng 11 luôn bám sát kế hoạch công tác và hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao, phát huy sức mạnh của tập thể, trách nhiệm của từng cá nhân và sự phối hợp trong quá trình công tác. Lãnh đạo phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên các cán bộ, Kiểm sát viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Do đó chất lượng công tác kiểm sát từng bước được nâng lên năm sau cao hơn năm trước, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Trong những năm qua, công tác thi hành án dân sự đã luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, coi trọng, đã thành lập ban chỉ đạo thi hành án dân sự ở cả cấp tỉnh và huyện do đồng chí Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, tạo điều kiện cho Cơ quan thi hành án dân sự hoạt động có hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong công tác thi hành án dân sự. Các Cơ quan thi hành án dân sự hàng năm đều xây dựng kế hoạch công tác và nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Cơ quan thi hành án dân sự đã chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về thủ tục thi hành án dân sự. Việc thụ lý và ban hành các quyết định về thi hành án dân sự đảm bảo thời gian luật định, đối với những việc chưa có điều kiện thi hành, thường xuyên rà soát khi phát hiện có điều kiện thi hành thì tổ chức thi hành ngay, những việc chưa có điều kiện thi hành nhưng thuộc đối tượng đủ điều kiện để xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án thì tiến hành làm các thủ tục đề nghị Tòa án xét miễn, giảm theo quy định. Vị vậy trong những năm gần đây, số lượng việc thi hành án không có điều kiện thi hành có chiều hướng giảm.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thi hành án dân sự vẫn có nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều vụ việc phải thi hành có số tiền lớn hàng chục tỉ đồng, có những việc người phải thi hành án luôn cố tình tìm cách trì hoãn thi hành án, tìm cách tẩu tán tài sản, có những việc phải cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án nhưng tài sản nằm ở trong làng xóm nông thôn nên rất khó khăn cho việc xử lý tài sản và thường bị kéo dài. Trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự của một số chấp hành viên còn có những hạn chế, thiếu sót nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả giải quyết các việc thi hành án dân sự.

Để thực hiện tốt công tác kiểm sát thi hành án dân sự, phòng 11- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã thường kỳ tiến hành kiểm sát chặt chẽ các quyết định về thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, khi phát hiện ra các vi phạm như: chậm ra quyết định thi hành án, chậm gửi các quyết định về thi hành án cho Viện kiểm sát cùng cấp… đã kịp thời ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm.

Đối với những việc thi hành án khó khăn, phức tạp, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án như: kê biên, đấu giá tài sản…Trước khi thực hiện đều được kiểm sát chặt chẽ, khi phát hiện ra các vi phạm pháp luật đều yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp khắc phục ngay trước khi thi hành.

Hàng năm, Viện kiểm sát đều tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp theo kế hoạch, và đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết các việc thi hành án dân sự, đã kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự có biện pháp khắc phục, nhằm đưa công tác thi hành án dân sự tại địa phương tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật góp phần thúc đấy công tác thi hành án dân sự tại địa phương đạt hiệu quả.

Thông qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự (Kiểm sát trực tiếp ở cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, Kiểm sát các quyết định về thi hành án, việc tổ chức cưỡng chế, kê biên, bán đấu giá, tiêu hủy tang vật, kiểm sát hoạt động của các chấp hành viên trong quá trình thụ lý, giải quyết các việc thi hành án dân sự…), Viện kiểm sát tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác kiểm sát như: Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án cho cơ quan THADS; các quyết định về THA; việc tổ chức THA. Tập trung kiểm sát các việc phải cưỡng chế thi hành án; Đặc biệt là những vụ việc cưỡng chế về đất đai, nhà ở. Tăng cường và nâng cao chất lượng các cuộc trực tiếp kiểm sát và công tác giải quyết đơn. Chú trọng tổng hợp, tích lũy kinh nghiệm, xác định vi phạm. Tham mưu cho Lãnh đạo ban hành bản tổng hợp các dạng vi phạm của Cơ quan THADS, của các Cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan, triển khai đến VKS cấp huyện để vận dụng thực hiện trong thực tiễn. Để nâng cao chất lượng công tác đã tổ chức thành công nhiều Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát THADS, THAHC trong toàn ngành kiểm sát tỉnh Thái Nguyên được lãnh đạo Vụ 11 và Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao, qua đó đã nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác kiểm sát của cán bộ, kiểm sát viên làm công tác kiểm sát THADS, THAHC. Tăng cường “Hướng về cơ sở”, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn VKS cấp huyện trong quá trình thực hiện công tác kiểm sát THADS, THAHC do đó kết quả công tác ngày càng được nâng cao. Thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện Cơ quan THADS và các cơ quan, tổ chức có liên quan vẫn còn những thiếu sót, vi phạm đã phần nào hạn chế đến kết quả giải quyết việc thi hành án. VKS tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 03 bản kháng nghị đối với Tòa án; 15 bản kiến nghị, trong đó: đối với Tòa án: 06 bản, Cơ quan THADS: 09 bản. 01 bản bản kiến nghị đối với UBND thành phố Thái Nguyên. Kết quả: Các Cơ quan bị kháng nghị, kiến nghị đã chấp nhận khắc phục những vi phạm.

Đạt được những kết quả trên: Cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị luôn chấp hành tốt Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, của Vụ nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tích cực nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua cơ quan và Ngành phát động như phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghi quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và phong trào: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Ngành kiểm sát nhân dân, địa phương và đoàn thể phát động gắn với “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực,…

Ghi nhận những kết quả đã đạt được  hàng năm Tập thể Phòng 11 đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 02 năm 2016, 2018 đạt tập thể lao động xuất sắc được tặng Cờ thi đua của Viện trưởng VKSND tối cao, các cán bộ, Kiểm sát viên đều đạt lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 01 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành.

                                                                                Trần Thái Hùng – Phòng 11

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6403

Tổng truy cập: 168144