Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Khóa XII) và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

27 Tháng Mười Một, 2019 Đảng bộ, Đảng đoàn thể

 

Thực hiện Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy khối về Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thái Nguyên đã Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và các Hướng dẫn, kế hoạch của Đảng bộ cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp; thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

Thành phần tham dự hội:  Toàn thể cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ gồm: 75 đồng chí/80 đồng chí.

Hội nghị diễn ra trong ½ ngày, do đồng chí Bí thư Đảng ủy, trực tiếp truyền đạt các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp như: Chỉ thị 35 của Bộ chính trị; hướng dẫn số 26 của Ban tổ chức trung ương; kế hoạch 146 và hướng dẫn 03 của tỉnh ủy Thái Nguyên; hướng dẫn số 25 ngày 13/11/2019 của Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt các trực tiếp truyền đạt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận gồm:

 – Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “Vềđịnh hướng hoàn thiện thế chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

– Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị “về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”.

          – Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

         – Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”.

         – Kết luận số 57-KL/TW, ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

         – Quy định số 205-QD/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

         – Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

    – Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đối mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 11, khóa XII.

                                                                                            Đỗ Thị Ánh Vân

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại