Tag Archives: thống kê

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

13 Tháng Hai, 2019 Bài viết nổi bật, Văn Bản

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

PHÒNG TKTP&CNTT

Số: 11/HD – TKTP&CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 01  năm 2019


HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THỐNG KÊ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019

Căn cứ kế hoạch công tác số: 01/KH-VKS ngày 05/01/2019 của Ngành kiểm sát nhân dân Thái Nguyên; Hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin số: 12/HD-VKSTC ngày 22/01/2019 của Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Phòng thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm Ngành kiểm sát Thái Nguyên năm 2019 là: “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và tiếp tục nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin toàn Ngành”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trên, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông hướng dẫn công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019 như sau:

  1. Công tác thống kê

1.1.Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Ngành về báo cáo thống kê, như: Quyết định số 188/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Chế độ báo cáo thống kê; Quyết định số 203/QĐ- VKSTC ngày 17/5/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Thống kê người chưa thành niên phạm tội bị khởi tố, truy tố”; Quyết định số 436/QĐ- VKSTC ngày 29/9/2011 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Thống kê kết quả truy tố tội phạm về ma túy”…

Thực hiện chính xác, đầy đủ, đúng kỳ hạn các báo cáo thống kê theo qui định; Khắc phục triệt để các sai sót đã được rút kinh nghiệm, nhất là các chỉ tiêu về các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, thi hành án dân sự, hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các số liệu được các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm như: tạm đình chỉ điều tra; đình chỉ điều tra; tài sản tham nhũng, tài sản do phạm tội mà có đã được phát hiện, thu giữ, xử lý; công tác thu hồi, thi hành án đối với tài sản tham nhũng.

1.2. Chủ động triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời và thực hiện thống nhất các quy định của Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT- VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 về “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự” (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019) và Hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành mới sửa đổi, bổ sung, trong đó cần nắm vững những nội dung mới, những nội dung được sửa đổi, bổ sung; Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an và Tòa án cùng cấp để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất; Lập, đối chiếu và gửi đầy đủ báo cáo thống kê liên ngành và phụ lục liên ngành theo quy định; Chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành tăng cường công tác kiểm tra việc lập, đối chiếu số liệu, bảo đảm tính chính xác của số liệu đã tiếp ký.

1.3. Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê, bảo đảm sự thống nhất số liệu thống kê, gồm:

+ Thống nhất số liệu thống kê của cùng 1 chỉ tiêu trong cùng 1 kỳ báo cáo giữa báo cáo thống kê thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và báo cáo thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; giữa các biểu mẫu thống kê có liên quan.

+ Thống nhất số liệu giữa báo cáo thống kê và phụ lục thống kê đính kèm;

+ Thống nhất số liệu giữa báo cáo thống kê và báo cáo tổng hợp;

+ Thống nhất số liệu giữa các cơ quan hữu quan đối với những chỉ tiêu liên quan (cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án dân sự, hành chính…).

1.4. Đối với thống kê tội phạm trong giai đoạn xét xử sơ thẩm (Quyết định số 114/2004/VKSTC-TKTP ngày 19/8/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), các đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm đảm bảo phiếu được lập và truyền gửi về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đầy đủ, chính xác và kịp thời. Khi cập nhật dữ liệu vào máy tính phải đảm bảo nhập đầy đủ các tiêu chí đã quy định trong phiếu thống kê, không để xảy ra tình trạng bỏ sót các tiêu chí khi cập nhật như điều luật, hình phạt…Đảm bảo dữ liệu truyền về VKSND tỉnh đầy đủ, chính xác, phục vụ xây dựng Báo cáo tình hình tội phạm năm 2019.

1.5. Chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu và Hệ thống biểu mẫu thống kê của Ngành.

1.6. Tiếp tục quán triệt và thống nhất sử dụng số liệu thống kê là số liệu chính thức để xây dựng các loại báo cáo tổng hợp, báo cáo thi đua, sơ kết, tổng kết, chuyên đề nghiệp vụ…; đồng thời lấy số liệu thống kê làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét các danh hiệu thi đua cho các đơn vị, cá nhân.

1.7. Khi nhận được Thông báo tình hình thực hiện thống kê của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị có sai sót số liệu phải đính chính ngay. Số liệu sai sót kỳ thống kê nào phải được hiệu chỉnh ngay trong kỳ thống kê đó. Việc đính chính số liệu phải bằng văn bản (do Lãnh đạo Viện ký) đồng thời truyền, gửi lại dữ liệu về Phòng TKTP&CNTT để kịp thời điều chỉnh.

