Các bài viết trong danh mục: Văn Bản

QUY ĐỊNH Về trách nhiệm của người đứng đầu Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân

VIỆN KIỂM SÁT ND TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: 172 /QĐ-VKSTN-P12   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Thái Nguyên, ngày... Chi tiết

Page 1 of 3123