Phòng 12: THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM CÔNG TÁC KIỂM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

16 Tháng Năm, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp của VKSND cấp huyện (thời điểm từ 01/12/2018 đến 31/3/2019), Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thấy còn một số tồn tại, vi phạm cần rút kinh nghiệm, cụ thể:

  1. Về hình thức quyết định giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 05/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 02/2018) quy định: “Việc ban hành văn bản trong việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự được thực hiện theo 11 mẫu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này”. Trong đó mẫu số 09 là mẫu quyết định giải quyết khiếu nại. Qua kiểm tra các Quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát cấp huyện ban hành thấy các đơn vị chưa có sự nhận thức thống nhất, dẫn đến quyết định ban hành chưa phù hợp, cụ thể: Quyết định giải quyết khiếu nại số 42 ngày 05/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 27/3/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Lương. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên.
  2. Một số đơn vị chậm gửi Quyết định giải quyết khiếu nại cho VKSND tỉnh Thái Nguyên (qua Phòng 12), để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo theo Điều 22 Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02/02/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao) quy định: “Quyết định giải quyết khiếu nại phải được gửi cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền”. Cụ thể: Quyết định giải quyết khiếu nại số 42 ngày 05/03/2019 của VKS huyện Định Hóa đến ngày 25/4/2019 mới gửi cho VKSND tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 18/02/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên đến ngày 24/4/2019 mới gửi cho VKSND tỉnh. Quyết định giải quyết khiếu nại số 01 ngày 16/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Nguyên đến ngày 24/4/2019 mới gửi cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp, Phòng 12 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành thông báo rút kinh nghiệm đến VKSND cấp huyện biết, rút kinh nghiệm để trong thời gian tới làm tốt hơn công tác này.

                                                                           Người viết: Lý Hòa – phòng 12

Các Bài Viết Cùng Thể Loại