Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình triển khai, ký Quy chế về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và trật tự nội vụ

20 Tháng Ba, 2020 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc về chấp hành kỷ cương, kỷ luật nội vụ của ngành kiểm sát và phấn đấu đơn vị không có vi phạm kỷ luật. Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Bình quán triệt và triển khai tới toàn thể đơn vị các chỉ thị, nghị quyết : Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Chỉ thị số 05/CT-VKSTC –TTr ngày 31/03/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành kiểm sát nhân dân. Quy định số 01/QĐ-VKSTC ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc trực ngoài giờ hành chính trong ngành kiểm sát nhân dân.Thông tư số 01/2015/TT-VKSTC ngày 30/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quản lý, sử dụng trang phục, thẻ ngành trong ngành kiểm sát nhân dân. Công văn số 305/VKSTC-T1 ngày 03/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trật tự nội vụ. Quyết định số 08/QĐ-VKSTC, ngày 16/01/2020, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và Chỉ thị số 02/CT-VKSTC, ngày 14/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân. Để cụ thể hóa các nội dung trên đơn vị đã ban hành cụ thể hóa bằng cách ban hành các Quyết định và ký cam kết tới toàn thể cán bộ, kiểm sát viên và người lao động trong đơn vị và thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và uống riệu, bia, chất kích thích trước, trong giờ làm việc để cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung như:  Không hút thuốc lá; không sử dụng riệu bia ngay trước, trong giờ làm việc và trụ sở nơi làm việc. Sử dụng trang phục, thẻ ngành phải đúng với quy định của ngành. Không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội.Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, kỷ luật nghiệp vụ, không đi muộn, về sớm, thực hiện nghiêm chế độ trực ngoài giờ hành chính. Trong ứng xử khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong nội bộ cơ quan, đơn vị; ứng xử với các cơ quan, tổ chức có quan hệ công tác; ứng xử trong gia đình, nơi cư trú; ứng xử nơi công cộng, qua giao tiếp điện thoại và với các thông tấn, báo chí. Triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân và được 16/16 đồng chí tiếp thu nghiêm túc thực hiện./.

                        Man Anh Hùng- Phó Viện trưởng VKS Phú Bình

Các Bài Viết Cùng Thể Loại