Phòng 15

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ – THANH TRA (PHÒNG 9)

-C TH-Đ/c Trịnh Đình Thế
Trưởng phòng
-C BÌNHĐ/c Nguyễn Thái Bình
Phó trưởng phòng

-NH T-P TH- PHÒNG TCCB 2015

Tập thể Phòng tổ chức cán bộ- Thanh tra

1. Giới thiệu chung

Phòng tổ chức, cán bộ-Thanh tra VKSND tỉnh Thái Nguyên tiền thân là bộ phận tổ chức, cán bộ thuộc Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bắc Thái.

Năm 1993, Phòng tổ chức, cán bộ VKSND tỉnh Bắc Thái được thành lập theo Quyết định số 93/QĐ-V9 ngày 25/12/1993 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Năm 1997 chia tách tỉnh Bắc Thái, Phòng  có tên gọi là Phòng tổ chức, cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên.

 Năm 2003, theo Quyết định số 120/2003/QĐ-VKSTC (V9) ngày 09/4/2003 của Viện trưởng VKSND tối cao, Phòng tổ chức, cán bộ sáp nhập Phòng khiếu tố và có tên gọi là Phòng tổ chức, cán bộ và khiếu tố.

Năm 2011, theo Quyết định số 14/QĐ-VKSTC- V9 ngày 22/6/2011, Phòng được chia tách và đổi tên thành Phòng tổ chức, cán bộ VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Từ 01/4/2014, Phòng được bổ sung chức năng nhiệm vụ Thanh tra theo Quyết định số 22/QĐ-VKSTN-TCCB ngày 03/03/2014 của Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng tổ chức cán bộ – Thanh tra là đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra trong ngành Kiểm sát Thái Nguyên. Phòng có những nhiệm vụ sau:

Hàng năm, căn cứ Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của Vụ tổ chức cán bộ và Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng chương trình công tác và các báo cáo chuyên đề về công tác tổ chức, cán bộ, thanh tra; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ;

Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý; Giúp việc cho Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xét tuyển người đang công tác trong ngành kiểm sát Thái Nguyên đủ điều kiện dự thi các ngạch kiểm sát viên; Giúp việc cho Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xem xét, đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Kiểm sát viên các ngạch trong Ngành kiểm sát Thái Nguyên; Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ, công chức; bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

Thực hiện các chính sách,chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề…bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của Ngành;

Tham mưu cho Viện trưởng thanh tra về hoạt động nghiệp vụ; Thanh tra công vụ; Giải quyết khiếu nại tố cáo về vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh.

Giúp việc cho tập thể lãnh đạo, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;

Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 05 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 03 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí)

Trưởng phòng: đồng chí Trịnh Đình Thế; Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thái Bình

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 510, 511 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0280.3856634 (đồng chí Thế)

Email:

tccb.vkstn@gmail.com

thanhtra.vksthainguyen@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 2 (Tháng Tám 14, 2015)