Sơ tuyển các thí sinh dự thi công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017

7 Tháng Mười Hai, 2017 Bài viết nổi bật, Slider, Thông Báo

VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC

Số:      /HĐTD-VKSTN

V/v sơ tuyển các thí sinh dự thi công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 THÔNG BÁO

Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-VKSTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ban hành kèm theo Quy chế tuyển dụng công chức Viện kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VKSTN ngày 28/11/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017;

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có Thông báo số 356/VKSTN-P15 ngày 09/10/2017 về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017 và tiến hành tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng công chức của các thí sinh theo quy định.

Để đảm bảo đúng quy định của Ngành, Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017 tổ chức sơ tuyển các thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên năm 2017.

– Thời gian: 8 giờ ngày 13/12/2017.

– Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

– Địa chỉ: Số 9, đường Cách mạng Tháng 8, phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Vậy Hội đồng tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh đã nộp hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2017 biết để có mặt tham gia sơ tuyển theo quy định./.

 Nơi nhận:   – VKSTC – Vụ 15 (B/c);

– HĐTD CC ngành KS TN;

– Lưu: VT, P15.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Huấn

 

Các Bài Viết Cùng Thể Loại