VKSND HUYỆN ĐỊNH HÓA TIÊN HÀNH KIỂM SÁT TRỰC TIẾP VIỆC TIẾP NHẬN TỐ GIÁC, TIN BÁO TỘI PHẠM; VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TRỰC TIẾP XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ: SƠN PHÚ, PHÚ SƠN, BÌNH YÊN, TRUNG LƯƠNG

4 Tháng Tư, 2019 Tin Hoạt Động Ngành Kiểm Sát

Sáng ngày 20/03/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa do đồng chí Bùi Đức Nghĩa – Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, việc chấp hành pháp luật thi hành án hình sự, kết hợp trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại các xã Sơn Phú, Phú Sơn,  Bình Yên, Trung Lương. Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã  tiến hành nghiên cứu sổ, các báo cáo, văn bản tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, việc chấp hành pháp luật thi hành án hình sự và trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự. Qua kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, việc chấp hành pháp luật thi hành án hình sự, kết hợp trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự (thời điểm kiểm sát từ 01/01/2018 đến 28/02/2019) Đoàn công tác nhận thấy UBND các xã: Sơn Phú, Phú Sơn,  Bình Yên, Trung Lương đã báo cáo cụ thể, chi tiết việc quản lý, giáo dục người chấp hành án tại địa phương; công tác quản lý án treo đã được UBND các xã giao trực tiếp cho Trưởng công an xã có nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo quản lý; Trưởng công an xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục các bị án được hưởng án treo tại địa phương; khi tiếp nhận hồ sơ đã kịp thời phân công người giám sát giáo dục, đã yêu cầu người chấp hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình và tự nhận xét quá trình chấp hành án theo quy định; sổ theo dõi, quản lý đối với các bị án được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về cơ bản đã mở các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng; mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiến hành phân loại. Qua trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự nhận thấy, hầu hết các trường hợp chưa có điều kiện thi hành là do những người phải thi hành án không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định; có trường hợp đã rời khỏi địa phương không rõ đi đâu làm gì. Về tài sản, người phải thi hành án không có tài sản có giá trị để thi hành theo nội dung Bản án và Quyết định thi hành án, không có ruộng đất sản xuất, sống phụ thuộc vào gia đình, người thân.

36

Đoàn kiểm sát làm việc với Ủy ban nhân dân xã Trung Lương.

Qua kiểm sát trực tiếp, Đoàn kiểm sát đã phát hiện còn một số thiếu sót, tồn tại như: Các hồ sơ chấp hành xong nghĩa vụ thi hành án không có biên bản lưu việc giao nhận giữa UBND các xã với Cơ quan thi hành án hình sự huyện; một số hồ sơ bị án đã chấp hành hơn một nửa thời gian thử thách nhưng trong hồ sơ chưa thể hiện việc đề nghị xem xét rút ngắn thời gian thử thách; hồ sơ đã chấp hành một phần thời gian thử thách nhưng trong hồ sơ không thể hiện được bị án đã chấp hành xong án phí chưa… Về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm còn một số thiếu sót như: Phân loại nguồn tin không đúng quy định; không có biên bản giao nhận giữa cơ quan chuyển và nhận tố giác, tin báo tội phạm…

Kết thúc các cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua biên bản làm việc, đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong quá trình thực hiện đối với công tác này tại từng địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban nhân dân các xã: Sơn Phú, Phú Sơn,  Bình Yên, Trung Lương đều đánh giá cao sự quan tâm và kịp thời trong công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Hóa đối với công tác này và tiếp thu toàn bộ những ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra.

                                                              Bùi Thị Ngọc Mai – VKSND huyện Định Hóa

Các Bài Viết Cùng Thể Loại