VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH HÓA HOÀN THÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP TẠI CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỊNH HÓA

3 Tháng Sáu, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa tiến hành Kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa. Đoàn Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự do đồng chí Đinh Khánh Luyện – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về việc chưa có điều kiện thi hành án trong công tác thi hành án dân sự từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/5/2020.

474

Đoàn kiểm sát trực tiếp làm việc tại Chi cục THADS huyện Định Hóa

 Trong thời gian tiến hành kiểm sát, Đoàn đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, sổ sách liên quan đến các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án nhận thấycông tác thi hành án dân sự thời gian qua cũng vẫn có một số tồn tại, hạn chế như: Việc xác minh điều kiện thi hành án đối với một số vụ việc vẫn còn chậm; Kết quả xác minh việc chưa có điều kiện thi hành chưa được gửi cho Ủy ban nhân dân xã nơi người phải thi hành án cư trú để niêm yết theo quy định; Trường hợp đã ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án nhưng không tiến hành xác minh tiếp theo quy định pháp luật; Nhiều hồ sơ còn chưa đánh dấu bút lục theo quy định pháp luật…Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đã ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu khắc phục những vi phạm nêu trên đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Định Hóa.

Thông qua công tác kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Hóa khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã nêu trên, đồng thời phát huy những ưu điểm đã đạt được để công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn huyện Định Hóa được thực hiện đúng quy định của pháp luật/./

  Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại