Phòng 11

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

7

Tập thể phòng 11 VKSND tỉnh Thái Nguyên

PHÒNG KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ – VKSND TỈNH THÁI NGUYÊN

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ.

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng và nhiệm vụ sau:

– Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành:  Các bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại (gọi chung là bản án quyết định) đã có hiệu lực pháp luật hoặc những bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo quy định của pháp luật.

– Phòng kiểm sát thi hành án dân sự có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân các thành phố, thị xã, huyện; giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác KSTHADS; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về THADS của cơ quan THADS cùng cấp và cấp dưới; phát hiện các vi phạm; đề xuất kiến nghị, kháng nghị nhằm khắc phục, phòng ngừa các vi phạm trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của Phòng là 04 đồng chí;

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thị Thái.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 501, 502 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3852986

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 12 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)