Tag Archives: phổ yên

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN – VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

30 Tháng Chín, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Thị xã Phổ Yên là đơn vị hành chính với diện tích tự nhiên 25.886,9 ha, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương. Thị xã được xác định là trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh; là cửa ngõ giao lưu kinh tế – văn hóa của Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trên địa bàn có ba khu công nghiệp tập trung, sáu cụm công nghiệp với hơn 100 nghìn lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn hiện chiếm hơn 90% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Song hành cùng với sự phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa những năm qua là sự gia tăng và phức tạp của các loại tội phạm, các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, lao động trên địa bàn.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Trung bình mỗi năm, VKSND thị xã Phổ Yên đã thụ lý kiểm sát và giải quyết hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; kiểm sát các hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, thi hành án hình sự. Các năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự,an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Để đạt được những thành tích kể trên, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yênđã lãnh đạo đơn vị luôn bám sát, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn coi đường lối, Nghị quyết của Đảng… là mục tiêu, là kim chỉ nam trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chi bộ. Chi ủy chi bộ chú trọng cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn, tình hình đơn vị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách.Xác định rõ các nhiệm vụ công tác trọng tâm, Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh, Thường trực thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể địa phương. Từ đó, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ đã phối hợp với Đảng bộ thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV/NQ-TW khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong thời gian tới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy chi bộ luôn quan tâm, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, để kịp thời xử lý, giải quyết, động viên cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác. Thường xuyên đưa ra các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực đảng viên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để Đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu.

29

Chi bộ tổ chức kết nạp Đảng năm 2020 cho các đồng chí Đoàn viên ưu tú

Trong công tác cán bộ, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền, đảm bảo tuân thủ nguyên nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, đổi mới trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và Đảng viên, vì vậy, đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, hăng say công tác trong cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Chi bộ đều chú trọng đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên, Thị ủy thị xã Phổ Yên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng viên trong Đảng bộ. Từ năm 2016 đến năm 2020, mỗi năm Chi bộVKSND thị xã Phổ Yên đều kết nạp được từ 01 đến 02 Đảng viên mới. Đặc biệt, trong năm 2019, Chi bộ đã tiến hành kết nạp Đảng cho 01 quần chúng vào ngày kỷ niệm 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2019), là một dịp có ý nghĩa rất lớn và thiết thực. Năm 2020, Chi bộ kết nạp thêm 02 quần chúng ưu tú vào dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Hiện nay, 15/15 cán bộ, công chức của VKSND thị xã Phổ Yên đều là Đảng viên (đạt tỷ lệ 100%).

Chi bộ luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xác định công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau. Từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020. Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được Chi ủy chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm tục, chi ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tập trung, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu cao của người đứng đầu. Để xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm qua, Chi bộ không có đảng viên, cán bộ bị xem xét, kỷ luật, không có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Chi bộ cũng đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát:“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ năm 2018 đến nay, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển của toàn tỉnh Thái Nguyên, Chi ủy chi bộ và tập thể Lãnh đạo Viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đạo luật mới về tư pháp; đề cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Đây cũng là những năm thực hiện phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới-Trách nhiệm, kỷ cương-Chất lượng, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên VKSND thị xã Phổ Yên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác được giao. Nhiều đồng chí cán bộ Đảng viên luôn thể hiện tinh thần vượt khó, không ngại khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh, tinh thần của người cán bộ kiểm sát, thường xuyên học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của Đảng và Ngành đã giao cho.

30

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá năm 2017, 2018 là những năm đầu nhiều đạo luật mới, nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp được áp dụng theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Viện đã tập trung triển khai đồng thời đổi mới trong hoạt động công tác trên cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của VKSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn phải đặt yếu tố chính trị lên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ổn định chính trị. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ nghiêm túc những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền con người, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Xác định khâu công tác tạo chuyển biến đột phá là: “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới”. 

Với kết quả của quá trình đổi mới, tăng cường lãnh đạo, hoạt động của Chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập thể đơn vị và cá nhân củaVKSND thị xã Phổ Yên đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Đơn vị liên tục nhiều năm liền được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; năm 2012, 2013 được công nhận là “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chi bộ liên tục từ năm 2011 đến nay đều đạt danh hiệuChi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2020, tập thể Chi bộ VKSND thị xã Phổ Yên tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ kiểm sát gắn với lời dạy của Bác Hồ, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, tin tưởng với những năm tiếp theo tập thể Chi bộ VKSND thị xã Phổ Yên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh./.