         

  1. Công nghệ thông tin

2.1.Tích cực, chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều hành và hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

– Bảo đảm 100% các văn bản không mật được trao đổi trên môi trường internet bằng các phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành hoặc thư điện tử.

– Bảo đảm 100% các đơn vị sử dụng phần mềm thống kê, phần mềm truyền file giữa các cấp.

– Bảo đảm 100% các vụ án được nhập đầy đủ vào Phần mềm Quản lí và Thống kê án hình sự và Phần mềm Quản lí và Thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp.

2.2. Nghiên cứu, trao đổi và từng bước đầu tư, ứng dụng số hóa vào công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử tại phiên tòa nhằm nâng cao chất lượng công tác này.

2.3. Tranh thủ sự hỗ trợ của VKSND Tối cao và địa phương để đầu tư cho công nghệ thông tin, tập trung phối hợp với Tòa án vào việc xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến từ Hội trường xét xử đến phòng làm việc của Viện trưởng và Chánh án. Tăng cường nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn để không ngừng nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên.

2.4. Khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin và các phần mềm đã được trang bị như hệ thống họp trực tuyến, các phần mềm trong ngành Kiểm sát…nhằm khai thác tối đa các lợi ích của hệ thống. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống; Tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Bảo đảm tốc độ đường truyền theo qui định. Từng bước trang bị phần mềm có bản quyền hệ điều hành, phần mềm diệt virus cho các máy tính.

2.5. Tăng cường đầu tư cho công nghệ thông tin, tập trung vào việc nâng cấp hệ thống truyền hình trực tuyến và xây dựng các phần mềm mới cần thiết cho hoạt động của đơn vị.

  1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành

3.1. Bố trí đầy đủ, sắp xếp ổn định cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin theo quy định. Đối với các đơn vị cần luân chuyển cán bộ thống kê phải thực hiện việc bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ thay thế để có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 06/CT-VKS ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân trong việc bố trí, điều động cán bộ làm công tác thống kê và công nghệ thông tin.

3.2. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-VKSTC ngày 07/7/2017 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ngày 08/01/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

3.3. Tăng cường đào tạo, đào tạo bổ sung, đào tạo lại kiến thức thống kê và công nghệ thông tin cho công chức làm công tác thống kê và công nghệ thông tin và người sử dụng.

Trên là hướng dẫn những nội dung trọng tâm của công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2019. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần kịp thời trao đổi với Phòng TKTP&CNTT Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

– Cục TKTP&CNTT (b/c);

– Lãnh đạo Viện (b/c);

– Văn phòng tổng hợp;

– Lưu.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã Ký)

 Nguyễn Đình Sơn

HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN PHÁT HUY BẢN CHẤT “ BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

3 Tháng Tám, 2018 Bài viết nổi bật, Hội cựu chiến binh

Hội cựu chiến binh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 28/5/2005 với tổng số 23 hội viên, 100% là đảng viên. (Trong đó tham gia chống Mỹ: 14; chiến đấu bảo vệ Biên giới: 4; phục vụ chiến đấu: 5; Dân tộc thiểu số: 4; nữ : 3). Công tác phát triển hội viên được Ban chấp hành chú trọng, năm 2010 quân số tăng lên 32 hội viên. Quá trình hoạt động, do một số hội viên đủ tuổi công tác được nghỉ hưu theo chế độ, đến nay quân số của Hội còn 13 hội viên, hầu hết đều giữ các chức vụ lãnh đạo như: Trưởng, phó phòng cấp tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện .

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ và Kế hoạch công tác Hội CCB năm 2018, ngay từ đầu năm Ban chấp hành Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai đến các hội viên để thực hiện. Trong công tác chuyên môn, các hội viên đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác của đơn vị, đồng thời gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác đã đề ra, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Kết quả bình xét các đợt thi đua trong 6 tháng đầu năm 2018 có 07 hội viên được khen thưởng. Trong đó: 04 hội viên được tặng bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao, 03 hội viên được tặng giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Công tác của Hội CCB được Ban chấp hành Đảng ủy và lãnh đạo Viện  quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Ban chấp hành Hội tổ chức các hoạt động đảm bảo đúng Điều lệ và hoàn thành tốt chương trình công tác Hội đã đề ra.  Hội thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ các lợi ích hợp pháp của hội viên; động viên thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hoạn nạn; các hội viên CCB tích cực và gương mẫu tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa… Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7/2018, Ban chấp hành Hội đã tổ chức tặng quà thăm hỏi, động viên hội viên là con thương binh. Tham gia cùng Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tặng quà tri ân Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp cùng Hội CCB và Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm của Thành phố Thái Nguyên…, góp phần giáo dục lòng yêu nước của thế hệ trẻ quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

cdb 1

(Ảnh: Đ/c Lý Văn Huấn- PVT phụ trách, tặng hoa động viên Hội CCB nhân ngày kỷ niệm 58 năm thành lập VKSND 26/7/1960- 26/7/2018)

