Phòng TK

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng nhiệm vụ sau:

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp (Công an tỉnh, Tòa án tỉnh) về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm;

Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát huyện, thành phố, thị xã  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ thống kê, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

Tham mưu, giúp việc cho Viện trưởng về công tác thông tin tuyên truyền, Trang tin điện tử, làm đầu mối cung cấp thông tin của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Nguyên với các cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cơ quan thông tấn, báo chí, tuyên truyền ở địa phương;

Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý mọi hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 06 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng  chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí; chuyên viên: 02 đồng chí).

Trưởng phòng: Đ/c Lê Duy Hiền.

Điện thoại liên hệ: 0280 3655 383

Mail: thongke.vkstn@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 12 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 11 (Tháng Tám 14, 2015)