Phòng 2

14 Tháng Tám, 2015 Các phòng nghiệp vụ

phong1

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, trật tự xã hội (sau đây gọi tắt là phòng 1) là đơn vị nghiệp vụ  thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, có nhiệm vụ, quyền hạn giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện các công tác sau đây:

-Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong điều tra, xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng,

chức vụ, trật tự xã hội.

-Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của Cơ quan điều tra, Cơ quan xét xử và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Nguyên ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác được phân công;

-Theo dõi, quản lý, hướng dẫn chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực Phòng được phân công.

-Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số biên chế của phòng là 10 đồng chí ( Kiểm sát viên trung cấp: 05 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 02 đồng chí; Kiểm tra viên: 01 đồng chí; Chuyên viên: 02 đồng chí ).

-Trưởng phòng: Đồng chí Lưu Công Cường;

-Phó Trưởng phòng:

+Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà;

+Đồng chí Bùi Hồng Hương.

-Phân công Kiểm sát viên theo dõi địa bàn cấp huyện năm 2015:

+ Đồng chí Bùi Hồng Hương phụ trách địa bàn Thành phố Thái Nguyên, Thị xã Phổ Yên;

+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà phụ trách địa bàn huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương;

+ Đồng chí Nguyễn Quang Trung phụ trách địa bàn huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai;

+ Đ/c Dương Hạnh Thủy phụ trách địa bàn thành phố Sông Công, huyện Định Hóa.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng: 301, 302, 303, 306, 307 – Trụ sở VKSND tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại cố định: Trưởng phòng: 02803.856293

Điện thoại tổng hợp cố định: 02803.857948

Email: phong2vks@gmail.com

Các Bài Viết Cùng Thể Loại

Thanh tra – Khiếu Tố (Tháng Ba 13, 2018)

Phòng 1 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 7 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 8 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 9 (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 15 (Tháng Tám 14, 2015)

Văn phòng (Tháng Tám 14, 2015)

Phòng 10 (Tháng Tám 14, 2015)