CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ PHỔ YÊN – VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG

30 Tháng Chín, 2020 GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC BÚA LIỀM VÀNG

Thị xã Phổ Yên là đơn vị hành chính với diện tích tự nhiên 25.886,9 ha, nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương. Thị xã được xác định là trung tâm tổng hợp về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh; là cửa ngõ giao lưu kinh tế – văn hóa của Thái Nguyên với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Trên địa bàn có ba khu công nghiệp tập trung, sáu cụm công nghiệp với hơn 100 nghìn lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn hiện chiếm hơn 90% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Song hành cùng với sự phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa những năm qua là sự gia tăng và phức tạp của các loại tội phạm, các tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, lao động trên địa bàn.

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Trung bình mỗi năm, VKSND thị xã Phổ Yên đã thụ lý kiểm sát và giải quyết hàng trăm vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại; kiểm sát các hoạt động tư pháp của Cơ quan điều tra, Tòa án, Cơ quan thi hành án dân sự, thi hành án hình sự. Các năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, đồng thời phối hợp cùng các cơ quan khác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự,an toàn xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Để đạt được những thành tích kể trên, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yênđã lãnh đạo đơn vị luôn bám sát, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ luôn coi đường lối, Nghị quyết của Đảng… là mục tiêu, là kim chỉ nam trong việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Chi bộ. Chi ủy chi bộ chú trọng cụ thể hóa thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp phù hợp với thực tiễn, tình hình đơn vị, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên phụ trách.Xác định rõ các nhiệm vụ công tác trọng tâm, Chi bộ luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tỉnh, Thường trực thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể địa phương. Từ đó, từng bước khẳng định được vị thế, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong hệ thống chính trị.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi bộ đã phối hợp với Đảng bộ thị xã Phổ Yên tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV/NQ-TW khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi trọng việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ trong thời gian tới. Để thực hiện nhiệm vụ trên, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các buổi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi ủy chi bộ luôn quan tâm, nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên, để kịp thời xử lý, giải quyết, động viên cán bộ, Đảng viên yên tâm công tác. Thường xuyên đưa ra các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực đảng viên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để Đảng viên tự rèn luyện, phấn đấu.

29

Chi bộ tổ chức kết nạp Đảng năm 2020 cho các đồng chí Đoàn viên ưu tú

Trong công tác cán bộ, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền, đảm bảo tuân thủ nguyên nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, đổi mới trong việc quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện đúng chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ và Đảng viên, vì vậy, đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, hăng say công tác trong cán bộ, đảng viên. Hằng năm, Chi bộ đều chú trọng đề xuất với Lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Nguyên, Thị ủy thị xã Phổ Yên mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng viên trong Đảng bộ. Từ năm 2016 đến năm 2020, mỗi năm Chi bộVKSND thị xã Phổ Yên đều kết nạp được từ 01 đến 02 Đảng viên mới. Đặc biệt, trong năm 2019, Chi bộ đã tiến hành kết nạp Đảng cho 01 quần chúng vào ngày kỷ niệm 59 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2019), là một dịp có ý nghĩa rất lớn và thiết thực. Năm 2020, Chi bộ kết nạp thêm 02 quần chúng ưu tú vào dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Hiện nay, 15/15 cán bộ, công chức của VKSND thị xã Phổ Yên đều là Đảng viên (đạt tỷ lệ 100%).

Chi bộ luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng Đảng, xác định công tác xây dựng Đảng và xây dựng ngành có mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với nhau. Từ đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2015-2020. Công tác cán bộ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được Chi ủy chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm tục, chi ủy thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, chương trình công tác, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và tập trung, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tính tiền phong gương mẫu và nêu cao của người đứng đầu. Để xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Chi bộ luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, trong những năm qua, Chi bộ không có đảng viên, cán bộ bị xem xét, kỷ luật, không có trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Chi bộ cũng đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Tăng cường công tác quản lý, rèn luyện giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với người cán bộ kiểm sát:“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.

Từ năm 2018 đến nay, để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, đóng góp vào sự phát triển của toàn tỉnh Thái Nguyên, Chi ủy chi bộ và tập thể Lãnh đạo Viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đạo luật mới về tư pháp; đề cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Đây cũng là những năm thực hiện phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới-Trách nhiệm, kỷ cương-Chất lượng, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên VKSND thị xã Phổ Yên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác được giao. Nhiều đồng chí cán bộ Đảng viên luôn thể hiện tinh thần vượt khó, không ngại khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, thể hiện bản lĩnh, tinh thần của người cán bộ kiểm sát, thường xuyên học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của Đảng và Ngành đã giao cho.

30

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá năm 2017, 2018 là những năm đầu nhiều đạo luật mới, nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp được áp dụng theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, Chi ủy Chi bộ và tập thể lãnh đạo Viện đã tập trung triển khai đồng thời đổi mới trong hoạt động công tác trên cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của VKSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Công tác kiểm sát phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương, bám sát tình hình thực tiễn để nâng cao chất lượng hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn phải đặt yếu tố chính trị lên hàng đầu với mục tiêu cao nhất là đảm bảo ổn định chính trị. Tập trung triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, đồng bộ nghiêm túc những quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức VKSND nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền con người, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Xác định khâu công tác tạo chuyển biến đột phá là: “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới”. 

Với kết quả của quá trình đổi mới, tăng cường lãnh đạo, hoạt động của Chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, tập thể đơn vị và cá nhân củaVKSND thị xã Phổ Yên đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua cao quý. Đơn vị liên tục nhiều năm liền được công nhận là tập thể lao động xuất sắc; năm 2012, 2013 được công nhận là “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” của ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Chi bộ liên tục từ năm 2011 đến nay đều đạt danh hiệuChi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2020, tập thể Chi bộ VKSND thị xã Phổ Yên tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức người cán bộ kiểm sát gắn với lời dạy của Bác Hồ, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Với những thành tích đã đạt được, tin tưởng với những năm tiếp theo tập thể Chi bộ VKSND thị xã Phổ Yên tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân vững mạnh./.

Người viết bài: Lê Phương Thùy

Các Bài Viết Cùng Thể Loại