Người viết bài: Lê Phương Thùy

VKSND thị xã Phổ Yên chúc mừng Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thốngTòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2020)

14 Tháng Chín, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 11/9/2020, tập thể Lãnh đạo, công chứccủa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành Tòa án nhân dân.Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên gồm: Đồng chí Vũ Xuân Hữu – Phó Viện trưởng và toàn thể cán bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên cùng tham dự.

4

Tập thể đơn vị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tặng hoa chúc mừng Thị đoàn Phổ Yên

Đồng chí Vũ Xuân Hữu- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên phát biểu chúc mừng Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên nhân dịp Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tòa án. Đồng chí cũng đánh giá cao những đóng góp to lớn của Tòa án đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí mong Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên cùng ngành Kiểm sát luôn kề vai sát cánh, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực thi công lý, thực hiện cải cách tư pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

5

Đồng chí Vũ Xuân Hữu phát biểu chúc mừng ngày truyền thống ngành TAND

Thay mặt Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức của Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, đồng chí Mạc Thị Hồng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên cảm ơn những tình cảm chân thành, gắn bó mà Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã dành cho Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên nói riêng và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự phối hợp, chia sẻ, cùng ngành Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí trung tâm của hệ thống các cơ quan tư pháp với tám chữ vàng mà Bác Hồ dành tặng ngành Tòa án: “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

 

 

VKSND THỊ XÃ PHỔ YÊN CHÚC MỪNG CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN

1 Tháng Chín, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 28/8/2020, đồng chí Vũ Xuân Hữu – Phó Viện trưởngcùng cán bộ, công chức VKSND thị xã Phổ Yên đã đến tặng hoa, chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thốngcác cơ quan Phòng Tư pháp, Phòng Lao động – thương binh xã hội, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Tài chính, Phòng Nội vụ, Văn phòngthuộc UBND thị xã Phổ Yên (28/8/1945 – 28/8/2020).

Thay mặt tập thể VKSND thị xã Phổ Yên, Đồng chí Vũ Xuân Hữuđã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức các Phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên, chúc các đồng chí tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao.

642

VKSND thị xã Phổ Yên tặng hoa chúc mừng các Phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên

Thay mặt đội ngũ cán bộ, công chức các đồng chí lãnh đạo của các Phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên đã cảm ơn sự quan tâm của đơn vị VKSND thị xã Phổ yên. Đồng thời, khẳng định đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa các Phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên đối với VKSND thị xã Phổ Yên góp phần thực hiện tốt công tác phục vụ chính trị tại địa phương./.

Người viết bài: Trần Lê Hưng

Công đoàn Viện kiểm sát và Tòa án đạt thành tích cao tại Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động thị xã Phổ Yên năm 2020

23 Tháng Sáu, 2020 Đảng đoàn thể

 

Nhằm hưởng ứng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020). Sáng ngày 20/6/2020, tại nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa –Thể thao và Truyền thông thị xã Phổ Yên tổ chức khai mạc Giải Cầu lông công nhân, viên chức, lao động thị xã Phổ Yên năm 2020. Tới dự khai mạc giải có các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủycùng các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc thị xã. Giải thể thao lần này là dịp cổ vũ, động viên phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong địa bàn thị xã Phổ Yên.

65

Công đoàn VKS  – Tòa án đạt nhất toàn đoàn ở nội dung đôi nam nữ

Tham gia giải cầu lông năm nay có 16 đôi vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Phổ Yên ở các nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. Công đoàn Viện kiểm sát phối hợp với Công đoàn Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên đã tham dự thi đấu ở nội dung đôi Nam nữ nhóm tuổi trên 36 tuổi.

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, hào hứng cống hiến nhiều pha cầu hay, trận đấu quyết liệt, thu hút đông đảo khán giả cổ vũ qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đồng thời khuyến khích, động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động cùng nhau đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả sau 01 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, đôi vận động viên của Công đoàn Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên đã giành được giải nhất ở nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi trên 36 tuổi. Đây là sự cố gắng phấn đấu, nỗ lực rèn luyện của cán bộ hai đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Người viết

Nguyễn Thành Chung

 

 

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên giao lưu bóng đá với Trung Tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)

23 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Ngày 20/6/2020, tại sân bóng đá nhân tạo tỉnh Thái Nguyên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tổ chức giao lưu bóng đá với Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên. Tham dự và cổ vũ cho trận đấu có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thị xã và Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Nguyên.

59

Mặc dù,trong tiết trời oi bức của những ngày hè nhưng vẫn không làm giảm tinh thần hết mình vì thể thao của 2 đội. Với tinh thần thể thao, cao thượng không khí hào hứng, hấp dẫn, sôi nổi, kịch tính các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, đường bóng haycùng những bàn thắng bất ngờ. Sau hơn 1 giờ thi đấu, kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 7-7.

