VKSND HUYỆN PHÚ LƯƠNG BAN HÀNH KIẾN NGHỊ KHẮC PHỤC VI PHẠM PHÁP LUẬT trong viỆc XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN

25 Tháng Mười Một, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án từ đầu năm 2020 đến nay. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương nhận thấy, về cơ bản Tòa án nhân dân huyện Phú Lương đã thực hiện đúng các quy định của pháp lệnh số: 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát việc việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc của Tòa án, Viện kiểm sát nhận thấy còn có một số tồn tại, thiếu sót sau:

– Vi phạm thời hạn gửi thông báo hoãn phiên họp cho Viện kiểm sát:

Ngày 26/10/2020 Thẩm phán chủ tọa phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đã ban hành 04 Thông báo hoãn phiên họp các số 20, 21, 22, 23. Nội dung các Thông báo hoãn phiên họp trên đều thể hiện “Hoãn phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp áp dụng xử lý hành chính ngày 26/10/2020. Thời gian, địa điểm mở lại phiên họp vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 02 tháng 11 năm 2020”. Nhưng đến ngày 02/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương mới nhận được các Thông báo hoãn phiên họp xem xét, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc số 20, 21, 22, 23.

Như vậy, việc gửi thông báo hoãn phiên họp như trên của Tòa án nhân dân huyện Phú Lương là không kịp thời, gây khó khăn cho những người tham gia phiên họp; Làm trở ngại cho Kiểm sát viên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát tham gia phiên họp xem xét, quyết đinh áp dụng biện pháp biện pháp hành chính tại Tòa. Thiếu sót trên đã của Tòa án huyện Phú Lương đã vi phạm Điều 19 của Pháp lệnh số 09 ngày 20/01/2014 của UBTV Quốc hội về trình tự thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

– Thông báo hoãn phiên họp không thực hiện đúng theo mẫu.

     Các Thông báo hoãn phiên họp số 20, 21, 22, 23 của Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, phần ký có ghi Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp là không đúng theo mẫu số 04 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật về xem xét, quyết định, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Để đảm bảo việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương đã ban hành kiến nghị số 20 ngày 09/11/2020 yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có biện pháp chỉ đạo xem xét rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm nêu trên./.

Trần Miền- VKS huyện Phú Lương

Các Bài Viết Cùng Thể Loại