Bài viết tham gia “Giải báo chí toàn quốc xây dựng Đảng” (Giải Búa liềm vàng) năm 2021 CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN- HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ

19-10-2021 15:56

 

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên hiện có 16 đảng viên (đạt tỷ lệ 100% số cán bộ, công chức trong đơn vị), trong đó Ban chi ủy gồm 03 đồng chí. Trong thời gian vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự VKSND tỉnh Thái Nguyên và Ban thường vụ thị ủy Phổ Yên, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị cũng như phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để đạt được những thành tích đó, Chi bộ đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số biện pháp sau:

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị luôn bám sát, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên. Việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị được Chi bộ triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Thực hiện Nghị quyết Chi bộ, xác định việc xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy và toàn thể đảng viên tiếp tục phấn đấuxây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh trên cả 03 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức.Hàng năm, Chi bộ đều tổ chức cho Đảng viên trong đơn vị học tập kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết các Hội nghị khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng được duy trì đầy đủ, đều đặn định kỳ theo quy định của điều lệ Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm sinh hoạt các chuyên đề để các đảng viên nắm được các nội dung của các Chỉ thị và Nghị quyết, thông qua đó giáo dục rèn luyện cho đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Để gắn việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ với công tác chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ còn lồng ghép nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo. Trong các đợt sinh hoạt chi bộ, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được cũng như những nội dung chưa hoàn thành để đề ra các biện pháp thực hiện trong tháng tiếp theo.Vì vậy trong những năm vừa qua, đơn vị đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Chi bộ và đơn vị được tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các phong trào thi đua vì các thành tích đã đạt được.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng.Chi bộ luôn nắm vững tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh thực hiện công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối, ý thức kỷ luật của người cán bộ Đảng viên, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gương mẫu để quần chúng học tập, noi theo. Hàng tháng và hàng năm, Chi bộ duy trì nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc tự phê bình, phê bình, kiểm điểm gắn nhiệm vụ chính trị của người đảng viên với nhiệm vụ chuyên môn, do vậy việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên với vai trò là người cán bộ, công chức trong cơ quan không thể tách rời nhau, đặc biệt là việc học tập, rèn luyện 05 phẩm chất của người cán bộ kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Qua công tác tự phê bình và phê bình, Chi bộ kịp thời chỉ ra các thiếu sót, tồn tại để cán bộ, đảng viên khắc phục, sửa chữa đồng thời biểu dương, khích lệ những ưu điểm và kết quả đạt được, nhân rộng những việc làm
hay, gương người tốt, tại đơn vị để mỗi đảng viên tự học tập, rèn luyện.

Một buổi sinh hoạt của chi bộ VKSND thị xã Phổ Yên

Công tác phát triển Đảng viên được Chi bộ quan tâm, bồi dưỡng. Mỗi năm, Chi bộ đều phát triển và kết nạp từ 01 đến 02 quần chúng ưu tú để đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trong suốt quá trình hoạt động, Chi bộ thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên có hiệu quả, đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên được kế thừa, phát triển đồng thời chủ động, tích cực xây dựng, thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên, kịp thời đề nghị xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú, nhiệt huyết, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, vững vàng về tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của Ngành. Đến nay, toàn bộ cán bộ, công chức của đơn vị đều là đảng viên chính thức, trong nhiệm kỳ vừa qua không có đảng viên nào vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, Chi bộ tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, cách thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Ban Chi ủy.Quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ nên tập thể Chi ủy và Chi bộ luôn giữ mối đoàn kết, thống nhất cao.Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, mỗi đảng viên thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 101/QĐ-TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của bán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định về những điều đảng viên không được làm... Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên tại nơi làm việc và nơi cư trú.Nâng cao vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và mỗi đảng viên.Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của Chi bộ theo hướng phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, có trọng tâm và dứt điểm. Chủ động tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp Chi bộ hoạt động hiệu quả.Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ đảm bảo phù hợp với tình hình mới.Tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, giám sát các Đảng viên trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cũng như việc thực hiện các quy định, quy chế của ngành. Hàng năm, Chi bộ phối hợp với đơn vị tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên và lấy ý kiến nhận xét của Thị ủy Phổ Yên đối với tập thể lãnh đạo. Trên cơ sở đó, tiến hành phân công, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Chi bộ luôn quan tâm bố trí, sắp xếp cho các đồng chí tham gia học các lớp lý luận chính trị, bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, bổ nhiệm chức danh tư pháp...

Bên cạnh đó, cấp ủy tăng cường tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tạo điều kiện cho các tổ chức làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua, các phong trào cơ sở phát động. Cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao đã giúp cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách hiệu quả, chất lượng, từng bước khắc phục những mặt còn tồn tại. Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất mọi quan điểm chỉ đạo, duy trì chế độ làm việc, sinh hoạt thường xuyên, đảm bảo nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

Đồng chí Bí thư chi bộ với vai trò là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tích cực, chủ động tiếp thu các ý kiến của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện tại đơn vị. Các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định của Ngành. Trên cơ sở đó, Chi bộ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh công tác chuyên môn, Chi bộ tích cực tham mưu cho Thị ủy các vấn đề về nội chính; đóng góp ý kiến vào các dự thảo, kế hoạch, nghị quyết và các văn bản liên quan, được Ban thường vụ thị ủy đánh giá, ghi nhận. Hàng năm, Chi bộ đều được Thị ủy xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đều đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”. Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chi bộ đã tích cực hưởng ứng, vận động gia đình, người thân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, góp phần vào sự thành công của ngày bầu cử.

Tiếp tục thực hiện phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, mỗi Đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhiều đồng chí cán bộ đảng viên luôn thể hiện tinh thần vượt khó, vượt khổ, không ngại khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh, tinh thần của người cán bộ kiểm sát, thường xuyên học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị,  đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của Đảng và Ngành đã giao cho. Đề cao tinh thần "Thượng tôn pháp luật", tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địap hương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm và chủ động của Chi ủy Chi bộ và toàn thể đảng viên cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Thị ủy Phổ Yên và Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh,Chi bộ tiếp tục phát huy phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao và phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể, thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu, nỗ lực, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và xây dựng Ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, qua đó góp phần nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới./.

 

Lê Phương Thùy
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

Cơ quan chủ quản: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng tháng 8, TP.Thái Nguyên, T.Thái Nguyên. Email: thukybientap@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "VKSND tỉnh Thái Nguyên" khi phát hành lại thông tin từ website này

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6470

Tổng truy cập: 1268086