Một số hình ảnh về trận đấu giao lưu bóng đá giữa hai đội bóng

60 62 63

Trận đấu thể thao nhằm mục đích nâng cao tinh thần thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, tăng cường mối đoàn kết của cán bộ, công chức, người lao động giữa haicơ quan,góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình.

Buổi thi đấu giao hữu đã kết thúc tốt đẹp trong không khí ấm áp tinh thần giao lưu, đoàn kết, gắn bó, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các cán bộ, công chức, người lao động của hai đơn vị, tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường mối quan hệ đoàn kết và tiếp tục được duy trì trong thời gian tới./.

Viết bài

CV Nguyễn Văn Trường

 

         

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên

11 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 08/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã tiến hành triển khai kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên (thời điểm từ ngày 01/11/2019 đến ngày 16/5/2020).

Tham dự buổi làm việc có đ/c Vũ Xuân Hữu- Phó Viện trưởng- Trưởng đoàn kiểm sát cùng các Kiểm sát viên là thành viên đoàn kiểm sát; đ/c Nguyễn Văn Thắng- Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT và đ/c là Đội trưởng, Điều tra viên các Đội Hình sự, Điều tra tổng hợp, Điều tra án Kinh tế, ma túy thuộc cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên.

56

Đ/c Vũ Xuân Hữu – Phó Viện trưởng công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Tại buổi làm việc, sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Đoàn đã được nghe đ/c Dương Văn Nam- Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan CSĐT công an thị xã Phổ Yên.

Trên cơ sở báo cáo, kết quả kiểm tra hồ sơ, hệ thống sổ sách, Đoàn kiểm sát nhận thấy: Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã cơ bản làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; sổ sách ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo quy định. Các tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại, kiểm tra, xác minh và giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết cơ bản đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLN-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an- Bộ Quốc Phòng- Bộ Tài chính- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Viện kiểm sát nhân dân tối caovà Quy chế phối hợp số 13 ngày 20/01/2020 của Công an- Viện kiểm sát- Tòa án tỉnh Thái Nguyên về Công tác phối hợp giải quyết án hình sự…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm của Cơ quan CSĐT trong quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm như: Tiến độ phân công giải quyết của một số tin báo còn chậm; Biên bản ghi lời khai không ghi tư cách người tham gia tố tụng; Cán bộ điều tra tiến hành lấy lời khai không có Điều tra viên tham gia… Đoàn kiểm sát đã trao đổi trực tiếp tại buổi làm việc để Cơ quan điều tra khắc phục và sẽ ban hành kết luận theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng- Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm sát, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các Điều tra viên đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin về tội phạm; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hưỡng dẫn, nhằm không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần cùng Đảng, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên giữ vững trật tự trị an tại địa phương./.

                                                                                 Bài viết

                                                                                   KSV Đào Việt Yên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ PHỔ YÊN

11 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

 

Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2020, ngày 10/6/2020 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Viện trưởng, Trưởng đoàn kiểm sát đã công bố Quyết định và thông qua kế hoạch trực tiếp kiểm sát của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.

57

Đồng chí Nguyễn Thành Nam công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát, lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự thị xã Phổ Yên đã báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự  thời điểm từ ngày 01/4/2019 đến 30/4/2020 trên địa bàn, qua đó đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thi hành án các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Chi cục thi hành án, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cá nhân có liên quan kịp thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trực tiếp kiểm sát thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm sát trực tiếp theo kế hoạch của Viện kiểm sát.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án của đơn vị như: Hệ thống sổ sách phục vụ công tác thi hành án dân sự, công tác báo cáo, thống kê thi hành án; Việc nhận bản án, quyết định của Tòa án; Việc ra các quyết định về thi hành án; Việc rà soát, phân loại án có điều kiện, không điều kiện; Việc tổ chức thi hành án; Lập, bảo quản hồ sơ thi hành án; Công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tài sản, vật chứng; Việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án; Công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác thi hành án dân sự, việc xác nhận kết quả thi hành án…

Trên cơ sở thống nhất kế hoạch và phương thức làm việc, Đoàn kiểm sát đã yêu cầu các đồng chí Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến những nội dung kiểm tra để thực hiện kiểm sát theo quy định. Thông qua hoạt động nghiên cứu hồ sơ, Đoàn kiểm sát sẽ trực tiếp tiến hành xác minh 15% trong tổng số án chưa có điều kiện thi hành án để tổng hợpđánh giá kết quả, tồn tại, vi phạm ban hành kết luận và kiến nghị (nếu có) trong tháng 7 năm 2020./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2025

3 Tháng Sáu, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 0095-KH/TU ngày 07/7/2019 của Thị ủy Phổ Yên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II. Sau thời gian chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo hướng dẫn của Đảng. Được sự đồng ý của Thường trực và Ban thường vụ thị ủy, ngày 29/5/2020, Chi bộ Viện kiểm sát thị xã Phổ Yênđã tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên cùng các đồng chí: Nguyễn Quang Dương – Trưởng ban tổ chức, Ngô Trung Đình – Trường ban dân vận, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy… và các đồng chí là lãnh đao Khối nội chính của thị xã.Chi bộ đã triệu tập 13 Đảng viên là Đại biểu chính thức về tham dự Đại hội.

