ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII

10 Tháng Bảy, 2020 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/ĐUK ngày 17/6/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII.

Ngày 06 tháng 7 năm 2020, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII.

Thành phần tham dự hội:  Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ gồm: 73 đồng chí/76 đồng chí. Hội nghị diễn ra trong 1/2 ngày, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các Chỉ thị sau:

– Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

– Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

– Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

– Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị.

– Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

– Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Thông báo kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới.

Đảng bộ đã thảo luận và thông qua Chương trình hành động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết.

                                                                               Đỗ Thị Ánh Vân

Các Bài Viết Cùng Thể Loại