Cùng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, được sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện; Ban chấp hành Hội CCB đã tổ chức cho cán bộ, hội viên đi thăm quan, học tập tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là một đảo tiền tiêu, địa danh ghi dấu lịch sử hào hùng của nhiều thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; đoàn đã thăm quan nhà trưng bày lưu niệm “ Hải đội Hoàng Sa kiêm quân Bắc Hải” là lực lượng bảo vệ biển đảo của Tổ quốc từ thế kỷ 18, thăm cột cờ trên chốt tiền tiêu đảo Lý Sơn và một số địa danh lịch sử khác.

Chuyến tham quan, học tập đã mang lại ý nghĩa sâu sắc và động viên tinh thần của các hội viên cựu chiến binh quyết tâm rèn luyện, giữ vững bản chất tốt đẹp “ Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành suất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là lực lượng nòng cốt xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

(Người viết: Nguyễn Đình Sơn– Chủ tịch HCCB Viện KSND tỉnh Thái Nguyên)

PHÒNG TKTP&CNTT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

13 Tháng Ba, 2018 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin trong Ngành kiểm sát nhân dân theo đúng chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao tại Chỉ thị số 03/CT –VKSTC ngày 07/7/2017 và Chỉ thị số: 01/CT –VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018, với phương châm: “ Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.

Thực hiện công văn số:216 / VKSTC – C2 ngày 16/01/2018 của Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin – VKSNDTC và ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên, về việc: Kiểm tra, rà soát, khắc phục 02 lỗ hổng bảo mật trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng tại các Phòng nghiệp vụ và VKSND cấp huyện thuộc Ngành kiểm sát Thái Nguyên.

          Ngày 31/01/2018, Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin đã phối hợp với 09 đơn vị VKSND cấp huyện tổ chức hội nghị trực tuyến hai cấp để Kiểm tra, rà soát, khắc phục 02 lỗ hổng bảo mật trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng tại các đơn vị.

Với sự hướng dẫn trực tiếp của hai đồng chí kỹ sư công nghệ thông tin, các đồng chí cán bộ của các đơn vị đã thực hiện tốt việc tải phần mềm và cài đặt 02 bản vá lỗi trên các máy tính xách tay nhãn hiệu HP đang sử dụng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, trong thời gian ½ ngày. Hội nghị đã thu được kết quả tốt đẹp, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ và giảm chi phí cũng như thời gian đi lại của các đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành.

                                                                                    Nguyễn Đình Sơn

                                                                                  ( TP Thống kê TP & CNTT)

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH DỊP TẾT MẬU TUẤT

24 Tháng Một, 2018 Bài viết nổi bật, Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh Thái Nguyên phát động năm 2018, với tinh thần chia sẻ giúp đỡ, động viên những gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bằng sự chia sẻ, giúp đỡ trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách” đó là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam ta.

Ngày 21/01/2018 Sở Lao động – Thương binh và xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự đã đến trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

tet

tet1

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trao quà tết cho đại diện xã Phương Giao để ủng hộ các hộ nghèo, gia đình chính sách dịp tết Nguyên đán 2018.

Được biết xã Phương Giao có trên 1 nghìn hộ dân với gần 4,8 nghìn nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện chiếm tới 46,02% tổng số hộ trong xã, là một trong những xã người dân sống chủ yếu nhờ vào nông nghiệp chiếm phần lớn nên đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, do vậy để có được một cái tết ấm no là món quà vô cùng quý giá đối với những người dân trong xã..

Đồng chí Hoàng Văn Tiến – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cùng các tổ chức: Hội cựu chiến binh, chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị  trao 480 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất; trao 5 con bò trị giá 60 triệu đồng cho các hộ nghèo của xã. Tổng kinh phí các đơn vị dành tặng người nghèo xã Phương Giao trong chương trình là 300 triệu đồng, được huy động từ nguồn đóng góp của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và từ nguồn quỹ phúc lợi của các đơn vị.

Qua chương trình các cán bộ, công chức của các đơn vị muốn gửi đến bà con nhân dân 2 xã lời chúc xuân Mậu Tuất an lành, mạnh khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, không nản lòng với hoàn cảnh hiện tại, phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và có cuộc sống ấm no hạnh phúc./.

Người viết: Đỗ Xuân Thắng