469

Đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên chúc mừng thành công Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong phần thảo luận các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực để bổ sung vào báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yênghi nhận và biểu dương những đóng góp của Chi bộ Viện kiểm sát trong nhiệm kỳ vừa qua đối với địa phương; tiếp tụcphát huy sự đoàn kết nhất trí trong tập thể Ban lãnh đạo cấp ủy, cơ quan; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các Cơ quan tiến hành tố tụng và các phòng ban, cơ quan UBND thị xã nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

470

Đồng chí Lê Thanh Tuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Phổ Yên phát biểu tại Đại hội

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo, sau khi nghe trình bày và thông qua đề án nhân sự, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí. Trong đó đồng chí Vũ Xuân Hữu được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025.

471

Đồng chí Ngô Trung Đình –Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Viện kiểm sát

472

Các đồng chí trong Ban Thường vụ thị ủy tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Thị ủy, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ quyết tâm phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

                                                                             Kim Cúc

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

29 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 30/4/2020, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên tổ chức lễ kết nạp cho 02 quần chúng ưu tú là đồng chí Nguyễn Văn Trường và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

53

Đ/c Nguyễn Thế Chung – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho 02 Đ/c quần chúng ưu tú

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham gia của các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể các Đảng viên trong Chi bộ.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Chung – Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp cho 02 quần chúng Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thị Thùy Linh đồng thời phân công các đồng chí là Đảng viên chính thức trong chi bộ giúp đỡ, dìu dắt cho 02 đồng chí đảng viên mới trong thời gian thử thách là 12 tháng.

Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Trường và đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh đã đứng trước lá cở Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Việc tổ chức kết nạp cho các quần chúng ưu tú trong Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên góp phần làm cho lực lượng Đảng viên của Chi bộ thêm hùng hậu cả về số lượng và chất lượng, bổ sung cho Đảng đội ngũ Đảng viên trẻ có trình độ, năng lực đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng./.

Người viết bài

Nguyễn Thị Thùy Linh

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN TRỰC TIẾP KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ TẠI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ CÔNG AN THỊ XÃ PHỔ YÊN

29 Tháng Năm, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 và Quyết định số 13/QĐ-VKS ngày 12/5/2020 của Viện trưởng VKSND thị xã Phổ Yên, ngày 25/5/2020, VKSND thị xã Phổ Yên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Phổ Yên.

Sau khi Đoàn kiểm sát công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, Cơ quan THAHS- Công an thị xã Phổ Yên đã báo cáo kết quả, tình hình công tác, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thi hành án hình sự. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đoàn đã tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sổ sách, các tài liệu có liên quan đến công tác thi hành án hình sự của đơn vị, làm việc với cán bộ Cơ quan THAHS; kiểm tra sổ sách về công tác THAHS tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

52

Đ/c Vũ Xuân Hữu – Phó Viện trưởng công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát

Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cơ quan THAHS Công an thị xã Phổ Yên trong thời gian qua như: Đã thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi hành án hình sự đối với UBND xã, phường trên địa bàn; lập hồ sơ, triệu tập người bị kết án đến trụ sở để ấn định thời gian chấp hành án và chuyển giao hồ sơ cho UBND xã theo dõi, giám sát,giáo dục người chấp hành án treo; Cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách đối với người chấp hành án treo đã chấp hành xong theo quy định củapháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Phổ Yên vẫn để xảy ra một số thiếu sót, vi phạm: Chậm cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách của án treo cho một số đối tượng; Thiếu hồ sơ thi hành án do Công an cấp xã, phường chuyển giao.

Để đảm bảo Luật Thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, trong công tác thi hành án hình sự của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Phổ Yên được thực hiện có hiệu quả, đúng quy định pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đã tổng hợp các vi phạm, thiếu sót để ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu cơ quan THAHS- Công an thị xã Phổ Yên khắc phục những vi phạm nêu trên góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự./.

Nguyễn Trường

Chuyên viên VKSND thị xã Phổ Yên

Page 1 of 41234