VI PHẠM TRONG VIỆC XÉT MIỄN, GIẢM NGHĨA VỤ THI HÀNH ÁN CỦA TÒA ÁN VÀ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

13 Tháng Mười, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của tòa án nhân dân”, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, trong tháng 9 năm 2019 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận 53 Quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên chuyển đến, qua nghiên cứu, phát hiện nhiều quyết định Thi hành án có vi phạm.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kiến nghị số: 07/KN-KSTHADS ngày 02/10/2019 yêu cầu Tòa án nhân dân Thành phố Thái Nguyên khắc phục vi phạm về thời hạn Tòa án gửi Quyết định xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên (38/53 quyết định); vi phạm điều kiện xét miễn giảm (02 quyết định); vi phạm trong việc áp dụng pháp luật (43 quyết định); vi phạm về nội dung của quyết định (07 quyết định). Cùng ngày đã ban hành Kiến nghị số: 08/KN-KSTHADS yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên khắc phục vi phạm về thời hạn lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (10 trường hợp), thời hạn đề nghị chậm nhất là: 01 năm 6 tháng.

Qua công tác kiểm sát nhằm góp phần nâng cao hơn nữa công tác lập hồ sơ đề nghị và ban hành các quyết định, đảm bảo việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án được chặt chẽ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                          Nguyễn Thị Thanh Thủy-Phòng 11

Các Bài Viết Cùng Thể Loại