Phòng 12

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

  1. Chức năng, nhiệm vụ

Phòng 12 VKSND tỉnh Thái Nguyên là Phòng nghiệp vụ trực truộc VKSND tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện các công tác sau:

Tổ chức tiếp công dân; Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, tin báo tố giác về tội phạm từ các nguồn gửi đến VKSND tỉnh thuộc trách nhiệm của ngành;

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tỉnh thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; Kiểm tra lại các quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực của VKSND cấp huyện;

Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đối với VKSND cấp huyện trực thuộc VKSND tỉnh về nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp;

 Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp để ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng VKSND tỉnh giao.

  1. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên: 02 đồng chí)

Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thái Bình; Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Công Lịch

  1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 103, 104 trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.854315

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 11 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)